Pôvod rodového mena rastliny musíme pri kapucínke hľadať v starovekej gréčtine. Gréckym slovom τρόπαιον [tropaion] sa v antike rastliny neoznačovali, slovo znamenalo trofej, predmet určený na oslavu víťazstva. Carl Linné vraj pomenoval rastlinu na základe toho, že mu jej kvet a list tvarom pripomínali helmu a štít. Paradoxne pri mene rastliny vyznieva, že deminutívna prípona -olum indikuje malý vzrast rastliny, no jej druhové meno majus je stredným rodom prídavného mena major a znamená väčší.

Dvojica komparatívnych prídomkov major – majus a minor – minus sa v botanike využívajú predovšetkým pri párovom výskyte druhovo príslušných rastlín, ktorých dištinktívnym znakom je ich vzrast.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


ISSN 1335-9878

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby