Liečivé rastliny 3/2020 PharmDr. M. Gáborová:
Tradičná čínska medicína (TCM) - od pozorovania prírody po Nobelovu cenu
Traditional Chinese medicíne (TCM) - from nature observing to the Nobel Prize
Traditionelle chinesische Medizin (TCM) - von Naturbeobachtung zum Nobelpreis

PharmDr. K. Rendehová, PhD.:
Schizandra čínska (Schizandra chinensis), kustovnica čínska (Lycium chinense)
Chinese magnolia-vine (Schizandra chinensis), Chinese boxthorn (Lycium chinense)
Chinesisches Spaltkorbchen (Schizandra chinensis), Chinesischer Bocksdorn (Lycium chinense)

PharmDr. S. Bittner Fialová, PhD.:     
Borelióza - liečivé rastliny ako podpora pri liečbe boreliózy
Borreliosis - medicinal plants in the supportive treatment
Borreliose - Heilpflanzen in der unterstutzenden Behandlung

doc. Ing. l. Šafránková, Ph.D.:      
Choroby léčivých, aromatických a koreninových rostlin v záhradkách (27). Choroby a škúdci cibule kuchynské Allium cepa L.
Medicinal, aromatic and seasoning plants' diseases in back-gardens (27). Diseases and pests of onion (Allium cepa L.)
Heil-, Aroma- und Gewurzpflanzenkrankheiten in Schrebergärten (27). Krankheiten und Schädlinge der Zvviebel (Allium cepa L.)

doc. Ing. J. Neugebauerová, Ph.D.:
Kren selský - současnost a minulost
Horseradish - past and present
Meerrettich - Gegenwart und Vergangenheit

Doc. RNDr. M. Mikuš, CSc:
Máj, špargle čas
May, asparagus time
Mai, Spargelzeit

Ing. V. Štalmach:
Beztvarovec krovitý (Amorphafruticosa) - invázna drevina alebo potenciálna liečivá rastlina? (3)
False indigo-bush (Amorpha fruticosa) - an invasive wood or a potential medicinal plant? (3)
Bastardindigo (Amorpha fruticosa) - invasives/neobiotisches Gehôlz oder eine potenzielle Heilpflanze? (3)

MUDr. K. Mika:
Od rastliny k človeku ( XCVI). Palina dračia - pelyněk kozalec - Artemisia dracunculus L. (Asteraceae)
From plant to man (XCVI). Tarragon, Artemisia dracunculus L. (Asteraceae)
Von der Pflanze zum Menschen (XCVI). Estragon, Artemisia dracunculus L. (Asteraceae)

Ing. K. Kaffková, Ph.D.:                
Prýštec preháňavý (Euphorbia lathyrís) - od preháňadla po biopalivo
Caper spurge (Euphorbia lathyris) - from a purgative to a biofuel
Kreuzblättrige Wolfsmilch (Euphorbia lathyris) - vom Abfuhrmittel zum Biokraftstoff

PhDr. T. Hamar, PhD., Mgr. l. Lábaj, PhD.:
Analýza latinských pomenovaní liečivých rastlín (24).Avena satíva - Colchicum autumnale
Medicinal plants' Latin scientific botanical names analysis (24). Avena sativa - Colchicum autumnale
Analyse lateinischer Heilpflanzennamen (24). Avena satíva - Colchicum autumnale

Dr. h. c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.:
Významné osobnosti farmácie, botaniky a fytoterapie: Eduard Adolf Strasburger
Eminent personages of pharmacy, botanyand phytotherapy: Eduard Adolf Strasburger
Hervorragende Personlichkeiten der Pharmazie, Botanik und Phytotherapie: Eduard Adolf Strasburger

Jubileá:

Životné jubileum prof. RNDr. Daniela Grančaia, CSc
Jubilee of Professor Daniel Grančai
Zum jubiläum von Professor Daniel Grančai

lng. J. Pížl:
Levandula pre dobrú náladu i voňavé liečenie
Lavender for good mood and fragrant healing
Lavendel fur gute Laune und duftende Heilung

Redakcia:

Nový člen redakčnej rady: Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc, Dr. SVS
New member of the editorial board: Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr. SVS
Neues Redaktionsbeiratsmitglied: Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc, Dr. SVS 123

Pre nový život i zdravé srdce
For a new life and a healthy heart
Fur eine neues Leben und ein gesundes Herz


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby