Na Slovensku máme niekoľko osobností, ktoré sa zaslúžili o rozvoj výskumu, pestovania a spracovania liečivých rastlín. Jedným z nich je aj Ing. Viliam Oravec, CSc., ktorý sa 20. júna 2014 dožil 70-tich narodenín.

Narodil sa v rodine lesníka, čo mu dalo predpoklad k blízkemu vzťahu k prírode. Základnú školu absolvoval v Majerke a Spišskej Belej. V štúdiu pokračoval na Strednej poľnohospodárskej technickej škole v Kežmarku. Vysokú školu ukončil v roku 1968 na Vysokej škole poľnohospodárskej v Košiciach na Prevádzkovo-ekonomickej fakulte.

Je otcom šiestich dospelých detí, ktoré sa zaradili takmer všetci po absolvovaní vysokoškolského štúdia do rôznych profesií. Okrem svojho profesionálneho zamerania, ktoré aj v dôchodkovom veku aktívne využíva, rád sa venuje svojej početnej rodine.

V praxi začal pracovať na okresnom oddelení Štátneho štatistického úradu v Podolínci a od roku 1969 ako agronóm na Poľnohospodárskom družstve v Podolínci. Od roku 1972 až do roku 1993 pracoval ako predseda Poľnohospodárskeho družstva v Hniezdnom a Novej Ľubovni.

Po obhájení dizertačnej práce v oblasti liečivých rastlín mu v roku 1986 bola udelená hodnosť kandidáta poľnohospodárskych a lesníckych vied.

Ing. Oravec sa venuje liečivým rastlinám už 35 rokov. V roku 1980 sa ako predseda družstva v Novej Ľubovni zapojil do výskumnej činnosti aj ako zodpovedný riešiteľ čiastkových úloh štátneho plánu technického rozvoja:

  • Výstavby vývojovej základne pre výskum pestovania vybraných druhov liečivých rastlín a tiež ako výskumnej stanice pre novošľachtenie štyroch odrôd rumančeka kamilkového /?BONA?, ?GORAL?, ?NOVBONA? a ?LUTEA?/, rebríčka kopcového odrody ?ALBA?, repíka lekárskeho odrody PETER a ľubovníka bodkovaného odrody /?GOLD? a ?UPERICON?/
  • S kolektívom pracovníkov projekčne pripravil a realizoval výstavbu haly pre vývoj mechanizácie na pozberovú úpravu liečivých rastlín, kde sa vyrábala prototypová a kusová výroba strojov na zber rumančeka (veľkoplošného zberača rumančeka VZR 4), predtriedič a odstopkovač.
  • S kolektívom pracovníkov družstva a Slovakofarmy Hlohovec projekčne pripravil a organizoval výstavbu kontinuálnej sušiarne, laboratórií, skladovacích priestorov a poloprevádzkových hál na izoláciu silíc a extraktov do finálnej tekutej alebo sprejovej formy, ktoré ako výrobné haly po určitých úpravách sú v prevádzke dodnes.
  • Jubilantovou aktívnou činnosťou je aj usporiadavať medzinárodné konferencie a semináre, ktorých sa za obdobie 30 rokov uskutočnilo 12 v rôznych regiónoch Slovenska s vysokým odborným a vedeckým zastúpením lektorov, odbornými exkurziami a pestrým postkonferenčným programom. Na vysokej úrovni je aj 20 ročná spolupráca so Slovenskou farmaceutickou spoločnosťou.

Pracovnou náplňou Ing. Oravca aj v súčasnosti je práca na udržiavacom šľachtení predovšetkým štyroch odrôd rumančeka kamilkového, výroba osív v konvenčnej forme ako jedinej organizácie na Slovensku, z ktorých sa 20 % využíva na domácom trhu a 80 % sa exportuje do rôznych krajín sveta. Nekompromisne vystupuje pri obhajobe práv pestovateľov a spracovateľov liečivých rastlín, pretože práca s liečivými rastlinami mu nie je prácou, ale životnou záľubou. Na svoju prácu je náročný, empatický a je vždy plný energie.

Mnohoročná jubilantova riadiaca práca s aktívnym hospodárskym výsledkom bola ohodnotená medailami od viacerých organizácií, rezortnými, zväzovými a tiež Štátnym vyznamenaním za vynikajúcu prácu. Firma VILORA bola v roku 1995 ocenená ministerstvom hospodárstva ako najlepší exportér roku 1995 Slovenskej republiky. Ing. Oravec je od roku 1989 členom International Society for Horticultural Science so zaradením do sekcie liečivých a aromatických rastlín. V roku 1997 bol prijatý ako aktívny člen New York Academy of Sciences so zaradením do sekcii liečivých rastlín a biotechnológií.

Jeho hlavným zdrojom poznania, duchovného vyžitia a inšpirácie, ktorému sa takmer denne venuje je Kniha kníh „Biblia“, ktorá mu dáva radosť, pokoj a optimizmus v živote.

Pri príležitosti životného jubilea prajem Ing. Oravcovi z celého srdca pevné zdravie, osobnú spokojnosť a pohodu v rodinnom živote.

Ad multos annos!

Prof. RNDr. D. Grančai, CSc.mce_marker


ISSN 1335-9878

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby