Dňa 23. septembra opustila naše rady dlhoročná členka redakčnej rady časopisu Liečivé rastliny RNDr. Ľubica Nátherová, CSc.

Doktorka. Nátherová sa narodila 5. apríla 1931 v Starých Horách pri Banskej Bystrici. Navštevovala dievčenské gymnázium v Banskej Bystrici, ktoré bolo známe vynikajúcimi pedagógmi, najmä profesorkami jazykov a predmetov prírodovedného zamerania. Po maturite v roku 1950 sa prihlásila na vysokú školu – Farmaceutickú fakultu Slovenskej univerzity v Bratislave, ktorú ukončila v roku 1954 s výborným prospechom. Ako mladá absolventka nastúpila na Katedru farmakognózie, kde pôsobila spočiatku ako asistentka a od roku 1958 ako odborná asistentka. Svojmu pracovisku zostala verná celý svoj profesionálny život až do odchodu do dôchodku v roku 1987. Kandidátsku dizertačnú prácu vypracovala z oblasti obsahových látok liečivých rastlín polyfenolového charakteru – trieslovín. Prácu obhájila v júni 1966 a v novembri toho istého roku vykonala rigoróznu skúšku vo vednom odbore farmácia a získala titul doktorky prírodných vied.

Na vedecký rast dr. Nátherovej malo významný vplyv najmä pôsobenie prof. RNDr. V. Homolu, ktorý vo funkcii vedúceho katedry vytvoril podmienky pre výskum v oblasti mikroskopickej a makroskopickej farmakognózie. Ten si obľúbila a neskôr sa  mu s nadšením venovala v rámci výskumnej a pedagogickej činnosti. Výsledkom jej dlhoročnej práce bolo publikovanie viac ako 60 experimentálnych prác, najmä v slovenských a českých odborných časopisoch.

Doktorka Nátherová mala mimoriadne citlivý prístup k svojim študentom a dokázala v nich vzbudiť záujem o liečivé rastliny. Bola autorkou a spoluautorkou niekoľkých vysokoškolských učebných textov, z ktorých posledné vychádzali ako reedície aj v súčasnom období.

Už od nástupu na katedru sa zamerala na propagáciu a popularizáciu liečivých rastlín mnohými článkami v časopisoch Výživa a zdravie, Príroda a spoločnosť, ale najmä v časopise Liečivé rastliny. Popri svojej vedeckej a pedagogickej činnosti vykonávala od roku 1979 funkciu výkonnej redaktorky nášho časopisu, v rokoch 1983 – 2002 funkciu zástupkyne šéfredaktora. V poslednom období bola členkou redakčnej rady.

Vo svojom súkromnom živote sa s nekonečnou láskou venovala  predovšetkým svojim trom vnúčatám.

Z výpočtu činnosti doktorky. Nátherovej možno usúdiť, že prácu v oblasti liečivých rastlín mala veľmi rada ako aj farmáciu.

Za všetko, čo za svojho aktívneho a činorodého života vykonala jej ďakujeme.v mene všetkých čitateľov časopisu, ako aj v mene bývalých spolupracovníkov, ktorí ju poznali

Nech odpočíva v pokoji.

Prof. RNDr. D. Grančai, CSc.
šéfredaktor časopisu