Miroslav Habán

 

Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.

Narodil sa v roku  1969 v Žiline. Tu navštevoval v rokoch 1984 – 1988  Strednú poľnohospodársku školu – fytotechnický odbor. V rokoch 1988 – 1991 študoval na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre na Agronomickej fakulte – fytotechnický odbor  a v rokoch 1992 – 1993 na Prevádzkovo-ekonomickej fakulte – odbor učiteľstvo odborných poľnohospodárskych predmetov. Doktorandské štúdium (PhD.) absolvoval v roku 1996 v odbore špeciálna rastlinná výroba. V tom istom roku sa zamestnal na  Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre,  Agronomickej fakulte, Katedre rastlinnej výroby a od roku 2002 pracuje na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov, Katedre udržateľného poľnohospodárstva a herbológie.

Doc. Ing. M. Habán, PhD. je vysokoškolský učiteľ – odborný asistent pre predmety „Liečivé rastliny“, „Agroturistika“, „Vidiecka turistika“, „Liečivé rastliny a ich využitie“, „Základy farmakognózie a fytoterapie“, „Pestovanie a spracovanie liečivých rastlín“. Vedeckovýskumnú činnosť zameriava na:

 • produkčné a kvalitatívne aspekty liečivých, aromatických a koreninových rastlín, hlavne: Silybum marianum, Anthemis tinctoria, Ocimum basilicum, Calendula officinalis, Echinacea ssp., Amaranthus ssp., Salvia ssp., Melissa officinalis and Leuzea rhapontica;
 • prieskum genofondu liečivých, aromatických a koreninových rastlín z čeľade Asteraceae Lamiaceae; výskum produkčných a kvantitatívno-kvalitatívných parametrov liečivých rastlín domácej proveniencie – dôkaz obsahu a kvality účinných sekundárnych metabolitov v liečivých rastlinách;
 • kontamináciu rastlinných drog ťažkými kovmi a nežiadúcimi prímesami a ich vplyv na kvalitu bylinných čajovinových zmesí, fytofarmák a prípravkov vyrábaných z liečivých rastlín;
 • výskum kantitatívno-kvalitatívnych parametrov vybraných rodov obnoviteľných zdrojov energie: Amaranthus sp., Salix sp.
 • výskum podmienok územia a tvorba projektov pre rozvoj vidieckeho turizmu a agroturizmu na Slovensku;
 • prieskum a dekompozícia východiskových prvkov pre rozvoj vidieckeho turizmu  a agroturizmu.

Vedeckovýskumná a výchovno-vzdelávacia činnosť doteraz zahŕňa riešenie 5 medzinárodných, 14 domácich projektov, organizáciu 15 vedeckých podujatí, realizáciu 9 odborných vzdelávacích aktivít pre prax, spoluautorstvo na 4 samostatných výstavách, výchovu 66 diplomantov a 2 doktorandov ako školiteľ-konzultant.

 

Absolvované kurzy

 • Inovačné vzdelávanie poradcov Ministerstva pôdohospodárstva SR v roku 2000, v roku 2001.
 • Ochrana biodiverzity a agro-environmentálne programy v rozvoji vidieka. November 2001.
 • Kurz vysokoškolskej pedagogiky ukončený obhajobou záverečnej písomnej práce a vykonaním záverečnej skúšky, 21. 5. 2002.
 • Školenie školiteľov poľnohospodárskej agendy EÚ. November 2003.
 • Pilotný projekt odbornej prípravy pracovníkov školstva – členov OZ PŠaV na Slovensku na tvorbu projektov, poznávanie legislatívy, nácvik IKT. OZ PŠaV na Slovensku Bratislava. September 2005 – december 2006.
 • Rekvalifikačný kurz Sprievodca cestovného ruchu ukončený záverečnou skúškou. Krajské osvetové stredisko v Nitre. 14. 9. – 23. 11. 2007.

 

Absolvované zahraničné pobyty

 • CEEPUS Network no H 0138 na  University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj-Napoca, Rumunsko, garant: prof. Ioan Marcus. 15. – 26. 5. 2004.
 • Socrates – Erasmus Intesive Programme: Rural Tourism na Mendlovej zemědelskej a lesníckej univerzite v Brne, Česká republika, garant pobytu: doc. Ing. Jiří Hrouz, CSc.  30. 5. - 10. 6. 2005.
 • Študijný pobyt k Bolonskému procesu na univerzitách v Lotyšsku: Lotyšská univerzita v Rige (University of Latvia), Lotyšská poľnohospodárska univerzita v Jelgave (Latvijas Lauksaimniec?bas Universit?te) a Daugavpils University,  garant pobytu: prof. Ing. Juris Skuj?ns, Dr.Sc. a Ing. Ilze Triepenciere. 27. 8 – 3. 9. 2007.
 • Študijno-pracovný pobyt Erasmus v Agritec, výskum, šlechtení a služby, s.r.o. Šumperk, Česká republika, garant pobytu: Ing. Prokop Šmirous, PhD. 26. 1. – 2. 2. 2010

Členstvo v odborných spoločnostiach

 • Sekcia prírodných liečiv pri Slovenskej lekárskej spoločnosti (od 1996).
 • Slovenská akadémia poľnohospodárskych a lesníckych vied (1998 – 2009).
 • Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV (1999 - 2009).
 • SK-Biom, Slovenská asociácia pre biomasu (od 1999).
 • Association for the Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (od 2000).
 • Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (2002 - 2009).
 • Redakčná rada časopisu Liečivé rastliny – Léčivé rostliny, ISSN 0323-2646 (od 2001).
 • Redakčná rada časopisu Poľnohospodár, ISSN 1336-2909 (od 2003).

Vybrané publikované práce

 • Habán, M., 1996: Pestovanie liečivých rastlín (Medicinal Plants Production), Nitra : ÚVTIP – NOI Bratislava, 1996.   141 s. ISBN 80-85330-29-6
 • Habán, M. – Černá, K. – Dančák, I., 2001: Koreninové rastliny (Spice Crops), Nitra : ÚVTIP – NOI Bratislava, 2001. 148 s. ISBN 80-85330-95-4
 • Habán, M. – Otepka, P., 2004: Agroturistika (Agri-tourism). Nitra : SPU, 2004. 153 s. ISBN 80-8069-451-6
 • Habán, M. – Boroš, J. a kol. (Paška, Ľ.  – Gurčík, Ľ.  – Porhajáš, V., 2007: Manažér pestovania liečivých rastlín. Nitra : Vydavateľstvo SPU, 2007. 101 s.  ISBN 978-80-8069-864-5
 • Habán, M. – Vaverková, Š. – Otepka, P. – Poláček, M. – Habánová, M., 2005: Quantitative-qualitative properties of  Lemon balm (Melissa officinalis L.) grown in warm agroclimatic conditions. In: Savremena poljoprivreda, roč. 54, 2005, č. 3-4, s. 176-180. YU ISSN 0350-1205
 • Otepka, P. – Habán, M., 2007: Vidiecky turizmus a agroturizmus. Nitra : ÚVTIP – NOI Bratislava, 2007. 120 s. ISBN 978-80-89088-52-2
 • Habán, M.  – Habánová, M. – Otepka, P.  – Lukáč, N.  – Massanyi, P., 2008: Concentration of heavy metals in various children`s herbal tea types and their correlations.  In: Journal of Environmental Science and Health, Part B, Vol. 43,  2008, No. 6, pp 533 – 538. ISSN 0360-1234 (Print); 1532-4109 (Online)
 • Habán, M. – Otepka, P. – Šalamon, I., 2008: Poľnohospodárske aspekty pestovania liečivých rastlín – Agricultural   spects of medicinal plant cultivation. Nitra : Vydavateľstvo SPU, 2008. 65 s. ISBN 978-80-552-0121-4
 • Habán, M. – Otepka, P. - Vaverková, Š. , 2009: Liečivé rastliny (Medicinal Plants). Nitra : Vydavateľstvo SPU, 2009. 134 s. ISBN 978-80-552-0177-1
 • Habán, M. – Otepka, P. - Kobida, Ľ. – Habánová, M., 2009: Production and quality of milk thistle (Silybum marianum [L.] Gaertn.) cultivated in cultural conditions of warm agri-climatic macroregion. In: Hort. Sci. (Prague), 2009, roč. 36, č.  2, s. 69-74. ISSN 0862-867

Kontaktné údaje:

Adresa – zamestnanie:     Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Telefón:                       ++ 421 37 6414 204
Fax:                             ++ 421 37 7412 626
E-mail:                         Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.