Liečivé, aromatické a koreninové rastliny (LAKR) zaznamenávajú v posledných rokoch celosvetový nárast záujmu nielen v oblasti pestovania, ale aj spracovania a následne konečného použitia v humánnej a veterinárnej medicíne, fytofarmácii, rôznych odboroch potravinárstva a v kozmetickom priemysle [Habán – Otepka, 2007]. Pre pestovanie LAKR sú na Slovensku mimoriadne priaznivé klimatické a ekologické podmienky. Priestor pre ich pestovanie poskytuje tiež Spoločná poľnohospodárska politika EÚ, ktorá smeruje k alternatívnemu poľnohospodárstvu a trvale udržateľnému rozvoju vidieka. [Habán, 2008].

Produkcia liečivých, aromatických a koreninových rastlín (LAKR)

Podľa oficiálnych údajov ŠÚ SR pestovateľské plochy LAKR v roku 2007 zaberali 0,07% z ornej pôdy Slovenska, ich produkcia od roku 2004 vzrástla o 10,5% napriek poklesu pestovateľských plôch o 16,2%. Dôvodom bolo zvýšenie priemerných hektárových úrod nielen v dôsledku priaznivých poveternostných podmienok, ale aj zmien v druhovej skladbe. Výrazne klesol záujem o pestovanie koreninovej papriky a rasce, v dôsledku čoho sa ich zberové plochy v posledných 4 rokoch znížili o 67,1% a 82,5%. Túto situáciu ovplyvnili hlavne konkurenčné dovozy zo zahraničia. Naopak, zvýšili sa zberové plochy liečivých rastlín o 48,7%, pri ostatných koreninových rastlinách bol zaznamenaný viac ako šesťnásobný vzrast.

Prameň: ŠÚ SR, Poznámka: I individuálny údaj

Dotazníkový prieskum MP SR - VÚEPP k pestovaniu liečivých, aromatických a koreninových rastlín

Štatistické zdroje týkajúce sa trhu s LAKR sú obmedzené, preto na Výskumnom ústave ekonomiky poľnohospodárstva (pod gesciou MP SR) bol vykonaný dotazníkový prieskum zameraný na prehĺbenie informácií z predmetnej oblasti.

Oslovení boli všetci pestovatelia, ktorí sú respondentmi ŠÚ SR plus 15 výrobcov liečivých rastlín, ktorých adresy nám poskytol Ing. Habán, PhD. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Vzhľadom na neochotu väčšiny pestovateľov sa predmetného šetrenia aktívne zúčastniť, dotazníkovým prieskumom sa pokrylo len 35% pestovateľskej plochy LAKR. Z výsledkov vyplýva, že z liečivých rastlín sa na Slovensku pestuje najviac skorocel kopijovitý a rumanček kamilkový. Zberové plochy jednotlivých druhov sledovaných rastlín a ich podiely na celkovej zberovej ploche LAKR sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Ako bolo naznačené, informácie v nej uvedené je nutné interpretovať opatrne. Podľa dotazníkového prieskumu 20% respondentov má do roku 2015 záujem rozširovať druhovú skladbu a pestovateľské plochy LAKR o šalviu, yzop, medovku, rumanček a koreninové rastliny. Dôvodom sú nadchádzajúce klimatické zmeny, tradícia pestovania, menšia prácnosť pri pestovaní a vlastníctvo príslušných technologických zariadení vrátane pozberovej úpravy. Z odpovedí ďalej vyplynulo, že pestovaniu repíka a žihľavy konkuruje ich voľný zber z prírody a je možné, že v najbližších rokoch sa ich pestovanie obmedzí...

Prameň: dotazníkový prieskum MP SR - VÚEPP,ŠÚ SR, vlastné kalkulácie. Poznámka: * údaje ŠÚ SR,vlastné kalkulácie, nedisponibilné údaje

Prof. MUDr. J. Kresánek, PhD., doc. Dr. PhMr. J. Kresánek, CSc.


ISSN 1335-9878

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby