Podľa prijatej definície sú vitamíny organické zložky potravy, ktoré sú nevyhnutné pre život, rast a zdravie, avšak nie sú zdrojom energie. Význam jednotlivých vitamínov je rozdielny. Všeobecne možno povedať, že väčšina z nich sa podieľa na dôležitých metabolických procesoch v organizme. Spolu s enzýmami a hormónmi zasahujú do rôznych funkcií organizmu. V ostatných dvadsiatich rokoch sa, vďaka novým poznatkom o doteraz neznámych funkciách celého radu vitamínov, venuje týmto zložkám výživy zvýšená pozornosť.

Vitamíny spolu s minerálnymi látkami patria medzi mikronutrienty, pretože ľudský organizmus ich vyžaduje v oveľa menšom množstve ako bielkoviny, tuky a sacharidy. Podobne ako iné chemické látky, mikronutrienty môžu mať aj negatívny účinok, ak sa konzumujú v nadmernom množstve.

Európsky úrad pre potraviny (European Food Safety Authority – EFSA) je orgánom EU, ktorý bol zriadený na poskytovanie nezávislého vedeckého poradenstva vo všetkom, čo má priamy alebo nepriamy dosah na neškodnosť potravín. EFSA má byť pre spotrebiteľov nezávislou zárukou bezpečnosti potravín. Tento úrad publikoval v roku 2006 odporúčania Vedeckého výboru pre potraviny (Scientific Committee on Food) a odborného panelu (Scientific Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies) pre vznik tolerovateľných (maximálnych) horných hraníc príjmu pre vitamíny a esenciálne minerálne prvky (Tolerable Upper Intake Levels For VITAMINS AND MINERALS, EFSA, 2006). V tejto publikácii sú vo svetle najnovších poznatkov definované tolerovateľné horné hranice príjmu (UL – upper level) týchto nutrientov. Sú to maximálne hranice celkového trvalého denného príjmu (zo všetkých zdrojov), ktoré podľa odborného posúdenia nepredstavujú riziko negatívneho vplyvu na človeka. Maximálne hranice príjmu sú odvodené pre rôzne vekové skupiny populácie. Nejde o odporúčané výživové dávky (OVD), ale o maximálnu dávku, ktorá ešte nemá nepriaznivý účinok na zdravie.

Vitamíny sa obvykle rozdeľujú podľa rozpustnosti na:

  • vitamíny rozpustné v tukoch – A, D, E, a K
  • vitamíny rozpustné vo vode, najmä komplex vitamínov skupiny B (B1 – tiamín, B2 – riboflavín, PP- niacín, kyselina listová, kyselina pantoténová, B6 – pyridoxín, B12 – kobalamín), viatmín C a biotín.

Vitamín A je esenciálny mikronutrient pre väčšinu cicavcov. Termín „vitamín A“ zahŕňa celú skupinu látok nazývaných retinoidy. Nachádzajú sa v  potravinách živočíšneho pôvodu prevažne vo forme retinylesteru kyseliny palmitovej. Na príjme vitamínu A sa podieľa aj retinol a estery s kyselinami olejovou, steárovou a myristovou. Zdrojom vitamínu A sú zo živočíšnych potravín najmä rybí tuk, vnútornosti, žĺtok, maslo a mlieko.

Tiež niektoré látky zo skupiny karotenoidov (? – a  ?- karotény, ?- kryptoxantín) sa môžu enzymatickou cestou štepiť na retinol. Molekula ?- karoténu sa môže štepiť na centrálnej dvojitej väzbe a vytvoriť 2 molekuly retinalu, ktorý sa môže redukovať na retinol (vitamín A) alebo sa v metabolickom procese oxidovať. Karotenoidy však pôsobia v organizme najmä ako antioxidanty a zachytávače voľných radikálov. Táto funkcia je dobre preskúmaná v podmienkach „in vitro“(v pokusoch uskutočňovaných mimo živého organizmu, napríklad v roztokoch alebo na živných pôdach). Pôsobenie v procesoch, ktoré sa odohrávajú v živých bunkách a organizmoch („in vivo“), i v ľudskom organizme sú menej objasnené. Karotenoidy ako potenciálne provitamíny A sa nachádzajú v zelenine a ovocí.

Obsah vitamínu A sa vyjadruje na základe hmotnosti v retinol ekvivalentoch (RE) alebo v medzinárodných jednotkách (I.U.) V prípade retinol ekvivalentu 1 RE = 1 ?g retinolu. Pri použití medzinárodných jednotiek 1 mg retinolu = 3330 I.U. Odporúčaná denná dávka vitamínu A je 700 – 1000 ?g RE.

Príjem a absorpcia vitamínu A prebieha podobne ako  absorpcia tukov v hornej časti tenkého čreva. Retinylové estery sa enzymaticky štiepia a uvoľnený retinol sa viaže na vnútrobunkový proteín a podlieha ďalším chemickým zmenám, až sa napokon uvoľňuje do telového obehu cestou lymfatického systému. Ukladá sa predovšetkýmv pečeni. Z pečene sa retinol za normálnych okolností uvoľňuje do plazmy (opäť viazaný na špecifický proteín) a vstupuje do cieľových buniek, ktoré majú špecifické receptory. V bunke, už ako vnútrobunkový retinol, sa môže zúčastňovať viacerých rozličných metabolických pochodov. Je súčasťou epitelu buniek a je potrebný na tvorbu očného farbiva. Úloha vitamínu A pri diferenciácii buniek a pôsobenie proti infekciám patrí k novým poznatkom o tomto vitamíne. Získali sa tiež poznatky, ktoré ukázali, že absorpcia vitamínu A a absorpcia a transport železa v organizme sú vzájomne nezávislé.

Jedným z hlavných dôvodov pre určenie hornej maximálnej bezpečnej dávky je úloha retínových kyselín v priebehu morfogenézy a embryonálneho vývoja. Už dlhú dobu sa zisťovalo, že abnormálny vývoj plodu je spojený s nedostatočným alebo nadmerným príjmom vitamínu A.  Nedostatok vitamínu A je veľkým zdravotným problémom, najmä u detí v rozvojových krajinách. Špecifické príznaky spojené s jeho nedostatkom sú zrakové problémy, ako šeroslepota a xeroftalmia, ktorá môže končiť ireverzibilnou slepotou. Ďalším často uvádzaným príznakom je spomalený rast detí, kožné poruchy a znížená imunitná funkcia. Pri nedostatku vitamínu v priebehu tehotenstva sa môžu u detí vyskytnúť vrodené malformácie (znetvoreniny) očí, pľúc, kardiovaskulárneho a močového systému. Treba však uviesť, že tieto vrodené poruchy sú často spojené s nedostatkom viacerých nutrientov a vedecky presná úloha vitamínu A nie je zistená.

Nadbytok – hypervitaminóza A tiež predstavuje zdravotné riziko. Nepriaznivé účinky majú rôzne prejavy. Môžu to byť kožné poruchy, bolesti kostí, nevoľnosť, zvracanie, a na niekoľkých prípadoch sa zistil aj teratogénny účinok počas tehotenstva.

Toxický účinok na pečeň patrí k najvážnejším dôsledkom chronického príjmu vysokých dávok vitamínu A. Prvé príznaky hypervitaminózy nie sú typicky pečeňové, ale prejavujú sa rozlične, podľa vážnosti ochorenia, bolesťami hlavy, bolesťami kĺbov a kostí, nevoľnosťou a suchou pokožkou. Toxické symptómy závisia od dávky vitamínu A v pravidelnom príjme a tiež od trvania nadmerného príjmu. V klinickom sledovaní pacientov s cirhózou pečene sa ukázalo, že najzávažnejší stav ochorenia sa zisťoval u pacientov s vysokým dlhodobým príjmom vitamínu A (denný príjem viac ako 7500 ?g RE v trvaní viac ako 6 rokov). V mnohých prípadoch je toxický účinok reverzibilný a po vyradení príjmu vitamínu A sa organizmus pomaly (môže to trvať aj roky) vracia do normálnych biochemických pomerov.

Nepriaznivé pôsobenie vitamínu A v metabolizme kostí, menovite súvislosť s výskytom fraktúry stehenných kostí (najmä krčka bedrového kĺbu) sa sledovalo vo Švédsku na skupine žien po menopauze. Významné zvýšenie relatívneho rizika fraktúry sa zistilo pri dennej dávke viac ako 1500 ?g RE. Preukázal sa tiež výraznejší vplyv retinolu z výživových doplnkov v porovnaní s vitamínom A zo stravy. Súvislosť medzi príjmom vitamínu A a hustotou kostí alebo rizikom fraktúry si vyžaduje ešte podrobnejšie a širšie sledovanie. Najrizikovejšou skupinou sú v tejto súvislosti ženy po menopauze, preto sa odporúča ich maximálny tolerovateľný denný príjem 1500 ?g RE.

Ďalšie odporúčanie sa týka tehotných žien. Nemali by konzumovať varenú pečeň zvierat a užívať vitamín A v nadmernom množstve, napríklad vo forme výživových doplnkov.

Na základe uvedených poznatkov a klinických sledovaní boli stanovené maximálne denné dávky pre rôzne vekové skupiny.

VEK                                           MAXIMÁLNA DÁVKA VITAMÍNU A
(vek – roky)                                                ?g RE / deň
1 – 3                                                           800
4 – 6                                                          1100
7 – 10                                                        1500
11 – 14                                                      2000
15 – 17                                                      2600
DOSPELÍ                                                     3000

V pokračovaní príspevku sa budeme venovať ďalším vitamínom rozpustným v tuku, vitamínom D , E a K.

Ing. B. Krkošková, CSc.


ISSN 1335-9878

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby