Správna lekárenská prax je posledným stupňom v systéme zabezpečenia kvality rastlinných liekov pred ich výdajom pacientovi a predajom doplnkov výživy s obsahom rastlinných látok spotrebiteľovi v lekárni. Slovenský zákon o lieku a vykonávacia vyhláška jasne rozlišujú v sortimente verejnej lekárne medzi liekmi a doplnkovým sortimentom, do ktorého sú zaradené aj doplnky výživy s obsahom liečivých rastlín.

Doplnky výživy musia spĺňať požiadavky Zákona č 152/1995 Z z. o potravinách v znení neskorších predpisoch. Možno ich predávať na základe oprávnenia prevádzkovať živnosť. Pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti ukladá Zákon o lieku a zdravotníckych pomôckach držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti okrem iného aj povinnosť dodržiavať požiadavky správnej lekárenskej praxe, a to utvoriť a používať systém zabezpečovania kvality liekov a zdravotníckych pomôcok. Systém zabezpečenia kvality v lekárni, zahŕňa aj organizáciu a určenie podmienok prípravy liekov v súlade s požiadavkami správnej výrobnej praxe.

Správna lekárenská prax sa v zákone definuje ako súbor požiadaviek na materiálne vybavenie, priestorové vybavenie a personálne obsadenie pracovísk poskytujúcich lekárenskú starostlivosť a na kvalifikované poskytovanie lekárenskej starostlivosti pri príprave, kontrole, uchovávaní, výdaji a dispenzácii liekov v lekárňach. Požiadavky na správnu lekárenskú prax sú uvedené vo „Vyhláške MZ SR č. 198/2001 Z. z. ktorou sa ustanovujú požiadavky na správnu lekárenskú prax“.

Zákon a vyhláška len v niektorých prípadoch, špecificky upravujú zaobchádzanie s liečivými rastlinami, rastlinnými liekmi, rastlinnými drogami a doplnkami výživy s obsahom rastlinných látok v lekárňach.

V rámci požiadaviek, napr. na priestorové vybavenie verejnej lekárne umožňujú zriadiť v lekárni oddelený výdaj liečivých rastlín a predaj doplnkov výživy. Špecifickejšie sa problematikou liečivých rastlín zaoberajú Slovenský farmaceutický kódex (SFK) a Slovenský liekopis, na ktoré sa zákon aj vyhláška odvolávajú. Podľa ustanovení Zákona o lieku a vyhlášky o správnej lekárenskej praxi je držiteľ povolenia povinný postupovať pri príprave a uchovávaní a kontrole hromadne pripravovaných liekov a individuálne pripravovaných liekov podľa ustanovení Slovenského liekopisu a Slovenského farmaceutického kódexu, Európskeho liekopisu alebo liekopisu členskej krajiny Európskej únie. Z hľadiska zaobchádzania s rastlinnými liekmi, sú tieto ustanovenia zákona a vyhlášky veľmi dôležité, pretože stanovujú aj podmienky zaobchádzania rastlinnými liekmi v lekárňach. Dôležitý je predovšetkým Slovenský farmaceutický kódex, keďže v SFK 2007 bolo zaradených 77 rastlinných drog a 6 čajovín, ktoré nemajú článok v Slovenskom liekopise, ani Európskom liekopise. Kontrolné skúšky sú harmonizované so Slovenským liekopisom...

Ing. V. Štalmach


ISSN 1335-9878

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby