V januári tohto roku oslávila členka redakčnej rady časopisu Liečivé rastliny/Léčivé rostliny RNDr. Daniela Tekeľová, CSc. svoje životné jubileum.

Narodila sa v Štúrove v roku 1953. V roku 1971 začala študovať na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK). Už počas štúdia sa zaujímala o liečivé rastliny. Pod vedením doc. PhMr. J. Kresánka, CSc. a RNDr. Ľ. Nátherovej, CSc. si v rámci študentskej vedeckej činnosti na Katedre farmakognózie a botaniky FaF UK rozširovala a prehlbovala poznatky o liečivých rastlinách. Neskôr u Dr. Nátherovej vypracovala a obhájila diplomovú prácu zameranú na štúdium obsahových látok druhov rodu Equisetum. Po úspešnom absolvovaní fakulty pokračovala v práci na Katedre farmakognózie a botaniky FaF UK, kde v roku 1978 pod vedením prof. RNDr. V. Suchého, DrSc. obhájila rigoróznu prácu zameranú na izoláciu nealkaloidných látok v nadzemnej časti Veratrum album subsp. lobelianum. V rámci internej ašpirantúry spolupracovala s prof. Suchým na štúdiu obsahových látok propolisu domácej proveniencie. Kandidátsku dizertačnú prácu obhájila v roku 1982.

Tri roky pôsobila mimo svojej Alma mater vo Výskumnom ústave liečiv Modra, ale zostala stále v spojení s liečivými rastlinami. Ako vedúca oddelenia Liečivých rastlín a zodpovedná riešiteľka výskumnej úlohy odborového plánu MZd sa venovala výskumu zameranému na zabezpečenie kvalitnej rastlinnej suroviny pre farmaceutický priemysel. V spolupráci s Katedrou farmakognózie a botaniky FaF UK venovala pozornosť trom významným silicovým rastlinám – mäte piepornej, medovke lekárskej a šalvii lekárskej. Tu začala jej úzka spolupráca s docentkou RNDr. PhMr. M. Felklovou, CSc. z FaF UK, významnou odborníčkou v oblasti pestovania liečivých rastlín a táto spolupráca trvá dodnes.

Po návrate na Katedru farmakognózie a botaniky FaF UK sa v rámci riešenia výskumných úloh ŠPZV zapojila do štúdia sekundárnych metabolitov vo vybraných liečivých rastlinách. V roku 1987 začala pedagogicky pôsobiť na Oddelení botaniky a farmakoergázie. Súčasne sa stala vedúcou Záhrady liečivých rastlín FaF UK, kde zabezpečila vytvorenie oddelenia sortimentu liečivých rastlín pre pedagogické účely a zaviedla počítačové spracovanie Indexu seminum. Ako zodpovedná riešiteľka výskumnej úlohy ŠPTR sa venovala vplyvu vybraných pesticídov na kvalitu šalvie lekárskej a medovky lekárskej. V rámci pedagogického pôsobenia viedla cvičenia z predmetu Botanika, semináre z predmetu Poznávanie liečivých rastlín a prednášky a cvičenia z predmetu Produkcia liečivých rastlín. V rokoch 1994 ? 1997 sa zapojila do výskumu obsahových látok druhov rodu Amaranthus v spolupráci s Poľnohospodárskou univerzitou v Nitre v rámci riešenia GAV-MŠ č.1074/74 „Láskavec a biomasa”.

V súčasnosti pracuje na Oddelení farmakognózie Katedry farmakognózie a botaniky FaF UK, kde vedie cvičenia z predmetu Farmakognózia, vedie a recenzuje diplomové aj rigorózne práce i práce študentskej vedeckej činnosti (ŠVOČ). Pôsobila aj ako školiteľka-špecialistka práce doktorandského štúdia. V rámci vedeckého výskumu je spoluriešiteľkou grantových úloh VEGA, kde sa venuje štúdiu kolísania účinných obsahových látok vo vybraných kultúrnych liečivých rastlinách a v ich častiach v priebehu vegetačného roka. Intenzívne sa zaoberá modernizáciou praktických cvičení a je autorkou dvojdielneho videofilmu, ktorý na mikroskopických cvičeniach umožňoval študentom lepšie pochopiť problematiku farmakognostickej kontroly drog. V rokoch 2005 ? 2007 vytvorila ako zodpovedná riešiteľka grantu KEGA „E-vzdelávanie v oblasti liečiv prírodného pôvodu“ veľké množstvo podkladov, ktoré využila pri vyhotovení PowerPointovej učebnej pomôcky na praktické mikroskopické cvičenia z Farmakognózie a každoročne ju aktualizuje.

Ako pedagóg vychovala stovky farmaceutov, ktorým aj naďalej ochotne odovzdáva svoje skúsenosti. Jej cieľom je vždy viesť študentov k odbornému a zodpovednému prístupu k práci. Pod jej vedením obhájilo diplomové práce okolo 50 absolventov FaF UK a 20 rigorozantov. Jej študenti získali v rámci farmaceutickej Študentskej vedeckej a odbornej činnosti významné československé a slovenské ocenenia. Získané vedecké poznatky publikovala v pôvodných vedeckých prácach v renomovaných zahraničných a domácich časopisoch aj na mnohých domácich i zahraničných konferenciách a sympóziách.

Svoje vedomosti a skúsenosti v oblasti výskumu a propagácie liečivých rastlín využíva aj ako členka redakčnej rady časopisu Liečivé rastliny/Léčivé rostliny, kde niekoľko rokov pôsobila ako výkonná redaktorka a aj v súčasnosti publikuje príspevky.

Pri príležitosti jej životného jubilea prajeme našej milej kolegyni pevné zdravie, veľa tvorivých myšlienok a množstvo ďalších pracovných, ale aj osobných úspechov.

RNDr. Mária Mrlianová, CSc.

Katedra farmakognózie a botaniky FaF UK


ISSN 1335-9878

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby