Morava odedávna mívala tradiční pozitivní vztah k bylinkaření. Nejen ve sběru, ale také v racionálním a efektivním pěstování léčivých, kořeninových a aromatických rostlin (bylin). Tak například Bzenecko svoji bylinkářskou tradicí a kvalitní produkcí bylo známo již od středověku, na  jižní Moravě bylo známé  svým fenyklem Hustopečsko. Rovněž okolí Brna, Ivančic nebo i Znojmo, na Hané  Kojetínsko nebo Těšeticko na Olomoucku byly v této oblasti významné. K rozšiřování zájmů pěstování léčivých rostlin na Moravě nemalou měrou přispěli i řeholníci řádu „Milosrdných bratří“, kteří pro své nemocnice potřebovali „bylinnou“ základnu. V tomto směru zvláště vynikl převoř řádu z Valtic, P. Norbert Adam BOCCIUS (1731 – 1806). Také pozdější doba (zejména od konce devatenáctého století) měla své významné osobnosti. Ve 20. století to byli např. Dr. J. APPL (1897 – 1945), Prof. Dr. J. MACKŮ  (1881 – 1969) nebo Dr. Ing. J. PÍSAŘÍK (1897 – 1970) a mnozí další. Díky jim a jejím dalším kolegům z Čech, dostalo se našemu pěstování léčivých, kořeninových a aromatických rostlin a zejména pak kvalitě drog, mezinárodního věhlasu a uznání. Právem k těmto zvučným jménům dnes můžeme přiradit i jméno CHLÁDEK.

V této krátké vzpomínce nelze vylíčit vše, co náš jubilant za dobu své pracovní (i mimopracovní) aktivity pro povznesení, rozvoj a dobré jméno oboru léčivých, kořeninových a aromatických rostlin vykonal. Zejména však třeba vyzdvihnout jeho nadšení a nezlomnou vůli překonávat různá nepochopení a přehlížení vzpomínaného oboru. Díky však jeho vytrvalému postoji a jiných, jemu podobných (STARÝ, VRZALOVÁ, BLAŽEK  aj.), dostalo se v odborné společnosti, této rozsahem nevelké, ale významem důležité činnosti, náležitého respektu.

Náš jubilant se narodil v červnu roku 1920 v Brně. Již od mládí jej zajímala botanika a praktické využití rostlin. To byl důvod, proč se rozhodl studovat po maturitě tehdejší Vysokou školu zemědělskou v Brně (dnes Mendelova univerzita v Brně). Zvláště jej zaujaly přednášky a semináře (tehdy ještě jen doporučeného předmětu) „Léčivé, kořeninové a aromatické rostliny“ profesora Dr. Macků, který byl vynikajícím odborníkem v botanických disciplinách. Procestoval téměř celý svět a dokonce pro tehdejší zlínskou fa. Baťa prováděl vyžádaný výzkum vytypovaných rostlinných druhů.

Když v roce 1947 Chládek nastoupil na pracoviště tehdejších renomovaných Zemských výzkumných ústavů zemědělských v Brně – Pisárkách, shodou  okolností byl dán právě na oddělení léčivých,  kořeninových a aromatických rostlin. Toto pracoviště mělo již tehdy mezinárodní pověst a uznání. Pracoval totiž v něm do roku 1945 věhlasný odborník a člen několika mezinárodních institucí Dr. J. Appl.

V době nástupu  inženýra Chládka, oddělení vedl zkušený výzkumník a na slovo-vzatý odborník, Dr.Ing. J. Písařík.  O odborném, pracovním i životním zaměření našeho jubilanta, bylo tak rozhodnuto. Pracovní náplň jej zcela zaujala a stala  se mu  celoživotní láskou.     Vykročení zdálo se být tak perspektivní, nadějné. Žel, v roce 1951, kdy se prováděla celostátní reorganizace zemědělského výzkumu, vědy a šlechtění, brněnský ústav byl zrušen.  Chládek byl přeřazen na pracoviště tehdejšího  Výzkumného ústavu pro trávopolní soustavy  v Pohořelicích u Brna, které nijak neinklinovalo k jeho profesi. Chládek však nesložil ruce v klín. S úžasnou iniciativou a nevšedním nadšením se  úspěšně  kontaktoval na pracoviště, která měla k jeho specializaci vztah. Především to byly pracoviště farmaceutických fakult zpočátku v Brně, později v Hradci Králové a v Bratislavě a  s Výzkumným ústavem léčivých rostlin, (později Výzkumný ústav přírodních léčiv v Praze). Úzká spolupráce byla zde zejména s vedoucím oddělení farmaceutické botaniky, Dr. PhMr. Františkem Starým, CSc. Současně navázal kontakty s obchodními a množitelskými organizacemi léčivých rostlin, jak v Čechách, na Moravě, tak i na Slovensku (Zbraslav nad Vltavou, Opava, Malacky, Hlohovec atd.).

Lepší možnosti k rozvoji  výzkumné i šlechtitelské práce nastaly až v roce 1961, kdy na  doporučení ČSAZV Praha byl Ing. Chládek  přeložen na pracoviště (dnes bývalého) Výzkumného a šlechtitelského ústavu zelinářského v Olomouci. Současně do Olomouce byl přeložen i odborný pracovník v oboru léčivých rostlin, Josef GRABOVSKÝ (1909-1962) z výzkumného pracoviště z Opavy. Na VŠÚZ vzniklo samostatné oddělení pro léčivé, kořeninové a aromatické rostliny (LAKR). Jeho vedením byl pověřen Ing. CHLÁDEK. O něco později bylo oddělení posíleno dalším pracovníkem Ing. Václavem NOVÁKEM, CSc. (1931-1996).

Na nově vzniklé oddělení byly přemístěny rostlinné sbírky LAKR, pokusný materiál a doprovodná dokumentace i knihovna z velkých Losin. Nově vzniklé oddělení iniciativně a operativně rozpracovávalo jak výzkumnou, tak šlechtitelskou i poradenskou činnost.  Spolupráce s farmaceutickými pracovišti, univerzitami a vysokými školami úspěšně pokračovala. Zvláště významná byla spolupráce s ústavem  LAKR na VŠZ v Brně (Doc. Ing. J. Vrzalová, CSc.) se zahradnickým vysokým učením VŠZ Brno, v Lednici (Doc. Ing. J. Křikava, CSc.). Ing. Chládek býval zván k externím přednáškám a seminářům. Byl spoluautorem též vysokoškolských učebních textů k šlechtění LAKR, vydaných  VŠZ Brno, pro posluchače zahradnických disciplin.  Publikační a přednášková činnost Ing. Chládka  byla v skutku  velice početná a významná.

Jako vědecko-výzkumný pracovník a šlechtitel, dosahoval významných a užitečných výsledků. Vypracoval 17 závěrečných zpráv a na několika dalších ještě spolupracoval. Mnoho z nich bylo i opublikována a citováno v zahraničním odborném tisku.  Závěry byly využívány v praxi  a pomáhaly tak pěstitelům k racionálnější a ekonomičtější i kvalitnější produkci. Byl též aktivním členem (tehdy ještě celostátního československého) poradního sboru při  Ministerstvu zdravotnictví v oboru LAKR. Býval zván do zahraničí, zejména Německa, Bulharska, Polska, ale i dalších zemí.

Mimořádně hodnotná a  zajímavá byla i jeho šlechtitelská práce s rostlinami LAKR. S využitím šlechtitelské metody  (polyploidizace) byly vyšlechtěny velkokvětý heřmánek (Matricaria chamomilla S.F.Gray, M,  M. recutita L.) ´Pohořelický´, levandule (Lavandula angustifolia Mill.) ´Palava´, která se může uplatnit i jako líbivá, okrasná rostlina.  Získal také klony levandule s vysokým obsahem silic a dalších účinných látek s možností perspektivního využití k získávání silic v teplejších oblastech. Speciálními šlechtitelskými technologiemi s použitím stimulátorů, vyšlechtil vynikající odrůdy proskurníku (Althaea officinalis L.) ´Robusta´a ´Bělokořenný´. Zajímavé  bylo  jeho šlechtění u tymianu (Thymus vulgaris L.) -  odrůda ´Lemona´,  obsahující silici citral  (s vůni citronů), která  je vhodná jako přísada při uzení masa, nebo k nakládání zeleniny. Podobné vlastnosti mají i její kříženci (odrůda ´Mixta´). Vynikající aromatickou odrůdou je i  odrůda ´Aroma´. Ve sféře jeho zájmů byly však i mnohé další druhy LAKR. Počet jim vyšlechtěných odrůd je více než tucet (a mnohé další byly ještě v odrůdových zkouškách).

Nutno se ještě zmínit o kmínu (Carum carvi L.), kde se jubilantovi podařilo  ve spolupráci s techničkou M. Vodičkovou, vyšlechtit unikátní odrůdu ´Rekord´. Byla to vůbec první odrůda s neopadavými nažkami.

Jubilant na poli výzkumném, šlechtitelském, osvětovém i publikačním vykonal velký kus práce. S nadšením a obětavostí uskutečňoval osvětu k problematice LAKR jak mezi pěstiteli, tak i sběrači.  Své činnosti s láskou, nadšením a s velkou erudicí věnoval svůj  odborně plodný život.

Nám zbývá poděkovat mu a popřát alespoň ještě těch sto let, ve zdraví, pohodě a radosti z užitečné práce.