náš časopis Liečivé rastliny - Léčivé rostliny má dlhoročnú tradíciu a  nezastupiteľné miesto medzi  periodikami a čitateľmi. Dokazujete nám to nielen vo svojich listoch, ale aj dlhoročným predplatným (mnohokrát viac ako 2 desaťročia), a to nás zaväzuje pokračovať v diele.  Sme odhodlaní vydávať časopis Liečivé rastliny/Léčivé rostliny v doterajšej periodicite. Považujeme však za potrebné priblížiť vám situáciu v našej práci.

Už niekoľko rokov sme napriek viacnásobnému zvýšeniu cien a následne nákladov, ktoré sa premietli do ceny papiera, tlačiarenských nákladov, distribúcie, poplatkov z predplatného (poštových poukážok a tiež bankových prevodov) a v konečnom dôsledku poštovného – ktoré sme doposiaľ znášali sami zo svojich prostriedkov – nezohľadňovali v cene časpisu Liečivé rastliny - Léčivé rostliny. Predplatné a tržba za predané výtlačky nepokrývajú tieto náklady úplne, aj keď sa snažíme zabezpečiť dostatočné finančné zdroje. Uvažujeme preto o zvýšení predplatného na rok 2012, a obraciame sa na vás s prosbou o pochopenie. Cenu starostlivo zvážime a v poslednom tohtoročnom čísle bude priložená zloženka na budúcoročné predplatné.

Vieme, že súčasná ekonomická situácia dolieha na každého, ak sa však rozhodnete aj naďalej odoberať náš časopis, vopred vám vyjadrujeme našu vďaku. Budeme sa snažiť naďalej vydávať časopis Liečivé rastliny - Léčivé rostliny tak, aby ste s ním boli stále spokojní.


S úctou a vďakou

vydavateľstvo a  redakcia