Kurkumín, chemicky dimerický derivát kyseliny ferulovej (diferuylometán), je hlavnou obsahovou látkou podzemku kurkumy pravej (Curcuma longa L.) z čeľade ďumbierovitých (zázvorovitých, Zingiberaceae). Ide o jednu z najdôležitejších liečivých rastlín s niekoľkotisícročnou tradíciou v indickej ajurvéde i tradičnej čínskej medicíne. Preukazuje širokú škálu liečebných účinkov: antifl ogistický, antioxidačný, antimutagénny, antimikrobiálny a antikancerogénny.

Hlavnou oblasťou používania sú oddávna poruchy trávenia, chronické zápaly žlčníka a pečene. Podporuje tvorbu a vylučovanie žlče, tlmí zápaly a kŕče, zlepšuje chuť do jedla, funkcie pankreasu, pôsobí proti črevným parazitom, obmedzuje aj činnosť hnilobných baktérií v črevnom trakte. Analgetické účinky sa využívali pri bolestiach zubov, zápaloch mandlí i pri bolestivej menštruácii. Lokálne formou obkladov, púdrov a mastí na vredy, lišaje, drobné rany a pod. Má značný potenciál tieto chorobné stavy účinne liečiť a obnoviť celkovú homeostázu organizmu.

Výskum kurkumínu sa v posledných desaťročiach dosť intenzívne zameriaval na možnosti v prevencii a liečbe rôznych zápalových stavov a rakoviny. Analýza klinických prác naznačuje potenciál na využitie pri niektorých chorobách očí, kĺbov, kože, čriev, pri poruchách metabolizmu (diabetes, obezita). Protizápalový účinok kurkumínu sa viaže na blokádu činnosti NFkB zodpovedného za zvýšenú tvorbu prozápalových látok, reguláciu bunkového cyklu a apoptózy.

Perorálne podávanie vyšších denných dávok je všeobecne veľmi dobre tolerované a bezpečné aj v dlhodobejšom horizonte (3 aj viac mesiacov). Doteraz nie celkom uspokojivo vyriešeným problémom je jeho veľmi obmedzená rozpustnosť v telových tekutinách aj tzv. biologická dostupnosť – rýchla enzýmová degradácia a exkrécia. Zlepšuje ju (až o 2000 %) kombinácia s alkaloidom piperínom z čierneho korenia (Piper nigrum). Perspektívna sa javí aplikácia formou nanočastíc či lipozómov. Nedávne výskumy priniesli ďalší progres ‒ uzavretím do liekovej formy amfifilných chitozanových miciel. Dosahuje sa tým spomalené uvoľňovanie v žalúdku, bez prudkého vzostupu koncentrácie v čreve.

Povzbudzujúce sú v posledných rokoch dosiahnuté liečebné výsledky pri viacerých ochoreniach očí už po niekoľkotýždňovej aplikácii: pri syndróme suchého oka, alergických zápalov očných spojoviek, glaukóme, uveitíde, vekom podmienenej degenerácii „žltej škvrny“ a sietnice z dôvodu ischémie a/alebo neskorých dôsledkov cukrovky.V štúdii u 122 chorých s chronickými zápalmi očí rôznej etiológie po 18 mesiacov trvajúcej liečbe komplexu kurkumínu s fosfatidylcholínom (prípravok Norfl o) v dávke 600 mg 2krát denne sa vyhodnocovali relapsy ochorenia. V liečebnej skupine ich zaregistrovali u 36 chorých, v placebom kontrolovanom súbore bol výskyt recidív viacnásobne vyšší ‒ až 275krát.Osteoartritída je degeneratívne ochorenie kĺbov rúk, kolien a bedier, charakteristické postupnou degeneráciou kĺbovej chrupky. Klesá ich funkčnosť prejavujúca sa redukciou kĺbovej pohyblivosti a pružnosti. Rizikovými faktormi sú predovšetkým vek (50+), vysoká telesná hmotnosť a nadmerné zaťažovanie pohybového aparátu (napr. špičkový šport). V začiatočných štádiách sa používajú látky s chrupku ochraňujúcim účinkom tzv. chondroprotektíva (sulfáty chondroitínu a glukózamínu), v ďalších systémové i lokálne nesteroidové protizápalové lieky. V placebom kontrolovanom klinickom pokuse (Atabaki et al., 2020) na 32 pacientoch s osteoartritídou testovali protizápalové a protibolestivé účinky kurkumínu. Liečenej skupine podávali 80 mg kurkumínu denne počas troch mesiacov. Dosiahnuté výsledky porovnávali s hodnotami na začiatku pokusu, ako aj medzi skupinami.

V kurkumínom liečenej skupine sa dosiahlo podstatné zníženie bolestivosti kĺbov, kým v kontrolnom súbore neboli zaznamenané žiadne pozitívne zmeny. Z ostatných sledovaných parametrov zaregistrovali pokles hodnoty CRP (zvýšené hodnoty signalizujú rozsah zápalu v organizme), redukciu zápal podporujúcich imunitných buniek. Počet regulačných zápal redukujúcich Tlymfocytov sa však zvýšil. Evidentná analgetická aktivita naznačuje obmedzenie deštrukciu kĺbov vyvolávajúceho zápalového procesu.

V experimente na zvieracom modeli testovali účinky kurkumínu v prevencii, resp. liečbe atopickej dermatitídy. Ide o širšou škálou príznakov (svrbivé, tekutinou naplnené a často praskajúce pľuzgieriky, s následnou tvorbou krúst, červené fľaky, suché šupiny) sa prejavujúce chronické zápalové kožné ochorenie. Lokálna aplikácia kurkumínu vo forme náplastí v dávke 20 mg počas týždeň trvajúceho pokusu priniesla prekvapivo dobré výsledky. Potvrdili sa ako protizápalové účinky kurkumínu, tak jeho schopnosť stimulovať (modulovať) imunitný systém, chrániť pred vznikom atopickej dermatitídy a v aktívnom štádiu choroby podstatne redukovať jej prejavy.Nadváha alebo obezita sa v súčasnosti klasifikuje ako choroba, ktorú sprevádza chronický zápal a zvýšený oxidačný stres. Oba faktory podporujú degeneratívne procesy v organizme, vrátane rizika vzniku rakoviny. Antifl ogistický a antioxidačný potenciál kurkumínu testovali na súbore 60 mladých zdravých žien s nadváhou a/alebo obezitou v placebom kontrolovanej, 10 týždňov trvajúcej štúdii. Kurkumín v liečenej skupine významne znižoval priebežne sledované zápalové markery (CRP, IL6) i stupeň oxidačného stresu, kým v skupine dostávajúcej placebo sa tieto hodnoty zvýšili. Pozitívom bolo, že počas celej liečby neboli s výnimkou veľmi miernych a prechodných bolestí hlavy zaznamenané prakticky žiadne nežiaduce účinky (SarafBank, 2019). V inej klinickej štúdii u 36 žien s nadváhou po trojmesačnom podávaní 2 g kurkumy okrem žiaduceho zníženia hmotnosti, podielu telesného tuku, klesol aj systolický tlak, zlepšil sa psychický stav (Latif et al., 2020).

Patogénnymi črevnými mikroorganizmami (kampylobaktery, šigely) vyvolané infekcie sú vo všeobecnosti syntetickými antibiotikami relatívne málo úspešne liečiteľné. Spôsobujú často dlhotrvajúce krvavé hnačky, horúčky, bolesti brucha, kŕče či vracanie. V laboratórnych podmienkach testované účinky kurkumínu preukazovali na tieto kmene už v nízkych koncentráciách významné antimikrobiálne účinky. Podľa všetkého má využitie kurkumínu perspektívu aj v klinickej praxi.

Chronické poškodenie obličiek pri cukrovke (diabetická nefropatia) je závažnou komplikáciou pokročilých štádií choroby. Prezentované sú výsledky 46 diabetikov 2. typu s diabetickou nefropatiou, metabolickým syndrómom, obezitou, dyslipidémiou. Chorí boli náhodne rozdelení do 2 skupín. V jednej podávali 3-krát denne kurkumín v dávke 500 mg počas 4 mesiaov, v druhej placebo. Vyhodnocované boli viaceré parametre (bielkoviny v moči, kreatinín, glukóza a lipidy v krvi). V skupine liečenej kurkumínom došlo po ukončení liečby vo významnej miere k zníženému úniku bielkovín (albumínov) do moču, v kontrolnej skupine k žiadnym zmenám nedošlo. Autori (Vanaie et al., 2019) odporúčajú vzhľadom na to, že kurkumín zlepšuje niektoré obličkové funkcie, je účinný a bezpečný, využitie v doplnkovej liečbe diabetikov 2. typu s postihnutím obličiek.

Migréna je typická záchvatovitými bolesťami hlavy sprevádzanými často aj ďalšími symptómami (vracanie, svetloplachosť a pod.).

Racionálnosť použitia kurkumínu bola študovaná na zvieracích modeloch, u ktorých umelo vyvolali migrenózne bolesti. Test prebiehal v troch skupinách: jedna dostávala syntetický liek s antimigrenóznym účinkom naproxén, druhá kombináciu s kurkumínom, tretia bola bez akejkoľvek liečby. V neliečenej skupine zaznamenali zvýšenie oxidačného stresu a schopnosti vnímania bolesti. Samotné podávanie naproxénu prinieslo zlepšenie mierneho stupňa. Najlepšie výsledky dosiahli v skupine s kombinovanou liečbou vo forme lipozómov, ako aj roztoku. Autori (Bulboaca et al., 2019) predpokladajú, že v kombinácii so syntetickými antimigrenikami by kurkumín mohol účinnosť liečby zvýšiť, a to aj pri redukcii aplikovaných dávok.

Protektívne účinky kurkumínu na srdce poškodené infarktom, ischemickou chorobou alebo infekciou sú v posledných rokoch ďalšou možnou oblasťou uplatnenia. Čínska expertná skupina (Ma et al., 2017) na zvieracích modeloch preukázala, že najmä vo vyšších dávkach obmedzuje rozsah fibrotických zmien na srdci a súčasne podporuje odbúravanie nahromadeného kolagénu.

Metaanalýze boli podrobené randomizované kontrolované štúdie pacientov postihnutých nealkoholickým stukovatením pečene. Kurkumín podľa vyhodnotených dát zmierňoval poškodenie pečene. Znížili sa hodnoty pečeňových enzýmov v krvi, celkový i tzv. „zlý“ LDLcholesterol, hodnoty glukózy, čo preukazuje jeho hepatoprotektívne účinky. Nasvedčujú tomu aj výsledky experimentov, pri ktorých podávali kurkumín a následne vyššie dávky paracetamolu. Blokádou toxických metabolitov tohto voľne dostupného a často v samoliečbe používaného antipyretika/antiflogistika, významne znižoval stupeň poškodenia pečene. V porovnaní so silymarínom (účinný princíp pestreca mariánskeho ‒ Silybum marianum) ‒ boli dosiahnuté výsledky ešte dokonca lepšie.

Zvýšené hladiny glukózy v krvi počas gravidity znamenajú určité riziko pre matku i plod, našťastie však po pôrode spontánne odznievajú. Zatiaľ len v experimentoch získané poznatky ukazujú, že kurkumín vo vyššom dávkovaní zlepšuje glukózovú toleranciu a priaznivo tak môže ovplyvňovať priebeh tehotenskej cukrovky u zvierat.V posledných rokoch je kurkumín predmetom živého záujmu vedeckých tímov na celom svete, o čom svedčí množstvo publikovaných experimentálnych a klinických štúdií. Podľa odborníkov je vďaka pleiotropným vlastnostiam dobrou voľbou predovšetkým v prevencii, perspektívne aj v liečbe viacerých ochorení, nevynímajúc tzv. civilizačných ochorení.

PharmDr. Ľ. Farkaš


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby