Mak siaty(Papaver somniferum L)česky:    mák setýanglicky:   Ópium Poppynemecky:  Schlafmohnrusky:

OPIS: jednoročná rastlina, ktorá má vyvinuté mlieč-nice (okrem semien) obsahujúce bielu latexovú šťa­vu. Koreňová sústava je tvorená dužinatým kolovitým koreňom s viacerými bočnými korienkami; rastie do hĺbky 0,75 až 0,85 m. Stonka dorastá do výšky 0,6 až 2,0 m. Spodné listy rastú v prízemnej listovej ružici, stredné z úžľabia prvého vetvenia stonky a vrchné na stonke. Listová čepeľ je pokrytá sivozelenou až modrozelenou voskovitou vrstvičkou. Kvet sa skladá z dvoch kalíšných lístkov, ktoré počas rozkvitania opadávajú a štyroch okrúhlo obrátene vajcovitých korunných lupienkov. Zafarbenie korunných lupien­kov je odrodovou vlastnosťou. Kvitne v máji až júni. Generatívne orgány kvetu sú tyčinky (100 až 250 kusov) a semenník (5 až 24 plodolistov). Z každého plodolistu sa počas dozrievania tvorí tzv. bliznový lúč. Plod je mnohosemenná guľovitá alebo elipso-idná tobolka, tzv. makovica; dlhá 35 - 55 mm a širo­ká 20 - 45 mm. Semeno má nesúmerne obličkovitý tvar, je dlhé 1,0 až 1,5 mm, široké 0,8 až 1,1 mm a hrubé 0,9 až 0,9 mm. Základná farba u nás pestova­ných odrôd je modrá. Hmotnosť tisíc semien je 0,25 až 0,70 g.

rozšírenie a výskyt: pochádza z Východnej In­die a Turecka. )e terofytnou rastlinou, ktorá sa pestu­je v rôznych agroklimatických podmienkach takmer po celom svete, od rovníkových pásiem smerom na sever: cez Indiu, strednú Európu až po Škandináviu a južnú časť Anglicka.

možnosti získania: zberom z pestovateľských plôch. V SR a ČR sa pestujú rôzne odrody, najmä slo­venskej CCerlach', 'Albín', 'Opaľ, 'Bergam', 'Maratón', 'Major', 'Malsar') a poľskej ('Lazúr', 'Przemko') prove­niencie. Konzumný mak sa pestuje hlavne v strednej Európe. Prevažná časť európskych štátov už prijala obmedzenia na pestovanie maku z dôvodu možného zneužitia na výrobu omamných látok.

droga: prázdne, zrelé makovice bez smien - Pa-paveris maturus fructus, ktoré sa využívajú na farma­ceutické účely. Ďalej je to ópium - Ópium - na vzdu­chu zaschnutá šťava získaná narezaním nezrelých toboliek a semeno maku - Papaveris semen.

obsahové látky: z významných obsahových látok sú v celej rastline, okrem zrelých semien, zastú­pené alkaloidy. Ich koncentrácia je rôzna, najvyššia je v ópiu a v makoviciach. K hlavným alkaloidom pat­rí morfín (7 - 21 %), kodeín (0,3 - 6,5 %), tebaín (0,5 - 7,5 %), noskapín (= narkotín, 1,5-13 %), papave-rín (0,1 - 4,5 %). Ďalej sú to živice, tuky, kaučuk a sli­zy. Semená sú zdrojom oleja (40 - 50 %), zloženého z glycerolov kyseliny linolovej (cca 60 %), olejovej (30 %), palmitovej a stearovej (5-7 %).

Liečivé vlastnosti a účinnosť: ópium je prudko jedovaté, obsahuje komplex alkaloidov, kto­ré majú rôzne vlastnosti - tlmia bolesť (analgetikum), uvoľňujú kŕče hladkého svalstva (spazmolytikum), tlmia neproduktívny kašeľ (antitusikum) a pôsobia povzbudzujúco (stimulans). Morfín je silné analge­tikum. Môže spôsobiť útlm dýchania.

použitie: vo farmaceutickom priemysle ako významná surovina na extrahovanie alkaloidov zo zrelých makovíc. Zo získaných alkaloidov sa vyrá­bajú viaceré farmaceutiká. Získavanie ópia z ne­zrelých makovíc je nelegálne. Produkcia a obchod s ópiom podlieha medzinárodnej kontrole. Semeno maku sa používa na konzumné a potravinárske úče­ly. Olej zo semien získaný lisovaním za studená sa používa ako stolový olej, tiež na prípravu niektorých farmaceutík ako pomocná látka (príprava emulzií, zložka mastia pod.). Na technické účely sa použí­va olej získaný lisovaním za tepla alebo extrakciou ako technický olej na výrobu mydiel, lakov, farieb, fermežľ a pod.

Toxicita: opakované užívanie morfínu a jeho de­rivátov zapríčiňuje závislosť. Všetky lieky a prípravky sa môžu užívať iba na lekársky predpis. Domáce po­užitie makoviny (odvar a pod.) je veľmi nebezpeč­né a absolútne neprípustné!