V nedávnych dňoch sa dožil významného životného jubilea – 60 rokov –  šéfredaktor nášho časopisu profesor RNDr. Daniel Grančai, CSc., ktorý celú svoju profesijnú aktivitu venuje liečivým rastlinám, ich výučbe, výskumu a propagácii.

Jubilant pochádza z Lipian, kde navštevoval základnú školu a absolvoval strednú školu s maturitou. V rámci vysokoškolského štúdia  (1968 – 1973) na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a následne ako vedecký a pedagogický pracovník na uvedenej fakulte sa nepretržite venuje liečivým rastlinám na Katedre farmakognózie a botaniky, v súčasnosti ako vedecký pracovník a pedagóg a ako člen a predseda fakultných aj mimofakultných komisií v oblasti vedného odboru farmakognózia a v oblasti fytofarmák.

Pri formovaní svojich odborných vedomostí mal prof. Grančai to šťastie, že ho odborne viedli alebo neskôr s ním úzko spolupracovali a spolupracujú také významné osobnosti slovenskej farmakognózie a pracovníci Katedry farmakognózie a botaniky FaF UK v Bratislave, ako bol doc. RNDr. PhMr. Karel Rada, CSc.,  doc. RNDr. PhMr. Jaroslav Kresánek, CSc., prof. Ing. Jozef Tomko, DrSc. a prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc. Pod vedením profesora Tomka sa v rámci diplomovej a rigoróznej práce jubilant zaoberal izoláciou obsahových látok druhov rodu Veratrum L. rastúcich na území Slovenska. Tejto problematike sa venoval aj v habilitačnej práci a v roku 1993 získal vedecko-pedagogickú hodnosť docenta farmakognózie. Neskôr sa venoval štúdiu viacerých významných liečivých rastlín a prírodných produktov a po úspešnom inauguračnom konaní na Farmaceutickej fakulte VFU Brno bol v roku 2002 menovaný za profesora vo vednom odbore farmakognózia.

V súčasnosti pôsobí prof. Grančai na Katedre farmakognózie a botaniky FaF UK Bratislava, od roku 1993 ako vedúci katedry. Je prednášateľom a skúšajúcim predmetu farmakognózia, vedie diplomové a iné kvalifikačné práce. Doteraz pod jeho vedením vypracovalo diplomové práce 55 študentov a 60 magistrov obhájilo rigorózne práce. Bol a je školiteľom desiatich študentov doktorandského štúdia (PhD.), z nich piati už doktorandské práce úspešne obhájili.

Prof. Grančai je členom a predsedom viacerých vedeckých a odborných komisií a združení na Farmaceutickej fakulte v Bratislave i farmaceutických fakultách v ČR. Je predsedom Spoločnej odborovej komisie pre odbor doktorandského štúdia a Odborovej komisie pre študijný odbor farmakognózia, členom Vedeckej rady Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, členom komisie pre obhajoby dizertačných prác v odbore farmakognózia na Farmaceutickej fakulte v Bratislave, ale i v ČR na Farmaceutickej fakulte v Brne a Hradci Králové. Ďalej je gestorom pre rigorózne konanie v odbore farmakognózia, konzultantom pre rigorózne konanie, školiteľom doktorandských prác. Je predsedom komisie pre rigorózne skúšky, pre magisterské štátne skúšky a obhajoby diplomových prác na Katedre farmakognózie a botaniky FaF UK Bratislava.

Okrem pedagogických a vedeckých funkcií na Farmaceutickej fakulte pôsobil a pôsobí  prof. Grančai v oblasti farmakognózie a fytofarmák aj vo viacerých funkciách v rámci celého Slovenska i Európskej únie. Je predsedom Liekopisnej komisie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv SR (ŠÚKL), predsedom Subkomisie pre fytofarmaká a homeopatiká ŠÚKL, je členom slovenskej delegácie Európskeho liekopisu, v rokoch 1999 – 2005 bol členom skupiny expertov pre fytochémiu pri Európskej liekopisnej komisii. Je posudzovateľom dokumentácií predkladaných k žiadostiam o registráciu liekov so zameraním na fytofarmaká a oponentom grantov UK, FaF UK, IGA MZ ČR, projektov VEGA a APVV.

Jubilant je členom vedeckých spoločností: Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, kde v súčasnosti pracuje ako vedecký sekretár a je predsedom jej Sekcie prírodných liečiv, ďalej je členom Slovenskej chemickej spoločnosti. Tiež je členom redakčných rád vedeckých časopisov  Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, Farmaceutický Obzor, Česká a Slovenská farmacie a populárno-vedeckého slovensko-českého časopisu Liečivé rastliny / Léčivé rostliny, ktorého je šéfredaktorom.

Vo svojej doterajšej vedeckej činnosti sa zaoberal štúdiom niekoľkých perspektívnych a zaujímavých liečivých rastlín a prírodných produktov (včelí produkt propolis, rastliny Veratrum album L., Cynara cardunculus L.,  Anthemis tinctoria L., druhy rodu Philadelphus L. a i.), z ktorých izoloval  so svojimi spolupracovníkmi 44 látok, z toho niektoré boli z daných rastlín izolované po prvýkrát. V súčasnosti sa venuje najmä rastlinným druhom s antioxidačnou aktivitou, bol a je zodpovedným riešiteľom piatich grantových úloh VEGA, projektov slovensko-českej medzinárodnej dohody a spoluriešiteľom ďalších grantových projektov VEGA. Pri svojej vedeckej práci aj ako zodpovedný riešiteľ grantov spolupracuje s viacerými pracoviskami Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave, s pracoviskami Slovenskej akadémie vied i pracoviskami farmaceutických fakúlt ČR v Brne a Hradci Králové.

Výsledky vedeckej činnosti publikoval v 123 pôvodných experimentálnych prácach, 61 odborných prácach a na 192 vedeckých konferenciách doma i v zahraničí.

Za svoju doterajšiu prácu dostal viacero ocenení: bronzovú, striebornú a pamätnú medailu Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Weberovu cenu a Medailu PhMr. Vladimíra J. Žuffu Slovenskej farmaceutickej spoločnosti. V roku 2010 mu bolo udelené najvyššie ocenenie Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (SFS) – diplom a titul Čestný člen SFS.

Prof. Grančai je nielen vedec a pedagóg s ústretovým a korektným prístupom k študentom a spolupracovníkom, ale je aj príjemný spoločník a „šéf“, ktorý predchádza konfliktom a nedorozumeniam svojim pokojným a korektným prístupom k riešeniu problémov.

Vážený pán šéfredaktor, milý kolega, za členov redakčnej rady časopisu Liečivé rastliny / Léčivé rostliny a ďalších Tvojich spolupracovníkov dovoľujem si srdečne Ti zablahoželať a zaželať ešte veľa vedeckých, pedagogických, spoločenských i osobných úspechov.


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby