Prof. Dr. Luděk Jahodář šedesátníkem

Dne 17. 12. 2008 se dožívá šedesáti let prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc., profesor farmakognozie a vedoucí katedry farmaceutické botaniky a ekologie farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Jubilant se narodil v Budyni nad Ohří, v letech 1963-67 vystudoval střední zdravotnickou školu, obor farmaceutických laborantů v Praze a v letech 1967-72 farmaceutickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě.

Po absolutoriu nastoupil jako asistent na katedru farmakognosie UKo v Bratislavě, absolvoval roční stáž na SAV a v r. 1973 získal titul RNDr.. Od r. 1974 působil jako vědecký pracovník farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, přidělený na katedru farmaceutické botaniky. V r. 1982 získal hodnost kandidáta věd. V r. 1988 byl jmenaván docentem na katedře farmaceutické botaniky  a ekologie, v r. 1995 po habilitačním řízení na UK profesorem farmakognozie. Absolvoval dlouhodobé stáže na zahraničních univerzitách (Helsinki, 1987, Portsmouth, 1994). Od r. 1990 je vedoucím katedry farmaceutické botaniky a ekologie, v letech 1994-97 byl děkanem farmaceutické fakulty UK.

Jubilant je předsedou hlavního výboru České farmaceutické společnosti, členem Světové farmaceutické federace (FIP), Společnosti chemické, Spektroskopické společnosti a mnoha odborných komisí na úrovni vysokých škol i na úrovni celostátní (člen Lékopisné komise Ministerstva zdravotnictví ČR a předseda Ústředního poradního sboru pro léčivé rostliny  Ministerstva zdravotníctví ČR). Angažuje se i společensky: dlouhá léta pracoval v Českém svazu ochránců přírody, v letech 1995 – 2005 byl členem dozorčí rady fakultní nemocnice v Hradci Králové, je členem správní rady Nadace mezilidské tolerance Thomase Grala při lékařské fakultě v Hradci Králové, předsedou Nadačního fondu pro podporu a rozvoj zahrady léčivých rostlin farmaceutické fakulty UK a členem redakčních rad časopisu Léčivé rostliny (Liečivé rastliny) a Moje zdraví.

Jubilant přednáší na farmaceutické fakultě UK předmět Farmaceutická botanika a podílí se na přednáškách z fytoterapie, toxikologie,  klinické a forenzní analýzy toxických látek a specializovaných přednáškách pro doktorandské studijní programy. Po dobu své činnosti na fakultě vychoval velký počet diplomantů, rigorozantů i doktorandů. Jeho výzkumná činnost je velmi obsáhlá: zahrnuje oblasti fytochemie, chemotaxonomie, rostlinné toxikologie a biologické aktivity přírodních látek. Publikoval přes 80 původních prací, hojně citovaných doma a zejména v zahraničí, přednesl velké množství odborných přednášek, ze značné části v zahraničí a je autorem nebo spoluautorem pěti knižnich monografii, z novějších uvedme knihu Přírodní toxiny a jedy (Galén, Praha 2004) a výtečnou vysokoškolskou učebnici Farmakobotanika – semenné rostliny (Avicenum, Praha 2006). Nemalé zásluhy má náš jubilant také o rozvoj a dobudování zahrady léčivých rostlin v Hradci Králové výstavbou moderní výukové budovy se skleníky.

S profesorem Jahodařem  se znám osobně od doby, kdy nastoupil jako odborný asistent na mou katedru., t.j. přes třicet let. Vždy vynikal širokým rozhledem po obborné problematice, neobyčajnou pracovitostí, objekvivitou a vědeckou poctivostí. Spolu se zkušenostmi z mnohaletého pedagogického působení jej to řadí mezi přední pedagogy fakulty. Zvláštní ocenění si zaslouží jako snaha o rozvoj moderního pojetí farmakobotaniky jako disciplíny, zabývající se rostlinnými zdroji farmaceutických surovin s důrazem na terapeuticky využitelné sekundární metabolity a jejich biogenezi.

Svou skromností a přitom zdravým elánem, širokým rozhledem, kolegiálností ke spolupracovníkům a dobrým přístupem ke studentům získal náš jubilant mnoho přátel a příznivců. I jejich jménem bych mu chtěl dnes k jeho životnímu jubileu popřát do dalších let dobré zdraví, spokojenost v osobním životě a mnoho dalších úspěchů ve vědecké a pedagogické práci.

 

 

 

Doc. Dr. PhMr. Ing.  Jan Baloun, CSc.

 


ISSN 1335-9878

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby