Ovocie bez chémie

Dnešný svet je značne prechemizovaný, preto by sme sa mali chémii v našej komunitnej záhrade vyhýbať. V každej klimaticky i pôdne danej prírodnej lokalite sa spontánne uchytia a prospievajú predovšetkým rastliny, ktorým toto prostredie vyhovuje. Spontánna prírodná selekcia druhov je tou najlepšou a najefektívnejšou, ale aj najstabilnejšou a najtrvácnejšou selekciou vôbec. Ak chceme ísť ruka v ruke s prírodou stačí len tento prírodný princíp uplatniť v  záhrade.

Príčinou vysokej chemizácie poľnohospodárstva i ovocinárstva je ten najmenej efektívny pokus o priam hrubé “znásilnenie” prírody tým, že nerešpektujeme princíp prirodzených prírodných podmienok (klíma, pôda, vlhkosť) s podmienkami optimálneho rastu a plodnosti rastlín. Lenže na prírodu, hoc ako sa hrdíme technikou i vedou, sme predsa len prikrátky. A tak túto hrubú disproporciu daných prírodných podmienok (ktoré obyčajne nevieme zmeniť) v porovnaní s odlišnými životu prospešnými požiadavkami rastlín sa snažíme preklenúť, či zalepiť dieru v našom nerozumnom konaní tým, že dôsledky tohto postupu, teda zníženú vitalitu, odolnosť i úrodnosť pestovaných rastlín, ale naopak zvýšenú chorobnosť týchto rastlín vyvažujeme chémiou.

Toto nám napovedá, že v našej výsadbe v žiadnom prípade nemôžeme bezhlavo kopírovať pestovateľské postupy poľnohospodárskej veľkovýroby, ale ani výber druhov pestovaných rastlín, ba ani ich odrôd. Mnohé prioritné kritéria veľkovýroby a záhradkárskeho pestovania sú celkom odlišné, ba dokonca protichodné. S tým, s čím sa môžeme v záhrade aj trochu „pohrať“, ale bez chémie, to je pre veľkovýrobu často a priori neprijateľné.

Nadmerná, neprírodná chémia v záhrade (ale aj v životnom prostredí), potravinách je v súčasnej dobe hlavnou príčinou všetkých civilizačných ochorení,  ubolenej staroby a bežných zdravotných problémov, ktoré sa prudko šíria nielen medzi dospelými, ale postihujú najmä tých najcitlivejších a najnevinnejších, naše deti.

Ak  chceme doslova zachrániť nielen seba, ale predovšetkým naše deti, snažme sa aspoň zo spoločnej záhrady urobiť záhradu v maximálnej miere bez chémie (hoci jej okolie už toľko neovplyvníme), či urobiť z nej akúsi oázu čistejšieho životného prostredia.

Najlepšia ochrana ovocných stromov je žiadna nutná ochrana

Jeseň – jar, toto obdobie novej výsadby ovocných drevín by sme nemali brať len ako obyčajnú obnovu odchádzajúcich ovocných stromov, ale aj ako zásadnú možnosť rekonštrukcie, zefektívnenia druhovej i odrodovej skladby ovocných drevín. Dosiahnuť by sme to mali pestovaním len voči chorobám odolných odrôd a druhov ovocných drevín, vymanením sa z područia najmä pesticídnej chémie. Jednoduchšie to docielime pri zakladaní celkom novej ovocnej výsadby.

Dosiahneme to len vtedy, ak zosúladíme požiadavky ovocných drevín s prírodnými danosťami lokality našej záhrady. Urobme si efektívny výber tých najvhodnejších ovocných druhov a odrôd pre našu záhradu tak, aby sme ich nemuseli chrániť chemickými postrekmi pred chorobami. Postup je nasledovný:

 • vstupné podmienky našej záhrady:
  • zhodnotenie miestnej klímy, nadmorskej výšky, orientácie sklonu záhrady voči slnku,
  • zhodnotenie kvality pôdy (pri výsadbe ju môžeme vymeniť).
 • naše vstupné požiadavky, orientačné vytypovanie:
  • ovocných druhov, ktoré chceme v záhrade pestovať,
  • ovocných odrôd ktoré chceme mať:
   • – podľa termínu dozrievania,
   • - podľa ich dĺžky skladovateľnosti,
   • - podľa ďalších osobných kritérií.
 • zhodnotenie klímy:
  • klíma i nadmorská výška určujú celoročný priebeh i minimá lokálnych teplôt, čo je jeden z rozhodujúcich faktorov pre výber najmä ovocných druhov, ktorý musíme zistiť,
  • vlhkostný charakter lokality je druhým veľmi dôležitým faktorom aj pre výber odrôd odolných voči chorobám; musíme určiť či má lokalita prevažne:
   • - suchší charakter a je otvorená,
   • - má vlhkejší charakter, je daždivá, hmlistá či uzavretá,
 • zistenie požiadaviek ovocných druhov, odrôd ,ktoré sme si orientačne vytypovali, a to najmä na klimatické podmienky danej lokality (podľa ovocinárskej pomológie, z internetu, zo skúseností,...),
 • porovnanie požiadaviek ovocných drevín s danými klimatickými podmienkami a urobiť výber najmä tých ovocných druhov, ktorým daná klíma našej záhrady z hľadiska rastu i plodnosti principiálne vyhovuje,
 • pri tomto výbere celkom vylúčime druhy, ale i odrody, ktoré sú v danej lokálnej klíme náchylné na choroby,
 • odobríme len také druhy a odrody, ktoré sú v danej klíme:
 • adaptované počas dlhého obdobia pestovania – pôvodné miestne kvalitné a odolné druhy a odrody, alebo vyberieme nové odrody, ktoré trpia chorobami len minimálne alebo vôbec, jednoznačne však uprednostníme odrody rezistentné voči chorobám (dnes je dostatočný výber), pretože sa prakticky nemusia proti chorobám striekať, čo je vlastne náš cieľ,
 • pri výbere najmä tradičnejších a už dlhšie pestovaných odrôd je dobre porovnať náš výber so skúsenosťami našich susedov, ktorí ich pestujú a zistiť aký je výskyt chorôb, prípadne si od susedov zoberieme vrúble na preštepenie našich nevyhovujúcich odrôd, ale vždy len zo stromov vitálnych, zdravých a plodných.
 • Stále spomíname prevenciu voči chorobám akoby škodcovia neexistovali. Lenže chorobám ovocných drevín sa naozaj aj takouto prevenciou môžeme vo veľkej miere vyhnúť, zatiaľ čo škodcovia to je zložitejšia problematika, ale takisto riešiteľná už tým, že bez nutnosti postrekovať záhradu chémiou očistíme záhradu od chémie, a tým postupne prilákame prírodných predátorov ničiacich škodcov ovocných stromov, ktorí ich do veľkej miery dokážu zregulovať na únosnú mieru. Naša komunitná záhrada sa takto priblíži k vyváženému ekologickému systému, v ktorom chémia nebude potrebná.

Nie je odolnosť ako odolnosť

Pod pojmom odolnosť či náchylnosť na choroby si každý často predstavuje niečo iné. Toto sú však technické termíny dosť jasne definované a uvádzané v literatúre. Preto by mali byť jasné aj v škôlke predávajúcemu ovocné dreviny, ktoré by mal presne označovať stupňom odolnosti (ak nás nechce oklamať), ale mali by byť jasné najmä biozahrádkarom. Čo sa teda pod týmito odbornými termíny vlastne skrýva a ako ich máme chápať?

Odolnosť či rezistencia sú len dve označenie s tým istým významom a obsahom a znamenajú, že rastlina sa vie do určitej miery brániť voči chorobe a je schopná zmenšiť alebo prekonať jej nepriaznivé účinky. Ale odolnosť a tiež jej opak - náchylnosť na chorobu jednotlivých odrôd zvyčajne nie sú stopercentné, majú rôzne úrovne intenzity označované často v stupňoch od 1 do 9.

Ing. J. Pížl


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby