Ľudská výživa je komplex procesov, ktorými ľudský organizmus prijíma a zužitkúva látky (živiny) nevyhnutné na zabezpečenie nepretržitého výdaja energie, na stavbu a obnovu tkanív a na zabezpečenie fyziologických funkcií. Živiny prijímame stravou a obvykle ich delíme na základné živiny, minerálne látky a vitamíny. Základnými živinami sú bielkoviny, tuky a sacharidy.

V rámci tejto témy sa budeme zaoberať úlohou, ktorú plnia základné živiny pochádzajúce z potravín v priebehu a za podmienok metabolizmu v ľudskom organizme. Budeme sledovať ich účinkovanie pri chronických ochoreniach, ktoré súvisia s energetickou rovnováhou a s reguláciou príjmu jednotlivých živín. Je všeobecne známe, že pri súčasnom stravovaní a panujúcich zvyklostiach na poli fyzickej aktivity, sú naše pôvodné regulačné mechanizmy nepostačujúce alebo málo účinné. Stále sa zväčšuje nerovnováha medzi prívodom energie potravinami a energetickým výdajom cestou fyzickej aktivity. Zloženie stravy a prívod hlavných výživových zložiek sa v priebehu niekoľkých predchádzajúcich dekád v našich podmienkach zmenil priam dramaticky. Mnohé špecifické telesné funkcie, prevažne súvisiace s energetickým metabolizmom a reguláciou prívodu živín, sa tak stávajú rizikovými. Zväčšuje sa výskyt početných chronických ochorení, ako obezita, metabolický syndróm, cukrovka a osteoporóza, ktoré priamo súvisia so zmenami v prívode živín potravinami a s nedostatočnou fyzickou aktivitou.

Ako prvej sa budeme venovať obezite. Povieme si o genetickom príspevku ku vzniku obezity u niektorých jedincov, o energetickej rovnováhe, o cestách regulácie telesnej hmotnosti a o rovnováhe výživových zložiek a ich prípadnej náhrade v strave.

Obezita je definovaná ako nadmerná akumulácia tuku v organizme Hromadenie tuku v tukovom tkanive negatívne ovplyvňuje zdravie. Je hlavným rizikovým faktorom chronických, život ohrozujúcich ochorení, napríklad diabetu 2. typu, hypertenzie a zvýšenej hladiny krvného cholesterolu, ktoré úzko súvisia so srdcovo-cievnymi ochoreniami, i niektorých druhov rakoviny (napríklad rakoviny hrubého čreva). S obezitou súvisia aj ďalšie zdravotné komplikácie, ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu života, ako sú napr. osteoartróza (kostná artróza), dýchacie ťažkosti, ochorenia žlčníka, niektoré kožné ochorenia a iné. K psychologickým dôsledkom obezity patrí znížená sebadôvera, úzkosť a klinická depresia. Negatívne postoje voči obéznym môžu viesť k ich diskriminácii a zamietavému postoju v mnohých oblastiach života.

Ing. B. Krkošková, CSc.

(ukážka)