Internetom ponúkané módne trendy v stravovaní, užívaní doplnkov výživy a liečivých rastlín (fytofarmák) sa u laickej verejnosti tešia značnej popularite. Napriek absencii serióznych štúdií potvrdzujúcich bezpečnosť mnohých liečivých rastlín aj v gravidite, no existujúcemu potenciálu ovplyvniť vývoj plodu (zásah do hormonálneho systému, aktivity enzýmov), im budúce matky podľa doteraz uskutočnených prieskumov zvyčajne nepripisujú takmer žiadne riziká. Ukázali to napr. aj výsledky austrálskeho prieskumu – viac ako 3/4 (76 %) žien počas gravidity možné riziko užívania liečivých rastlín vôbec nekonzultovalo s odborníkmi.

V prospektívnej kohortovej dánskej štúdii sa uvádza užívanie dvoch liečivých rastlín – ďumbiera a sladkovky – medzi 3. až 6. mesiacom gravidity až u 23 % žien. Výrazne viac (87 %) z nich takmer denne konzumovalo sladkovku, a to väčšinou vo forme cukríkov. Pravidelné užívanie sladkovky ukázalo priamu súvislosť s miernym vzostupom krvného tlaku gravidných žien a nižšou pôrodnou hmotnosťou plodu.

Ďumbier užívalo viac-menej pravidelne 11 %. Ďumbier lekársky (zázvor, Zingiber offi cinale Roscoe, čeľaď Zingiberaceae) je tradičným liekom na tlmenie vracania v gravidite, zmierňuje aj symptómy kinetózy (udáva sa až 80 % úspešnosť) a kŕče tráviaceho traktu. Používa sa podzemok (Zingiberidis rhizoma). Ľudovo ho aplikujú aj pri zápaloch v ústnej dutine a kĺbových bolestiach. Často býva súčasťou rôznych čajovinových zmesí. Účinné zložky redukujú agregáciu krvných doštičiek, zvyšuje sa tak riziko krvácania (napr. po pôrode). Do skupiny aryalkanónov patriace gingeroly (najmä 6-gingerol) môžu ovplyvniť aj aktivitu niektorých izoenzýmov (CYP3A4, CYP2C9) a metabolizmus testosterónu.

Z výsledkov placebom kontrolovaných štúdií sa zdá, že v bežných dávkach vo všeobecnosti ide o bezpečnú liečivú rastlinu. Doteraz však stále nie je dostatok dôkazov o jeho vysokom stupni bezpečnosti ani v priebehu gravidity.

Koreň sladkovky hladkoplodej (lékořice, Glycyrrhiza glabra L.) sa v rôznych častiach sveta používa predovšetkým pri zápaloch horných dýchacích ciest a ťažkostiach tráviaceho traktu. Pre intenzívnu sladkú chuť (sladivosť až 150-krát prevyšuje sacharózu) býva často obľúbenou maškrtou (známy pelendrek). V randomizovanej a dvojito zaslepenej štúdii preukazoval pozitívne účinky aj pri vracaní a gastroezofágovom refluxe. Saponín glycyrizín, rovnako ako gingeroly ďumbiera, významne participuje na brzdení zhlukovania trombocytov, ako aj enzýmovej blokáde, dôsledkom čoho býva elevácia krvného tlaku. Zvyšuje sa tak nebezpečenstvo vzniku eklampsie (závažná komplikácia gravidity, spôsobená poruchou metabolizmu, prejavujúcou sa kŕčami), potratu, predčasného pôrodu; rastie aj frekvencia niektorých porúch (nižšia inteligencia, znížená funkcia pamäti a pozornosti) detí.

Je zrejmé, že užívanie liečivých rastlín v priebehu gravidity je dosť časté, javí sa tak potreba ďalších, väčšie súbory respondentov zahrňujúcich štúdií, na potvrdenie ich bezpečnosti, resp. upozornenie na potenciálne riziká. 

PharmDr. Ľ. Farkaš


ISSN 1335-9878

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby