Náš lid se již od pradávna zajímal o léčivou moc rostlin a věřil jim. V posledních letech věnuje výzkum léčivým rostlinám zaslouženou pozornost a vylučuje z tohoto bohatství země ony, jejichž používaní nebylo nikterak opodstatněno jimž byl mnohdy připisován léčivý účinek pouze z důvodu náboženských, na základě pověr ap. Naproti tomu objevil mnohé, o jejichž léčebné hodnotě jsme dosud nevěděli. Sleduje i jejich životní podmínky a možnosti jejich ekonomického pěstování v kulturách.

Jejich sběr a pěstování by mely být záležitostí každého z nás. I když jsou mnohé z nich především předmětem zájmu zemědělce, jsou z větší části přístupny všem. Pokud známe podmínky jejich pěstování, pak je ještě mnoho nevyužitých příležitostí nejen u našich zahrádkářů, mičurinských kroužku, ale i u samých zemědělců. Neumíme-li je však dosud pěstovat, ať je to z jakýchkoliv důvodu, máme příležitost k jejich sběru ve volné přírodě, neboť jsou všude kolem nás.

Základním rysem léčivé rostliny je její zdravotnický charakter. Za více nežli 1 miliardu Kčs ročně poskytuje náš stát zdarma léčiva a léčebné prostředky nemocným. Miliardu Kčs za léčiva, jejichž důležitou součástí jsou v mnoha případech právě léčivé rostliny či jejich účinné látky. Náš farmaceutický průmysl, reprezentovaný známou značkou „SPOFA", je již dlouhá léta řízen ministerstvem zdravotnictví, aby mohla být výroba i spotřeba v souladu s naším pokrokovým zdravotnictvím. Je samozřejmé, že ministerstvo zdravotnictví má zájem nejen na tom, aby průmysl i lékárny byly zásobovány hodnotnými surovinami a léky, ale aby bylo možno poskytnout také našemu vývozu co největší množství těchto produktu.

Promyslíme-li všechny možnosti, které nám příroda v tomto směru poskytuje a kterých dostatečné nevyužíváme, a přidáme-li všechny obtíže, stavějící se do cesty jejich využití, poznáme, proč bylo nutno vytvořit ústřední komisi. Vždyť veškerá naše činnost musí být řízena cílevědomé a hospodárně, musí mít určitý rozsah a být v souladu s potřebami naší společnosti. Ústřední komise není v tomto směru zařízením novým, existuje již desítky let, ale během doby byla přizpůsobena novým požadavkům a potřebám.

V poslední době se stala skutečným koordinačním místem, neboť zájem o léčivé rostliny a jejich produkci i sběr není soustředěn pouze v rámci ministerstva zdravotnictví. Je nutno si uvědomit, kolik různých úseku naší lidosprávy se podílí na spotřebě a zajišťování léčivých rostlin. Dvěma největšími spotřebiteli v rámci zdravotnictví jsou farmaceutický průmysl a lékárny, které jsou mimochodem jedině oprávněny k vydávaní a prodeji kontrolovaných, zdravotně nezávadných drog (= sušených léto rostlin). Naproti tomu největším dodavatelem sběru je v současné době naše školní mládež, v menší míře naši důchodci, invalidé a další občané. A vedle zemědělce jsou to i naši zahrádkáři, kteří přispívají podstatně k produkci léčivých rostlin. Stranou nestojí ani naše armáda.

Všechny tyto úseky metodicky řídí ústřední komise dle potřeby našeho národního hospodářství. Sama o sobe by nemohla úspěšné pracovat na celém území našeho státu. Ve všech krajích je proto zastoupena krajskými komisemi a dále i okresními komisemi, na nichž spočívá největší a nejúmornější práce.

Před nimi je celý okres, často se sty obcí, kde všude by měl být probuzen zájem o léčivou rostlinu. Dosud chybí poslední článek, t. j. pracovník-propagátor sběru a pěstování přímo v každé obci. To by byl nejideálnější stav, jehož by bylo možno dosáhnout. Krajské i okresní komise jsou řízeny pracovníky naší zdravotnické správy. Jejich dalšími členy jsou, nebo mají být, zástupci zemědělských správ, školských odboru a komisí NV, zástupci výkupen n. p., Léčivé rostliny, lesních správ, státních spořitelen ap. Měli by se jimi stát v prvé řadě zástupci organizací ČSM, jejichž možnosti pomoci sběru léčivých rostlin jsou velké, ale k politování nutno říci zcela nevyužité, dále zástupci Čs. svazu zahrádkářů, invalidu a všech, kdož mají možnost zapojit se na dosud nevyužitých plochách do sběru a pěstování léčivých rostlin. I když je účast těchto zástupců různých komisí NV zajištěna vyhláškou ministerstva zdravotnictví po dohodě s ostatními ministerstvy, je práce předsedu těchto komisí často velmi obtížná a nelze dosáhnout spolupráce všech.

Vedle této celostátní funkce koordinátora různých složek, podílejících se na sběru a pěstování, je jedním z hlavních úkolu ústřední komise osvětová činnost popularizující a propagující v tomto směru léčivou rostlinu. Na ní měli by se podílet vedle zdravotnických pracovníku zvláště učitelé, jejichž práce má v tomto směru staletou tradici. Nutno přiznat, že další úspěchy budou záviset právě na pochopení významu tohoto úkolu učiteli a na jejich vlivu na žáky. Proto je na mládež, která muže nalézt ve sběru a pěstování mnoho zábavy, poučení i zkušeností, soustředěna pozornost propagace ústřední komise.

Jsou vypisovány soutěže ve sběru a jejich vítězové jsou v krajích odměňováni věcnými či peněžitými cenami.

Naše školní mládež, věnující se se zájmem studiu biologie a pracující na školních pozemcích a v mičurinských kroužcích, mela by při této práci mít na zřeteli též hospodářský přínos a škola by měla věnovat pozornost i pěstování léčivých rostlin. Vždyť z celostátního hlediska je produkce jakékoliv zemědělské plodiny na těchto malých výměrách školních zahrad bezvýznamná, naproti tomu by měla produkce léčivých rostlin právě na těchto plochách při péči, kterou děti věnují svěřeným úkolům, velký národohospodářský význam. Školy i další zájemci mají k dispozici u krajských i okresních komisí a ve výkupnách léčivých rostlin četný materiál vydaný ústřední komisí, propagující sběr a pěstování léčivých rostlin. Stejné tak si jej zde mohou vyžádat i osvětoví pracovníci pro svou činnost, neboť komise vydala v poslední době a bude postupně vydávat i dále obrazový a propagační materiál, poskytující všechny potřebné informace zajímající sběrače i pěstitele.

Bylo by zvláště důležité a žádoucí, aby se na propagaci léčivých rostlin zaměřili všichni lékárníci pracující ve zdravotnické osvětě a upozorňovali vhodným způsobem v lékárnách, při akcích osvětových besed ap. na naše léčivé rostliny. Ústřední komise spoléhá na všechny krajské a okresní zdravotnické pracovníky, že pomohou v tomto směru a není již jen pouhým snem, ale stává se skutečností, že právě lékárny na malých městech, kde není možnost častého styku sběrače s výkupnou, se zapojují úspěšné do rad propagátoru a informátoru. Také jejich úzká spolupráce s výkupnou by byla velmi prospěšná.

Vždyť právě lékárník a učitel by mohl být oním posledním článkem osvětové práce v každé obci. Lékárník je pro tuto práci zvláště kvalifikován, neboť léčivé rostliny tvoří jeden ze základního předmětu studia farmacie.

Dalším důležitým úkolem ústřední komise je však i péče o využití všech našich surovin, zlepšování vyráběných léčiv obsahujících léčivé rostliny nebo jejich účinné látky a o zkvalitnění produkovaných léčivých rostlin. Ústřední komise má proto sekce pro využití léčivých rostlin a sekci agrotechnickou.

Vedle popularizace jedná se o vědecké využití těchto často vzácných a zvolna ubývajících surovin, i o využití všech prostředku a poznatku moderní biologie k tomu, aby náš zemědělec mohl vyrábět léčivé rostliny ještě hospodárněji, v lepší jakosti a hlavně s nejvyšším možným obsahem účinných látek. Zvýšením jejich obsahu snižují se podstatně výrobní náklady při zpracování léčivých rostlin naším farmaceutickým průmyslem. Ne vlastní rostlinná surovina, ale velká množství drahých a často dovážených organických rozpouštědel, potřebných k izolaci účinné látky, určují náklady na výrobu. Je tedy podstatný rozdíl, získá-li se např. 1 kg účinné látky ze dvou nebo ze čtyř tun sušených surovin.

Potřebné množství rozpouštědel není totiž závislé na onom 1 kg, ale na těch dvou či čtyřech tunách. Proto je velmi důležitá cílevědomé řízená práce šlechtitele.

A právě zde je jeden z dalších styčných bodu mezi farmaceutem a zemědělcem, kteří spolupracují na myšlence vyprodukování výkonného vyšlechtěného osiva pro mnohé naše důležité léčivé rostliny.

Ne posledním článkem práce ústřední komise musí být i výchova naší veřejnosti proti zneužívaní léčivých rostlin k samoléčební, či léčení mimo zdravotnická střediska - ordinace vysokoškolsky vzdělaných lékařů, kteří jediní mohou na základě řádného odborného vyšetření určit onemocnění a hlavně jeho příčiny.

A právě odstraňování příčin onemocnění, a nikoliv pouze zdánlivých příznaku choroby, je podstatným rysem našeho zdravotnictví a i v tomto je podstatný rozdíl mezi mnohde se ještě uplatňujícím šarlatánstvím a skutečnou léčebnou péčí.

A opět se vracíme v tomto kruhu k léku. Vynakládá-li náš stát ročně tak velké finanční prostředky, nutné pro zachování našeho zdraví nebo pro jeho rehabilitaci, vrací náš školák a každý jiný sběrač léčivých rostlin státu pouze nepatrnou část těchto prostředku, a to ještě ne nezištné. Sběr i produkce léčivých rostlin, jsou-li řízeny odborně, poskytují naší veřejnosti velké peněžité prostředky. Aby se z žáka stal i dobrý hospodář, uvědomující si hodnotu vydělaných peněz, měli by pracovat v komisích i zástupci spořitelen. Sběr léčivých rostlin na školách byl až dosud zdrojem neplánovaných finančních prostředku, vhodných k mimořádnému obohacování školních sbírek názorných pomůcek ap. V roce 1962 bylo sebráno celkem za 5 milionu Kčs léčivých rostlin a z toho dostaly školy celkem tři miliony. Tato částka se samozřejmě nedělí stejnoměrné mezi všechny školy. U některých, zvláště je-li věnována péče i pěstování, dosahuje příjem mnohatisícových částek. Také mnohá JZD či JRD vděčí za postavení kravína či jiného objektu nebo za zvýšení jednotky právě dobře organizovanému pěstování léčivých rostlin.

Mnohé u nás planě rostoucí léčivé rostliny jsou vedle známého českého heřmánku, který platí ve světě za jeden z nejlepších, i důležitým předmětem zahraničního obchodu a v tom je vedle zdravotnického významu i význam národohospodářský. Možno říci, že nám valuty často rostou přímo před očima, kolem nás na mezích, lukách, v lesích i na polích a nutno je pouze sebrat.

Velkou pozornost věnovaly komise v krajích i okresech v roce 1963 např. propagaci sběru lipového květu, jehož domácí potřeba není ani zdaleka kryta a jehož možnosti vývozu jsou velké a za výhodných podmínek. Ale přesto nebylo dosaženo lepších výsledku nežli v letech minulých. V tomto i v mnohých jiných případech naráží osvětová a propagační práce ještě na velké nepochopení.

O všechny tyto otázky se zajímá ústřední komise a snaží se všemi dostupnými prostředky pomoci tyto důležité suroviny zajistit. Jedním z prostředku, vhodných k rozšiřování znalostí o léčivých rostlinách, jejich sběru a pěstování, je tisk. K tomu cíli má také vést práce spojená s vydáváním populárně vědeckého časopisu "Naše léčivé rostliny".


ISSN 1335-9878

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby