Liečivé rastliny 4/2022PharmDr. V. Forman, PhD.:
Známe i menej známe zložky parfumov (2)
More or less known perfume ingredients (2)
Mehr oder weniger bekannte Parfüminhaltsstoffe (2)

PharmDr. S. Jurkaninová, Ph.D.:
Súčasne najpoužívanejšie rastlinné druhy v kozmetike
The most used plant species in nowadays cosmetics
Die meistverwendeten Pflanzenarten in der gegenwärtigen Kosmetik


RNDr. V. Lachová, PhD.:
Ľan siaty a rôzne možnosti jeho použitia
Common flax (Linum usitatissimum) and various possibilities of its use
Gemeiner Lein (Linum usitatissimum) und dessen verschiedene Verwendungsmöglichkeiten

PharmDr. M. Šutorová:
Pleurotus ostreatus – hliva ustricovitá
Oyster mushroom (Pleurotus ostreatus)
Austern-Seitling / Austernpilz (Pleurotus ostreatus)

Doc. RNDr. M. Mikuš, CSc.:
Mikrobióm rastlín (8) Mikrobióm pomáha pri výžive rastlín
Plant microbiome (8). The microbiome helps in plant nutrition
Pflanzenmikrobiom (8). Das Mikrobiom hilft bei der Pflanzenernährung

Doc. Ing. I. Šafránková, Ph.D.:
Choroby léčivých, aromatických a kořeninových rostlin v zahrádkách (40). Choroby kopřivy – pŕhľavy
Medicinal, aromatic and seasoning plants’ diseases in back-gardens (40). Diseases and pests of nettle (Urtica)
Heil-, Aroma- und Gewürzpfl anzenkrankheiten in Schrebergärten (40). Krankheiten und Schädlinge der Brennnessel (Urtica)

MUDr. K. Mika:
Od rastliny k človeku (CIX) – Pľúcnik lekársky – plicník lékařský – Pulmonaria officinalis L. (Boraginaceae)
From plant to man (CIX). Common lungwort, Pulmonaria offi cinalis L. (Boraginaceae)
Von der Pflanze zum Menschen (CIX). Geflecktes Lungenkraut, Pulmonaria officinalis L. (Boraginaceae)

Ing. K. Kaffková, Ph.D.:
Aleurites moluccana (sviečkovec molucký (kamisi) – tungovník molucký) – strom svetla
Aleurites moluccana (the candlenut) – tree of light
Aleurites moluccana (Lichtnussbaum) – Baum des Lichts

Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.:
Liečivé, aromatické a koreninové rastliny (4) – ich získavanie, zber, spracovanie a využitie v Slovenskej republike
Medicinal, aromatic and seasoning plants (4). Acquisition, collection, processing and use in the Slovak Republic
Heil-, Aroma- und Gewürzpflanzen (4). Erwerb, Sammlung, Verarbeitung und Nutzung in der Slowakischen Republik

Dr. h. c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.:
Významné osobnosti farmácie, botaniky a fytoterapie: Eduard Skarnitzl
Eminent personages of pharmacy, botany and phytotherapy: Eduard Skarnitzl
Hervorragende Persönlichkeiten der Pharmazie, Botanik und Phytotherapie: Eduard Skarnitzl

PhDr. T. Hamar, PhD., Mgr. I. Lábaj, PhD.:
Analýza latinských pomenovaní liečivých rastlín (37). Convolvulus arvensis – Curcuma longa
Medicinal plants’ Latin scientifi c botanical names analysis (37). Convolvulus arvensis – Curcuma longa
Analyse lateinischer Heilpflanzennamen (37). Convolvulus arvensis – Curcuma longa

Zo zahraničnej tlače: PharmDr. Ľ. Farkaš:
Ďumbier – neuroprotektívne účinky
Ginger – neuroprotective effects
Ingwer – neuroprotektive Wirkung

Advertoriál:
Neposlušná prostata a nový život
The troublesome prostate and a new life
Die widerspenstige Prostata und ein neues Leben


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby