Doc. RNDr. D. Košťálová, CSc.:Liečivé rastliny 6/2005
Karotenoidy – pohľad vpred do vysokého veku

 • Carotenoids – a look forward to a great age
 • Karotenoide – ein Blick nach vorne ins hohe Alter

RNDr. PhMr. L. Súkeník:
Bobkový list – vavrín bobkový – Laurus nobilis L., Lauraceae

 • Sweet Bay – Laurus nobilis L., Lauraceae
 • Lorbeerbaum – Laurus nobilis L., Lauraceae

MUDr. K. Mika:
Od rastliny k človekovi XI.

 • From plant to man XI.
 • Von der Pflanze zum Menschen XI.

Ing. M. Habán, PhD.:
Pestovanie a využitie liečivých, aromatických a koreninových rastlín (17)

 • Cultivation and use of medicinal, aromatic and seasoning plants (17)
 • Anpflanzung und Verwendung von Heil-, Aroma- und Gewürzpflanzen (17)

Ing. M. Habán, PhD.:
Fotoreport

 • Photo-report
 • Photoreport

PharmDr. P. Kováč, PharmDr. M. Kováčová:
Receptár liečivých rastlín v zverolekárstve XVII. Rastliny pôsobiace na srdcovocievnu sústavu.

 • Medicinal plants in veterinary medicine. XVII. Plants effecting the cardiovascular system.
 • Heilpflanzen in der Tiermedizin. XVII. Pflanzen mit Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System.

Výstavy

 • Exhibitions
 • Ausstellungen

Tlačová správa

 • Press release
 • Presseerklärung

Zo zahraničnej tlače

Zaujímavosti

Register