Už v antike sa používalo na označenie tejto rastliny grécke slovo ἀναγαλλίς [anagallis], ktorého etymológia je však nejasná. Niektoré zdroje dávajú názov do súvislosti so slovesom ἀγαλλιάω [agalliaó] – radovať sa, tešiť sa a element ἀνα- [ana] vyjadruje opakovanie deja. Názov rastliny by teda reflektoval skutočnosť, že sa jej kvety pravidelne otvárajú a zatvárajú, a interpretoval by to ako prejav opakovanej radosti.

Táto teória však nie je jazykovedne a etymologicky do-kázaná. Druhové meno arvensis je odvodené od podstatného mena arvum nesúceho významy: orná pôda, ornica, roľa, pole, ale aj paša, niva, pobrežie a obilnina. V botanickom názvosloví sú nositeľmi prívlastku arvensis, arvense rastliny rastúce na pravidelne obrábaných pôdach, na ktorých sa dopestúvajú poľnohospodárske plodiny.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby