V plnom zdraví, tvorivej aktivite a radosti zo života sa doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. dožíva 50-tich rokov. Narodil sa 2. decembra   1969 v Žiline. Príroda, osobitne rastliny, ho sprevádzali od malička v horárni v Petroviciach pri Bytči, kde vyrastal do 6-tich rokov ako  dieťa lesníka Jozefa a učiteľky Františky spolu so sestrou Monikou.   V spoznávaní liečivých rastlín sa ďalej zdokonaľoval v prekrásnom   prostredí žilinského Lesoparku, Javorníkov v Beňove pri Mikšovej,  neskôr v Malých Karpatoch v horárni Fúgelka v Dubovej pri Modre,  v súčasnosti hlavne v prírode Zoborských vrchov, Veľkej Rače a Kežmarských žľabov vo Vysokých Tatrách.Po maturite na Strednej poľnohospodárskej technickej škole    v Žiline úspešne zvládol prijímacie skúšky na Agronomickú fakultu VŠP v Nitre, kde študoval odbor fytotechnika. Štúdium ukončil    úspešným obhájením diplomovej práce o technológii pestovania  pestreca mariánskeho, súčasne zvládol aj štúdium odboru učiteľstvo     odborných poľnohospodárskych predmetov na Prevádzkovo-ekonomickej fakulte obhájením záverečnej práce pojednávajúcej   o vzťahu študentov k drogám. Doktorandské štúdium v odbore     špeciálna rastlinná výroba zavŕšil obhajobou doktorandskej práce o produkcii a účinných obsahových látkach rumanovca farbiarskeho. Od roku 1996 nastúpil ako odborný asistent na Katedru rastlinnej   výroby AF VŠP v Nitre, kde sa podieľal na založení a rozvoji        predmetu Liečivé rastliny. Od roku 2002 pôsobí na Katedre udržateľného    poľnohospodárstva a herbológie FAPZ SPU v Nitre, kde         vyučuje predmety Liečivé rastliny, Základy farmakognózie a fytoterapie,  Vidiecky turizmus a agroturizmus, Produkcia a spracovanie       liečivých rastlín. Habilitačnú prácu na tému Vplyv agroekologických    podmienok na kvantitatívno-kvalitatívne ukazovatele vybraných      druhov liečivých rastlín obhájil v roku 2011. Od roku 2013 pôsobí na   Katedre farmakognózie a botaniky Farmaceutickej fakulty Univerzity    Komenského v Bratislave, kde prednáša, vedie praktické cvičenia,  semináre a garantuje predmety Farmaceutická botanika a Liečivé     rastliny.

Na obidvoch univerzitách ho študenti pokladajú za obľúbeného,   ale súčasne i náročného a vedomosti vyžadujúceho učiteľa, o čom    svedčí fakt, že pod jeho vedením úspešne ukončilo diplomové práce,  doktorandské a rigorózne práce viac ako sto študentov. Vedeckovýskumná   činnosť je zameraná na produkciu a kvalitu liečivých     rastlín. Rozsiahla je publikačná činnosť. Celkovo publikoval 537     prác, na ktoré je 512 ohlasov, pričom najvýznamnejšie sú 4 vedecké   monografi e, 3 vysokoškolské učebnice, 8 skrípt a učebných textov,   4 odborné monografi e, 81 pôvodných vedeckých prác, z toho 17 vo   WoS a CC. Podporu pre rozvoj bohatej tvorivej pedagogickej, výskumnej    a publikačnej činnosti poskytuje rodinné zázemie, hlavne       manželka, vysokoškolská učiteľka doc. Ing. Marta Habánová, PhD.   a deti Martina a Andrej. Vo voľnom čase relaxuje v záhrade, v prírode  na túrach, či lyžovaní a cyklistike.

Spolu s odborníkmi zo Slovenska, Čiech, Poľska, Srbska aktívne   organizuje semináre pre pestovateľov a spracovateľov liečivých   rastlín (v roku 2020 to bude 24. ročník), tiež medzinárodné vedecké   konferencie (v roku 2020 v poradí 4. medzinárodná vedecká konferencia   o liečivých, aromatických a koreninových rastlinách).

Členom redakčnej rady časopisu Liečivé rastliny – Léčivé rostliny   je od roku 2001. V časopise pravidelne prispieva k popularizácii poznávania, pestovania a využitia liečivých rastlín, najmä v seriáloch:    Pestovanie a využitie liečivých, aromatických a koreninových rastlín (1/2003 – 6/2006), Miniatlas liečivých rastlín (1/2004 – doteraz), Liečivé   rastliny v prevencii a podpornej liečbe civilizačných ochorení      (1/2006 – 1/2007), Zaujímavé a menej známe liečivé rastliny v liekopisoch   a farmaceutických kódexoch (1/2014 – 6/2015), Pochutiny    a ich využitie vo výžive a gastronómii (1/2018 – 6/2019).

V mene členov redakčnej rady časopisu Liečivé rastliny – Léčivé  rostliny a vydavateľstva Herba prajem doc. Ing. Miroslavovi Habánovi, PhD. pevné zdravie, úspechy v pracovnom živote, pohodu    a spokojnosť v osobnom a rodinnom živote.

Prof. RNDr. D. Grančai, CSc.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby