doc. Milan Lehký

Honorabiles, vážený pán docent, milý náš jubilant,

dovoľ mi, aby som Ti v mene Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (SFS), ako jej čestnému členovi, v mene svojom, ale predovšetkým redakcie, autorov príspevkov a čitateľov Liečivých rastlín, úprimne a srdečne potriasol pravicou a zablahoželal Ti k Tvojim 90-tim narodeninám.

Keď bude historik farmácie hodnotiť ostatných 50 rokov vývoja farmácie u nás, pri analýze Tvojej osoby musím konštatovať, žeTvoj profesný život bol veľmi významný a plodný. V roku 1953 si promoval, bol si vedúci a vývojový pracovník klinického oddelenia, n.p., Slovakofarmy Hlohovec, ktorý sa zaslúžil o vývoj Fudaínu a Indulony A 64, ďalej v rokoch 1956 - 1958 odborný pracovník Laboratória pre kontrolu liečiv, kde si analyzoval liečivá a v rokoch 1958 - 1969 pedagóg Katedry farmácie SÚDLF. V roku 1969 si sa stal zakladateľom a vedúcim Katedry lekárenstva, Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov, kde si kreoval atestačnú prípravu, ktorú pod Tvojím vedením absolvovalo okolo 2.200 lekárnikov. Tým si sa profiloval a zaradil k tým, ktorí položili základy celoživotného vzdelávania farmaceutov.

Som presvedčený, že historik farmácie, ďalej zaregistruje a pozitívne ocení Tvoju prácu spojenú so založením Sekcie lekárenstva SFS v roku 1970, ktorej si bol do roku 1991 predsedom a v roku 1972 si založil tradíciu Lekárenských dní, ktorých obsah , program a na nich diskutované problémy sa stali neodeliteľnou súčasťou našich každoročných odborných a profesných stretnutí formou neinštitucionálneho vzdelávania.

Vďaka Ti za Tvoju iniciatívu, ktorú história farmácie zaznamenala v roku 1964 a ktorá viedla k založeniu Komisie pre pestovanie a zber liečivých rastlín a založenie časopisu Naše liečivé rastliny, ktorého si sa stal vedúcim redaktorom a neskoršie šéfredaktorom.

Oceňujeme i Tvoju koncepčnú prácu hlavného odborníka pre lekárenstvo Ministerstva zdravotníctva SSR, ktorú si vykonávaval v rokoch 1980 - 1991.

Som pevne presvedčený, že história farmácie tiež vysoko ocení Tvoj čin spočívajúci v založení vydavateľstva HERBA, spol. s.r.o., v ktorom ako jeho prvý riaditeľ si sa zaslúžil o vydanie Slovenského liekopisu, I. vydanie a Slovenského farmaceutického kodexu, našich základných vedeckých a legislatívnych diel.  Ľudia  najmä z historickej, kultúrnej a umeleckej komunity sú Ti vďační, že si v tomto vydavateľstve vydal PROGLAS, ktorý patrí k základným kameňom slovanskej a slovenskej kresťanskej kultúry.

Osobitne chcem ďalej vyzdvihnúť Tvoju prácu v rokoch 1974 - 1990, kedy si pôsobil aj na FaF UK v Bratislave ako pedagóg predmetu klinická farmácia, ktorý si tam kreoval a následne úspešne realizoval a rozvíjal.

Zovšeobecnením Tvojej činnosti je možné konštatovať, že výsledkami svojej práce si sa stal významným odborníkom v oblasti analýzy a hodnotenia liečiv a liekov, biologickej dostupnosti liečiv a problematiky vyplývajúcej z riadenia lekárenstva a sociálnej farmácie.

Som pevne presvedčený o tom, že Tvoj rodinný a profesný život, môže slúžiť mladším kolegom, ktorí sa dajú na dráhu výchovno- vzdelávacej, vedecko výskumnej a organizátorkej činnosti vo farmácii, ako vzor.

Preto mi dovoľ pri tak vzácnej príležitosti Tvojho životného jubilea sa Ti úprimne poďakovať za všetko to, čo si pre našu farmáciu vykonal.

 Drh. c., prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.


ISSN 1335-9878

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby