Kvalita každého výrobku sa musí tvoriť už v jeho predvýrobných etapách, teda už počas výskumu alebo vývoja. To platí aj pre rastlinné lieky a potravinové doplnky s obsahom rastlinných látok. Výskum rastlinných liekov má interdisciplinárny charakter.

Zahrňuje v sebe výber, zhromažďovanie, botanické určovanie a spracovanie rastlinného materiálu, izoláciu predpokladaných aktívnych látok a ich predbežné analýzy, biologicky, farmakologický a chemický skríning surového extraktu, chromatografické oddelenie a čistenie biologicky aktívnych zložiek a ich biologické skúšanie, určenie chemickej štruktúry, chemický a analytický profil čistých zložiek a skúšky toxicity. Skúmanie takto získanej látky, zmesi látok (produktu) sa vykonáva jej skúšaním (testovaním), či majú vlastnosti liečiva, pomocnej látky alebo lieku. Skúšaním je aj hodnotenie kvality, bezpečnosti a účinnosti liečiv, pomocných látok, vnútorných obalov a liekov.

Skúšanie zahŕňa farmaceutické skúšanie, toxikologickofarmakologické skúšanie a klinické skúšanie. Výsledky skúšania sú podkladom na vydanie rozhodnutia o registrácií lieku. Tento postup platí pri výskume nových orginálnych rastlinných liekov. Obyčajne ním nekončí výskum účinných zložiek rastlinného lieku. V prípade identifikácie účinnej prírodnej látky a odskúšaním jej vlastností, ak zodpovedajú vlastnostiam liečiva, môže výskum pokračovať čiastkovou alebo totálnou syntézou účinnej látky, syntézou jej ešte účinnejších derivátov, na základe štúdií vzťahov medzi biologickou aktivitou a štruktúrou. Je množstvo chemických liekov, ktoré vznikli práve takýmto postupom.

to však už je problematika, ktorá patrí do oblasti výskumu syntetických chemických liečiv.Výnimku z tohto postupu majú tradičné rastlinné lieky, pri ktorých sa vychádza z dôkazov publikovaných vo vedeckých prácach o tom, že tradičný rastlinný liek alebo produkt sa používal na liečenie najmenej 30 rokov pred dátumom podania žiadosti o registráciu, z toho najmenej 15 rokov v spoločenstve (viď. Liečivé rastliny č. 2/2008, s. 74). Bezpečnosť tradičného rastlinného lieku sa môže dokázať aj bibliografickým prehľadom údajov so správou experta. Zákon pri tradičných rastlinných liekoch umožňuje aj ďalšie výnimky, ktoré zjednodušujú registračný postup.

Neodpustiteľnou požiadavkou pri registrácií tradičného lieku zostáva predloženie výsledkov farmaceutického skúšania. Zatiaľ čo chemické lieky obsahujú jednu alebo viac presne definovaných aktívnych zložiek, rastlinné lieky sú obyčajne komplexom aktívnych látok, ktorých vzájomný vplyv môže, ale aj nemusí mať synergický účinok. To má samozrejme vplyv na ich farmaceutické, farmakokinetické a farmakodynamické vlastnosti. Z týchto dôvodov možno za rozhodujúce považovať hodnotenie týchto charakteristík a profilu jednotlivých zložiek.Základným predpokladom úspešného výskumu rastlinného lieku, okrem najnovších poznatkov základného výskumu, je získanie kvalitného rastlinného materiálu, ktorý má presne opísanú svoju históriu, ktorá nie je ponechaná na náhodu.

Pri výskume jednotlivých zložiek je dôležité zamerať sa na východiskovú surovinu, presne ju charakterizovať, napr. z hľadiska použitia herbicídov, fungicídov a ďalších ochranných prostriedkov. V krátkosti povedané: pri šľachtení a výskumnom pestovaní nových odrôd treba používať len zákonom povolené metódy a techniky a podrobne ich zdokumentovať. V tejto fáze treba uplatňovať nielen zásady správnej poľnohospodárskej a zberovej praxe pre liečivé rastliny, ale aj zásady správnej laboratórnej praxe, pretože testovacími pracoviskami nie sú len laboratória, ale môžu byť aj skleníky a polia. Druhý krok predstavuje vývoj extrakčnej metódy, pozostávajúcej z extrakcie, koncentrácie a sušenia extraktu. Extrakciu možno považovať za druhú selekciu účinných látok (prvou je výber vhodnej rastliny).