Huby sa v ľudovej medicíne Japonska, Číny a Kórei používajú už niekoľko tisícročí. Ich spoločným znakom je významné zastúpenie bielkovín, vitamínov skupiny B a vitamínu D, stopových prvkov a nenasýtených mastných kyselín. Huby pozitívne ovplyvňujú zvýšenú hladinu krvného cukru, cholesterolu, zlepšujú krvný obeh, optimalizujú funkciu imunitného systému a všeobecne znižujú riziko vzniku rakoviny. V prírode sa vyskytujú pomerne zriedka, napr.: v Ázii a v Južnej Amerike.

V súčastnosti pestujú tieto huby aj v kontrolovaných podmienkach a využívajú sa na liečebné účely.

Predklinické štúdie výťažkov z liečivých húb zreteľne dokazujú ich priamy protinádorový a protizápalový účinok, ktorý stimuluje imunitný systém. Preto sa občianske združenie, v úzkej spolupráci s regionálnou onkologickou ambulanciou v NsP Dunajská Streda rozhodlo otestovať ich predpokladaný podporný účinok u onkologických pacientov počas protinádorovej liečby. Do klinického štúdia boli zaradení pacienti s histologicky dokázaným onkologickým ochorením v III. a IV. klinickom štádiu. 95 % pacientov bolo liečených špecifickou onkologickou liečbou (chemoterapia, molekulárna cielená liečba, rádioterápia), 5 % pacientov nepodstúpilo žiadnu onkologickú liečbu a boli nastavení len na najlepšiu možnú podpornú starostlivosť. Štúdia prebehla

v 2 randomizačných ramenách (Podkovičník MIX, ďalej len PdMIX – zmes podkovičníka, kriakového, pečiatkového a mandľového hríbu v porovnaní s placebom/kukuričný škrob). Klinické sledovanie bolo dvojito zaslepené, trvalo 3 mesiace, počas ktorého sme v 4-týždňových intervaloch sledovali zmeny kvality života a celkový zdravotný stav týchto pacientov, účinok výťažkov z húb na regeneráciu kostnej drene počas onkologickej liečby, zmeny výživného stavu pacientov a zmeny ukazovateľov vnútorného prostredia.

Ciele klinického sledovania:

  1. podpora imunitního systému pacientov počas onkologickej liečby, zvýšenie účinku chemoterapie, molekulárnej cielenej liečby, dosiahnutie zníženia nežiaducich účinkov týchto liečebných foriem a zlepšenie dennej kvality života onkologických pacientov.
  2. využitie priameho protinádorového účinku polysacharidových štruktúr z liečivých húb v liečbe onkologických pacientov, sledovanie účinku testovanej látky na zmeny rizika srdcovo-cievnych ochorení, na hladinu cholesterolu a triglyceridov v krvi a na parametre oxidatívneho stresu.

Klinickým sledovaním bol:

  1. Potvrdený pozitívny účinok Podkovičník MIX-u na regeneráciu kostnej drene, a to v prevažnej miere na úrovni regenerácie počtu bielych krviniek a krvných dostičiek. Naopak v kontrolnom (placebo) ramene bolo nutné riešiť všetky typy akútnych hematologických príhod. Zaznamenal sa klinicky významný rozdiel medzi kontrolovanými ramenami.
  2. Potvrdený pozitívny účinok Podkovičník MIX-u na aktuálny stav výživy onkologických pacientov počas špecifickej onkologickej liečby. Pacientom užívajúcim Podkovičník MIX sa zvýšila celková telesná hmotnosť o 4,5kg (rozpätie 2 – 7 kg), taktiež čistá svalová hmota (4,07%), pričom v kontrolnom (placebo) ramene sme zaznamenali váhový úbytok o 3,9 % a zníženie svalovej hmoty o 1,5%.
  3. Potvrdený pozitívny účinok Podkovičník MIX-u na metabolizmus lipidov (cholesterol,triglyceridy) a na parametre oxidatívnej stresu (homocysteín). V kontrolovanom PdMIX ramene až 79 % pacientov malo v osobnej anamnéze údaj o poruche lipidového metabolizmu a rôzne formy vysokého krvného tlaku, 26 % z nich sa liečilo na cukrovku 2.typu. V PdMIX skupine sme zaznamenali 14%-né zníženie hladiny celkového cholesterolu a 20%-né zníženie hladiny triglyceridov v krvi oproti vstupným hodnotám. Zvýšené hodnoty homocysteínu v krvi významne prispievajú k zvýšeniu rizika vývoja srdcovo-cievnych ochorení. V tejto klinickej štúdií sa sledovali zmeny hladiny aj tohto krvného parametra. V hladinehomocysteínu v krvi sa zaznamenali ešte výraznejšie pozitívne zmeny – zníženie hladiny až o 34 %, kým v kontrolnom ramene bol vzostup hodnoty homocysteínu v krvi o 7 %.
  4. V ramene Podkovičník MIX sa zaznamenali pozoruhodné zmeny aj v onkologických ochoreniach. V tomto ramene sme mali 58 % pacientov so IV. klinickým štádiom ochorenia. Z toho u 81 % pacientov sme zistili tzv. veľkú odpoveď, pričom 25 % malo parciálnu remisiu ochorenia (zmrštenie nádoru) a u 20 % pacientoch sme dosiahli stabilizáciu ich ochorenia (udržanie rozsahu ochorenia v pôvodnom stave,bez zhoršenia choroby).
  5. V súbore Podkovičník MIX bolo 10 % pacientov, ktorí sa neliečili špecifickými onkologickými metódami. Príčinou bolo to, že nesúhlasili s ďalšou onkologickou liečbou. 5 % z nich sa počas klinického sledovania dostalo do celkovej remisie (zlepšenie choroby) a u ďalších 5 % sme počas štúdie zaznamenali výrazné zníženie rizika srdcovo-cievnych ochorení, ďalej sme v hodnotách onkomarkeru zistili klesajúci smer vývoja.
  6. Potvrdený bol celkový roborujúci (zosilňujúci) účinok Podkovičník MIX-u na celkový zdravotný stav onkologických pacientov počas onkologickej liečby. V PdMIX skupine bolo zlepšenie celkového zdravotného stavu (Karnovsky index) na rozdiel od kontrolnej skupiny, zlepšenie chuti do jedenia počas cyklov systémovej liečby, pozitívna zmena v dennej frekvencii stolíc, zmiernenie algických (bolestivých) prejavov (vizuálna analógová škála bolesti) a pozitívne zmeny v nálade pacientov. Na konci klinického sledovania sa konštatovalo celkové zlepšenie kvality života pacientov užívajúcich Podkovičník MIX na rozdiel