Dňa 7. marca 2021 sa dožil okrúhleho jubilea 70 rokov života, náš kolega, člen redakčnej rady časopisu Liečivé rastliny, jej predseda ‒ šéfredaktor v rokoch 1995 ‒ 2000, výskumník, manažér, podnikateľ v oblasti liečivých rastlín a prírodných látok, člen OZ Rumanček Ing. Pavol Čupka, PhD. Jeho celý pracovný život je spojený s liečivými rastlinami.

Už jeho stará mama a teta na Orave, kde trávil detstvo, ho vodili po voňavých lúkach a lesoch a učili ho poznávať bylinky. Na základnej a neskôr na strednej škole navštevoval prírodovedecký a chemický krúžok, kde sa tiež venoval poznávaniu liečivých rastlín a látkam v nich obsiahnutých. Bol účastníkom chemických olympiád a súťaží v určovaní liečivých rastlín. Po absolvovaní strednej školy a maturite pokračoval v štúdiu na Chemickotechnologickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej. Fakultu úspešne ukončil v roku 1974 štátnou záverečnou skúškou a diplomovou prácou na tému: Izolácia a identifikácia alkaloidov z nadzemnej časti Veratrum album subsp. lobelianum (kýchavice bielej).

Záujem o obsahové látky liečivých rastlín, ktorý sa u neho prejavil aj počas štúdia na chemickotechnologickej fakulte, si rozšíril a naďalej prehlboval po nástupe do zamestnania vo Výskumnom ústave liečiv v Modre. Tu sa rýchlo zaradil medzi vedúcich pracovníkov a úspešne presadzoval, aby sa problematika výskumu liečivých rastlín stala nosným výskumným programom ústavu. Formuloval princípy výskumu liečivých rastlín, ktoré prenášal do výskumných a realizačných projektov. Stal sa vedúcim oddelenia liečivých rastlín a neskôr novootvorenej sekcie prírodných látok v ústave a koordinátorom výskumu liečivých rastlín s viacerými externými výskumnými pracoviskami. Výsledkom jeho práce bol výskum a vývoj celého radu fytofarmák, doplnkov výživy a kozmetických prípravkov na báze liečivých rastlín, ktoré následne boli zavedené aj do výroby, v spriaznených výrobných spoločnostiach.

Za jeho najúspešnejší výsledok výskumu, ktorý bol úspešný nielen po klinickej stránke, ale aj po komerčnej stránke, liek Pinosol® nosové kvapky, mu bol udelený aj československý patent.

Dokonalá znalosť problematiky liečivých rastlín, obmedzené možnosti ďalšieho rozvoja tejto výskumnej problematiky na ústave v časoch jeho transformácie, ako aj snaha lepšie uplatniť svoje doterajšie skúsenosti a vedomosti ho presvedčili, že bude výhodnejšie založiť si svoju vlastnú výskumno-výrobnú spoločnosť. Zároveň i naďalej spolupracoval s ústavom a ostal spoluriešiteľom výskumných projektov riešených ústavom.  Od založenia svojej výskumno-výrobnej spoločnosti Mediplant, s. r. o., roku 1992 zabezpečoval výrobu ním vyvinutých liekov, výživových doplnkov a polotovarov pre Slovakofarmu, a. s., divíziu liečivých rastlín Malacky. Paleta ním vyvinutých produktov a dodávaných divízií bola značne široká a rôznorodá. Išlo o nasledovné produkty, uvedieme aspoň tie najdôležitejšie, Leuzea tekutý extrakt, Cynarosan® kvapky, Florsalmin® kvapky a spray, Bukosan® roztok a iné.

V tomto období zároveň externe zastával funkciu produktového manažéra pre Liečivé rastliny a prírodné látky v Slovakofarme, a. s. Zároveň v rokoch 1993 ‒ 1994 absolvoval postgraduálne štúdium „Liečivé rastliny“ na Farmaceutickej fakulte UK v Hradci Králové (ČR). Svoje vedomosti si naďalej rozširoval aj účasťou na rôznych odborných seminároch a konferenciách doma aj v zahraničí. Svojimi odbornými prednáškami zároveň prispieval aj k zvyšovaniu úrovne týchto podujatí. 

Ďalším prelomovým rokom v jeho živote bol rok 1995, keď bol ustanovený do funkcie vedúceho divízie liečivé rastliny Slovakofarmy, a. s., v Malackách. Túto funkciu vykonával až do zmeny vlastníckych vzťahov v divízii a jej transformácie na akciovú spoločnosť Fytopharma, a. s. Stal sa prvým riaditeľom a predsedom predstavenstva takto novovzniknutej akciovej spoločnosti. Túto funkciu zastával až do roku 2007. Popri svojej náročnej manažérskej práci vedúceho divízie a neskôr riaditeľa akciovej spoločnosti neopomínal ani ďalší výskum a vývoj prípravkov na báze liečivých rastlín a prírodných látok. V novozaloženej spoločnosti Medplant, s. r. o., roku 2001 v spolupráci so spoločnosťou Natures, s. r. o., v rámci výskumno-vývojového štátneho projektu vývoja prípravkov na báze liečivých rastlín a prírodných látok vyvinul celý rad prípravkov s obsahom betaglukánu izolovaného z drevokaznej huby hlivy ustricovej (Pleurotus ostreatus). Výsledkom riešenia výskumného projektu bol dnes už veľmi úspešný doplnok výživy s mikronizovaným betaglukánom so silou 120, 240 a 500 mg v jednej kapsule. Zároveň vyvinul aj detský sirup s betaglukánom s príchuťou jahody, ktorý sa stal najpredávanejším produktom z tejto skupiny výživových doplnkov.

Po odchode z Fytopharmy založil v pôvodných historických priestoroch časti hospodárskeho dvora pálffyovského zámku, v ktorom v minulosti sídlili podniky Zelina, Odštepný závod Liečivé rastliny v Malackách, n. p., Léčivé rostliny Zbraslav nad Vltavou, v areáli súčasnej Fytopharmy, vlastnú spoločnosť Liečivé rastliny, s. r. o. Týmto pomenovaním a využitím historických priestorov po pôvodných podnikateľských subjektoch nadviazal na historickú tradíciu spracovania a obchodovania s liečivými rastlinami na Záhorí a v Malackách. Predmetom činnosti spoločnosti Liečivé rastliny je maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v oblasti bylinných a ovocných čajov, doplnkov výživy, prírodnej kozmetiky a prípravkov s obsahom betaglukánu. Od roku 2009 je spoločnosť výhradným dovozcom celého výrobného sortimentu spoločnosti TopVet (v súčasnosti Green Idea, s. r. o.) pre Slovenskú republiku.

Spoločnosti, ktoré viedol, sú držiteľmi viacerých ocenení za kvalitu výrobkov. On sám je držiteľom viacerých autorských osvedčení, patentov a zlepšovacích návrhov z oblastí fytofarmák a výživových doplnkov. Je riešiteľom viac ako 30 výskumných projektov. Väčšina vyvinutých prípravkov bola zavedená do výroby v Slovakofarme, a. s., a divízii Liečivé rastliny Malacky, v Intercapse, s. r. o., Zlín a vo VULM, a. s. Uvedieme len niektoré z nich, ktoré dosiahli komerčný úspech: Pinosol nosové kvapky, kúpeľový olej, nosová masť, nosový olej, aromatizované vreckovky v spolupráci s Harmaneckými papierňami, Bronchosan kvapky, Florsalmin kvapky a sprej, Stomatosan roztok, Lakinal roztok, Cynarosan kvapky, doplnky výživy ‒ želatínové kapsuly: Ostrovidky, Gastofitky, Prostafitky, Afroditky, Tukožrútky a ďalšie.

Popri výskumnej činnosti nezabúdal ani na svoje súkromie. Počas zamestnania vo Výskumnom ústave liečiv sa oženil, má dve dospelé deti, dcéru a syna, je starým otcom troch vnučiek. Keď boli deti choré, snažil sa im pomôcť prírodou a mnoho preparátov tak vzniklo v snahe pomôcť niekomu blízkemu či známemu. Dcéra pokračuje v šľapajách otca. Je absolventkou Farmaceutickej fakulty s titulom doktorky farmácie. Zároveň spolu s bratom sú spoločníkmi otca v ním založených obchodných spoločnostiach. Bol členom výboru Slovenskej farmaceutickej spoločnosti v sekcii prírodných liečiv a určitý čas pracoval aj vo výbore Slovenskej kozmetologickej spoločnosti. Za dlhodobú úspešnú spoluprácu mu bola roku 2012 udelená Pamätná medaila pri príležitosti 60. výročia založenia Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave.

Aj napriek dosiahnutému veku sa Ing. Pavol Čupka, PhD., naďalej venuje podnikateľskej a prednáškovej činnosti. Svojimi prednáškami propaguje výsledky výskumu v oblasti liečivých rastlín medzi mladšími kolegami. Celý život sa riadi heslom Hippokrata: „Medicus curat, natura sanat ‒ lekár lieči, príroda uzdravuje“.

Jubilantovi želáme ešte mnoho tvorivých síl, veľa zdravia a spokojnosti. 

Redakcia


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby