Vlastným menom Albert von Bollstädt (1193 – 1280) vyštudoval teológiu na univerzitách v Padove a Miláne, po promócii sa stal dominikánskym mníchom, neskôr učiteľom, provinciálnym predstaveným až biskupom v Regensburgu.

Bol mimoriadne úspešný nielen v teológii, ale aj v logike, fyzike, astronómii, alchýmii a botanike. Jeho vzorom v živote, vede a výskume mu bol grécky filozof Aristoteles, ktorého dielo ho ovplyvnilo tak, že ho implantoval do kresťanskej filozofii. V logike vynikal vo vedení dialógu a využívaním argumentov zásadného charakteru. Vo fyzike sa cituje ako úspešný konštruktér rôznych mechanických hračiek a hovoriaceho stroja. V astronómii je známy ako autor téz o guľatosti Zeme a predpoveďou, že existuje magnetická deklinácia.   V alchýmii bol prvý, kto objavil a pripravil prvok arzén, vypracoval metódu oddeľovania zlata od striebra a opísal metódu cementácie, čo je metóda na vylučovanie zlata a striebra menej ušľachtilými kovmi Tejto metóde venoval prácu: De rebus metallicis et mineralibus (O kovových a minerálnych predmetoch), ktorého závery sa využívajú dodnes. Cenný je i jeho spis De Alchymia (O alchýmii), v ktorom sústredil názory a výsledky nielen svojich pokusov, ale aj jeho súčasníkov.

Bol mimoriadne technicky zručný a vybudoval jednu z prvých botanických záhrad, ktorá bola vyhrievaná a funkčná po celý rok. Zo zeleninou a kvetmi v nej dopestovanou fascinoval v zime nielen svojich farníkov, ale aj svetskú a náboženskú vrchnosť. Najdôležitejšie vedecké výsledky dosiahol v botanike. Hodiny strávené v záhrade a v prírode využil na pozorovanie fyziológie rastlín, čo spolu s precíznou znalosťou diela, najmä gréckych prírodovedcov vyústili do napísania dvoch originálnych diel: Všeobecná a Špeciálna botanika, v ktorých opísal viaceré dovtedy neznáme rastliny, ich zmeny a vývoj od semena až po dospelé jedince.

Časť z týchto diel potom zahrnul aj do knihy O účinnosti bylín, nerastov a zvierat, ktoré vydal v roku 1240.

Jeho vedecké dielo, ktoré sa zachovalo, predstavuje celkom 38 traktátov v ktorých zahrnul prakticky všetky najdôležitejšie oblasti prírodovedy. Vynikajúce výsledky dosiahol v Paríži ako učiteľ, kde prednášal nielen v aule, ale aj pre verejnosť na námestiach. Medzi jeho najlepších žiakov patril Tomáš Akvinský.

Ešte za života získal od odborníkov titul doctor universalis čiže doktor všetkých vied. Zaslúžené komplexné ocenenie jeho výsledkov sa mu dostalo pomerne veľmi neskoro. V roku l93l ho vyhlásili za svätého a pápežom mu bol priznaný titul učiteľ a patrón prírodných vied.

Prof. RNDr.J.Čižmárik, PhD.