Rumanček kamilkový (Matricaria recutita L., Asteraceae) je už od staroveku významnou liečivou rastlinou a jeho široké praktické uplatnenie vo fytoterapii a farmaceutickom priemysle potvrdzuje užitočnosť tejto liečivej rastliny i v súčasnosti. Výskum rumančeka na Katedre botaniky PF UPJŠ možno počítať na desiatky rokov, pričom hlavná pozornosť sa venovala obsahovým látkam v kvetoch (terpenoidy, flavonoidy, kumaríny) a možnostiam zvýšenia ich obsahu šľachtením (boli zaregistrované štyri kultivary – diploidné ’Bona’ ’Novbona’ a tetraploidné ’Goral’ a ’Lutea’).

Rastliny, vrátane fytoterapeuticky používaných rastlín, sú počas života neustále vystavené meniacim sa podmienkam prostredia. Výraznejšia zmena niektorého z environmentálnych alebo pôdnych faktorov môže vyvolať obranné reakcie rastliny, smerujúce k eliminácii, alebo aspoň k minimalizácii negatívnych prejavov. K najbežnejším abiotickým stresovým faktorom prostredia patria napríklad zmeny v obsahu prístupných živín či prítomnosť ťažkých kovov (samozrejme mnohé kovy sú bežne prítomné v pôde v dôsledku prirodzených geochemických procesov), zmeny teploty a pH alebo deficit vody.

Spracovanie a ťažba rúd, používanie chemických ochranných prípravkov a hnojív má obvykle negatívny dopad na flóru a ekosystémy všeobecne. Pôsobeniu a akumulácii ťažkých kovov v rastlinách sa venuje zvýšená pozornosť s primárnym cieľom eliminácie ich obsahu v ľudskej strave a tým samozrejme i v hospodárskych plodinách a na druhej strane s cieľom využitia rastlín na dekontamináciu znečistených oblastí (tzv. fytoremediácia).

Výskum zloženia minerálnych prvkov v nadzemnej časti i v kvetoch ukázal schopnosť rumančeka kumulovať napríklad kadmium, preto sa v poslednom období zameriavame na hlbšie štúdium vzťahov medzi koncentráciou kovov v prostredí a ich distribúciou v rastline, vplyv kovov a iných foriem abiotického stresu (napr. deficitu dusíka) na vybrané fyziologické a metabolické parametre a tiež na mechanizmy a signálne dráhy eliminujúce negatívne pôsobenie stresu na rastliny a znižujúce akumuláciu kovov.

Zvláštna pozornosť sa venuje fenolovému metabolizmu (vybrané enzýmy: fenylalanínamóniumlyáza, šikimát dehydrogenáza, cinamylalkohol dehydrogenáza, polyfenoloxidáza a metabolity: fenolové kyseliny, kumaríny, celkové fenoly a flavonoidy, lignín) z dôvodu jeho významu pre samotnú existenciu rastlín a tiež pre ich antioxidačné účinky v rastlinách i ako zložky ľudskej stravy.

Rumanček predstavuje vhodný objekt pre fyziologické štúdium z dôvodu jeho relatívnej nenáročnosti na kultiváciu (vyžaduje však dostatok dusíka a pravdepodobne i železa) a vzhľadom k rozsahu sledovaných parametrov umožňuje získať dostatočné množstvo biomasy za relatívne krátky čas (čo je problém, napr. pri použití Arabidopsis thaliana). Hydroponická kultivácia v Hoaglandovom roztoku umožňuje ľahšie pracovať i s koreňovou biomasou, čo je z hľadiska stanovenia obsahu kovov a ich translokácie do nadzemnej biomasy dôležité.

Článok z cyklu Výskum liečivých a perspektívnych rastlínna vysokých školách na Slovensku a v Čechách

RNDr. Jozef Kováčik, PhD.


ISSN 1335-9878

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby