V dňoch 8. – 10. 9. 2010 sa v priestoroch hotela Sorea v Ľubovnianskych kúpeľoch uskutočnila konferencia venovaná výročiu 25 rokov medzinárodných konferencií o liečivých rastlinách, ktorej súčasťou bol aj každoročne sa konajúci a v poradí už 15. Pracovný deň Sekcie prírodných liečiv Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (SFS).

Konferenciu otvoril hlavný organizátor podujatia Ing. Viliam Oravec, CSc. (Vilora, Stará Ľubovňa), ktorý privítal vyše 80 účastníkov prevažne zo Slovenskej a Českej republiky. Ako prvá zaznela prednáška Prof. RNDr. Daniela Grančaia, CSc. (Katedra farmakognózie a botaniky, FaF UK v Bratislave), ktorá bola venovaná 15. výročiu činnosti Sekcie prírodných liečiv SFS. Bola retrospektívou predchádzajúcich rokov, počas ktorých sa Sekcia prírodných liečiv venovala novým trendom vo vývoji prírodných liečiv, spôsobmi získavania látok z prírodných zdrojov, chemickou analýzou prírodných látok, štúdiom biologickej aktivity a vývojom fytofarmák. Hodnotením bezpečnosti použitia liečivých rastlín vo výživových doplnkoch z hľadiska európskej legislatívy sa zaoberal vo svojej prednáške Mgr. Jaroslav Tóth, PhD. (Katedra farmakognózie a botaniky, FaF UK v Bratislave). Ing Daniel Bucko oboznámil prítomných s postupmi spracovania liečivých rastlín v spoločnosti Calendula, a.s.. MUDr. Vladimír Hiner zo spoločnosti ASI Bratislava predstavil vo svojej prednáške niektoré moderné fytofarmaká na slovenskom trhu. Krátka filmová prezentácia firmy Dr. Theiss Naturwaren uzavrela prvý blok prednášok.

Poobede pokračoval druhý blok prednášok, ktorý otvoril Ing. Milan Jenč prezentáciou spoločnosti MEGAFYT – R, spol. s.r.o.. Nasledovala prednáška Ing. Věry Schulzovej, PhD. (Ústav chemie a analýzy potravin, VŠCHT Praha) o novom efektívnom nástroji na charakterizáciu kvality a autenticity liečivých rastlín a výrobkov z nich. Predstavila inovatívnu techniku „Direct analysis in real time“ (DART) s analyzátorom TOFMS, pomocou ktorej analyzovali etanolové extrakty vybraných liečivých rastlín. Vzťahom medzi obsahom antokyánov a antioxidačnou aktivitou plodov vybraných rastlín sa zaoberala vo svojej prednáške Ing. Marta Habánová, PhD. (Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU Nitra). Najnovší pokrok vo výskume plodov ruže šípovej (Rosa canina L.) bol témou prednášky PharmDr. Szilvie Czigle, PhD. (Katedra farmakognózie a botaniky, FaF UK v Bratislave). Zaoberala sa porovnaním protizápalového účinku pravých a nepravých plodov šípky. Genofond liečivých rastlín na Slovensku priblížila vo svojej prednáške Ing. Iveta Čičová (Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany). Druhý blok prednášok a zároveň prvý deň konferencie uzavrel Ing. Tibor Doboly z firmy Natures svojou zaujímavou prednáškou o ?-glukane,  jeho zdrojoch, izolácii, účinkoch a použití.

Druhý deň konferencie pokračoval ďalšími blokmi prednášok. Ako prvá zaznela prednáška Ing. Miroslava Habána, PhD. (Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU Nitra), ktorý sa zaoberal pestovaním maku siateho (Papaver somniferum L.) v krajinách Európskej únie, ako aj dopadom legislatívnych zmien na jeho pestovanie na Slovensku. O obsahu a kvalite silíc druhov rodu Mentha L. v ekologickom poľnohospodárstve prednášala Ing. Barbora Sedláčková (Fakulta agrobiológie, Česká zemědelská univerzita v Prahe). Porovnávala obsah a zloženie silíc druhov M. × piperita cv. 'Menthola', Mentha spicata L. a Mentha aquatica L. Využitím rastlinných antimikrobiálnych látok (predovšetkým silíc) v terapii a prevencii bakteriálnych a mykotických ochorení včiel sa vo svojej prednáške venoval Ing. Klouček Pavel PhD. (Fakulta agrobiológie, Česká zemědelská univerzita v Prahe). Ďalšou bola prednáška Ing. Jaroslava Pokorného (Fakulta agrobiológie, Česká zemědelská univerzita v Prahe) o sledovaní vplyvu postrekov s obsahom mednatých fungicídov na fotosyntetickú aktivitu chmeľu obyčajného (Humulus lupulus L.). Farmakognostickou analýzou rôznych druhov rodu Achillea L. (rebríček) a ich vzájomným porovnaním z hľadiska percentuálneho zastúpenia obsahových látok (silice, proazulénov, fenolových látok) sa vo svojej prednáške zaoberala PharmDr. Silvia Fialová, PhD. (Katedra farmakognózie a botaniky, FaF UK v Bratislave). Svoju vedeckú prácu zhrnula v prednáške PharmDr. Zuzana Scheerová Kontšeková (Katedra farmakognózie a botaniky, FaF UK v Bratislave). Priblížila vybrané druhy rodu Ligustrum L. so zameraním na ich antioxidačnú a antiglykačnú aktivitu a stanovenie obsahových látkok v rôznych extraktoch listov a konárov druhov rodu Ligustrum L.

Po krátkej prestávke pokračoval svojou prednáškou Prof. Ing. Milan Nagy, CSc. (Katedra farmakognózie a botaniky, FaF UK v Bratislave). Prezentoval úlohy Európskej agentúry pre lieky (EMEA) so zameraním na lieky na rastlinnom základe, pričom spomenul dôležité dokumenty týkajúce sa európskej legislatívy. RNDr. Monika Vávrová v prednáške predstavila široké portfólio výrobkov spoločnosti Fytopharma Malacky a o bylinných čajoch firmy Herbex s.r.o. Hrašné rozprával Ing. Daniel Škodáček.

Okrem prednášok boli viaceré výskumné práce prezentované formou panelových referátov.  Všetky prezentované príspevky potvrdili vysokú úroveň prác výskumníkov a  ich pracovísk, ako aj významné postavenie liečivých rastlín a prírodných produktov v oblasti prevencie a terapie rôznych ochorení.

Organizátori konferencie sa postarali aj o veľmi zaujímavý a príjemný spoločenský program. Ten začal návštevou liehovaru v Starej Ľubovni, ktorý je dodávateľom etanolu aj pre farmaceutický priemysel a pokračoval osviežením tela i duše najprv vo vodnom svete Strand, Vyšné Ružbachy a neskôr na spoločenskej večeri v hoteli Sorea v Ľubovnianskych kúpeľoch.

Za perfektne zvládnutú organizáciu konferencie treba poďakovať najmä Ing.Viliamovi Oravcovi, CSc. zo spoločnosti Vilora, Stará Ľubovňa.

PharmDr. S. Fialová, PhD.