Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. je lekár, vedec – odbor-ník na tropickú medicínu, infektológiu, onkológiu, vysokoškolský pedagóg, zakladateľ zdravotníckych zariadení, sociálnych ustanovizní a zahraničných humanitárnych misií v krajinách tretieho sveta. Narodil sa v roku 1960 v Bratislave. V roku 1985 absolvoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave.

Profesionálne začal pôsobiť v roku 1985 na Klinike infekčných chorôb vo Fakultnej nemocnici v Bratislave. Budoval Slovenskú zdravotnícku univerzitu, Trnavskú univerzitu a súkromnú Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. V roku 2002 založil neziskovú organizáciu a súkromnú Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, kde pôsobí ako rektor. Škola má viaceré detašované pracoviská – ústavy po celom Slovensku a vzdeláva študentov, okrem Slovenska, aj v Česku, Rumunsku, Rakúsku, Srbsku, v Afrike a ďalších krajinách v oblasti zdravotníctva, sociálnej práce, a zároveň pomáha svojimi rozvojovými projektmi v krajinách tretieho sveta. Zároveň bol založený Tropic tím  zložený zo zdravotníkov, lekárov a sociálnych pracovníkov. Zaslúžil sa tiež o vznik Národného referenčného centra pre tropické choroby.

Profesor Krčméry je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií, odborných článkov, prednášal na mnohých domácich i zahraničných konferenciách a sympóziách. Je členom mnohých inštitúcií a redakčných rád a nositeľom mnohých ocenení za svoju záslužnú prácu.

Redakcia a internet


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby