Léčivým, aromatickým a kořeninovým rostlinám se lednické pracoviště věnuje od šedesátých let dvacátého století. V době existence pouze zahradnického oboru na Agronomické fakultě Vysoké školy zemědělské v Brně (do roku 1985, kdy vzniká samostatná zahradnická fakulta) se výzkumu věnují pedagogové Katedry zelinářství, později Ústavu zelinářství a květinářství ZF MZLU. V roce 1962 byl na katedře zelinářství, díky tehdejšímu proděkanovi Štamberovi, vytvořen ústav léčivých, aromatických, kořeninových, tropických a subtropických rostlin. Vedením byl pověřen odborný asistent Křikava.

Výzkumná činnost byla v počátku zaměřena na možnost využití extrémních stanovišť k pěstování vybraných druhů léčivých rostlin (Hyssopus L., Trigonella L., Marrubium L. aj.). V letech 1971 – 1981 byly založeny experimentální plochy, od roku 1982 bylo započato se zakládáním porostů poloprovozního a provozního charakteru. Výsledky výzkumné činnosti prošly oponentním řízením závěrečných zpráv výzkumných úkolů. Například v roce 1985 to byl již třetí výzkumný úkol s názvem „Studium agroekologických vztahů vybraných druhů léčivých, aromatických a kořeninových rostlin“ (Salvia L, Thymus vulgaris L., Lavandula L., Hyssopus L., Satureja montana L. aj.). V rámci tohoto výzkumu byla velká pozornost věnována i allelopatickým vztahům mezi léčivými a plevelnými rostlinami. Jedním z posledních výstupů této výzkumné činnosti byla závěrečná zpráva z roku 1990 s názvem: „Funkční uplatnění pěstovaných léčivých, aromatických a kořeninových rostlin“ .

Extrémní podmínky jihomoravského regionu, okolí Pavlovských vrchů, terasy vinohradů,  pozemků s vysokou hladinou podzemní vody nebo stanoviště extrémně suchá a kamenitá byla ideálním místem pro výzkum výběru vhodných druhů, agrotechniky, hodnocení kvalitativních parametrů apod. Z těchto let nacházíme na terasách zbytky kultur Glycyrrhiza L., Hyssopus L. a Satureja montana L, které se dodnes podílí na biologické ochraně půdy proti erozi.

Pod vedením docenta Křikavy bylo do konce devadesátých let obhájeno 63 diplomových prací, pro studenty byla velmi důležitá přímá návaznost zvolených témat na praxi. Diplomové práce byly řešeny na úrovni regionální spolupráce se zemědělskými družstvy v Čejkovicích, Hustopečích a Sedleci. Díky velkému množství studentů ze slovenské části ČSSR byla předmětem zájmu i agrotechnika druhů, které se nyní v ČR nepěstují, například kořeninové papriky.

Výuka se zaměřením na léčivé, aromatické a kořeninové rostliny byla realizována v povinném předmětu Speciální rostliny. Tento předmět je vyučován na Zahradnické fakultě v Lednici dodnes.

Od osmdesátých let se na výzkumné činnosti významně podílí docentka Petříková. Předmětem zájmu jsou, kromě témat uvedených výše, především pěstební technologie léčivých rostlin (Salvia L., Agrimonia L. aj.), možnosti introdukce léčivých rostlin do kultury (Helichrysum Mill., Dracocephalum L. aj.), od roku 1989 je to studium obsahových látek, především silic v Melissa L., Coriandrum L., Acorus L. aj.

Pod vedením docentky Petříkové bylo v oblasti léčivých, aromatických a kořeninových rostlin doposud řešeno 38 diplomových a 5 bakalářských prací. Je školitelem doktorandů, mnozí již disertační práce s tématikou léčivých rostlin obhájili, příkladem mohou být následující témata: Introdukce druhu Prunella vulgaris L. (černohlávku obecného) mezi pěstované léčivé rostliny; Průzkum rodu Achillea L. a možnosti jeho introdukce; Studium variability a dědivosti kvalitativních znaků u řebříčku, Achillea L., aj.

Kromě ústavu zelinářství a květinářství se od roku 1985 léčivými rostlinami pedagogicko-šlechtitelsky a částečně i výzkumně zabýval i ústav šlechtění a množení, vedený profesorem Lužným. Byl též vydán učební text o šlechtění a možení léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (Lužný a kol., 1970). Inženýrka Svitáčková výzkumně pracovala s Convallaria L. a Ricinus L., profesor Lužný s Phytolacca L.

Od roku 1993 zajišťuje výuku předmětu Speciální rostliny doktorka Neugebauerová. Její výzkumná činnost je zaměřena na introdukci léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (Prunella L., Anthyllis L., rostliny tradiční čínské medicíny) a  studium obsahových látek (silice, fenolické látky s antioxidační aktivitou) především okrasných druhů léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (Mentha L., Origanum L., Ocimum, L., Salvia L. aj.). V období 1995 – 2009 byla vedoucí 32 bakalářských a 30 diplomových prací z oboru léčivých, aromatických a kořeninových rostlin.

Kromě předmětu Speciální rostliny, který je aktuálně předmětem volitelným pro všechny studijní programy a obory zahradnické fakulty, je vyučována i jeho obdoba pro studenty kombinované formy výuky. Rozsah výuky je 24 hodin přednášek a 24 hodin cvičení v zimním semestru. Ročně tento předmět úspěšně ukončí asi 60 studentů. Dalším předmětem, který se léčivým, aromatickým a kořeninovým rostlinám věnuje, i když jen částečně, je Ekologická produkce zelenin a speciálních rostlin. Tento předmět je volitelným pro studenty denního studia, pro kombinovanou formu je předmětem povinným.

Samostatnou činností od devadesátých let, kterou zahájila docentka Petříková, je založení a péče o genofond léčivých rostlin a vytrvalých zelenin (Asparagus L., Armoracia L., Glycyrrhiza L., Rheum L.). Zahradnická fakulta je účastníkem Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity, ústav zelinářství a květinářství má garanci za výše uvedený genofond.

V letech 1996 – 1999 bylo do Lednice přeneseno 100 položek (druhů, ekotypů a kříženců) Achillea L. díky doktorce Špinarové. Genofond rodu Achillea L. byl založen v roce 2003 péčí doktorky Smékalové (roz. Karlové). Od roku 2004 je garantem genofondu léčivých rostlina vytrvalých zelenin doktorka Neugebauerová. Aktuálně je v polní kolekci zařazeno 26 položek rodu Achillea L., 9 položek rodu Armoracia L., 2 položky rodu Asparagus L., 3 položky rodu Glycyrrhiza a 7 položek rodu Rheum L. Výsledkem hodnocení genofondu je publikovaný národní klasifikátor (Descriptor List) rodů Rheum L. a Armoracia P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.

projektové činnosti byly úspěšné granty podporované nejenom Ministerstvem zemědělství ČR, ale i Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Fondem rozvoje vysokých škol (FRVŠ) byly podporovány následující projekty: Tvůrčí činnost studentů – záchrana ohrožených druhů (1996); Integrované pěstování léčivých rostlin (1997); Rozvoj metodologie analýz obsahových a nežádoucích látek ve vybraných druzích zelenin a léčivých rostlin kapilární izotachoforézou (1997); Využití mobilní analytiky v odborných zahradnických disciplínách (2006) a Multimediální učební texty – Léčivé a kořeninové rostliny (2008).

V letech 1994 – 1995 byl řešen projekt NAZVA „Šlechtění nových odrůd a udržovací šlechtění léčivých a aromatických rostlin“. V letech 1997 – 2000 pak „Výběr ekotypů domácích léčivých a kořeninových rostlin, doporučení technologií pěstování a introdukce do vybraných lokalit“.

V roce 2009 je řešen inženýrkou Vábkovou projekt (IGA) Obsah biologicky aktivních látek ve vybraných druzích kořeninových rostlin.  Dalším okruhem výzkumu jsou tedy biologicky aktivní látky (vitamin C, dusičnany, silice, fenolické látky) obsažené v rostlinách používaných v čerstvém stavu jako koření (Anethum L., Majorana L., Ocimum L, Satureja hortensis L., Thymus vulgaris L.). Hodnocena je i celková antioxidační kapacita čerstvých, sušených a mražených kořeninových rostlin pěstovaných v hrnkové a polní kultuře.

Kromě již zmiňovaného textu o šlechtění léčivých rostlin jsou vyučující předmětu Speciální rostliny rovněž autory učebních textů. V roce 1982 vyšla skripta s názvem Špeciálne rastliny (Praktika), autorky Petříkové. Další skripta vyšla v roce 1985 Speciální rostliny - Pěstování kořeninových, léčivých a aromatických rostlin, autorů Křikavy a Petříkové. Tato skripta vyšla, po úpravách autorem Křikavou, v roce 1993 znovu.

Oba zmiňovaní byli i členy autorského kolektivu, vedeného docentkou Gromovou, kteří v roce 1993 napsali skripta vydaná VŠP v  Nitre pod názvem Pestovanie špeciálnych plodín.

V roce 2006 vyšla zatím poslední tištěná skripta od Neugebauerové Pěstování léčivých a kořeninových rostlin. Pro potřeby předmětu vznikla i multimediální učebnice Léčivé a kořeninové rostliny, která je dostupná na webových stránkách fakulty a jako CD ROM, autory jsou Neugebauerová a Nečas.

Publikační činnost je zaměřena na zveřejnění výsledků výzkumu v oblastech výše zmiňovaných, aktuálně je velká pozornost věnována možnosti využití rodů Salvia, Mentha a Origanum jako zdroje rostlinných insekticidů, tento výzkum je realizován ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. Praha, oddělení entomologie. Výsledky výzkumu jsou publikovány ve vědeckých časopisech (Horticultural Science, Acta Universitatis Agriculturae et Silvaculturae Mendeliane Brunensis, Folia farmaceutica Universitatis Carolinae) v odborných časopisech (Zahradnictví, Naše léčivé rostliny – Naše liečivé rastliny, Léčivé rostliny – Liečivé rastliny) a ve sbornících z domácích a zahraničních konferencí, odborných a pracovních seminářů.

Dalšími spolupracujícími organizacemi je již dlouhodobě Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre, Agronomická fakulta MZLU v Brně a to především v pořádání seminářů (odborný seminář s mezinárodní účastí Aktuální otázky pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin) a účasti na výstavách (letní etapa Flora Olomouc).

Významná byla i spolupráce s kolegy z Ústavu pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství, Agronomické fakulty MZLU v Brně v roce 2008 při organizování pátého ročníku mezinárodní konference CMAPSEEC (Fifth Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries). V rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity jsou spolupracujícími organizacemi VÚRV, v.v.i., oddělení zeleniny a speciálních plodin v Olomouci, Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o., Zemědělský výzkum, spol. s r. o. v Troubsku, Agrogen Troubsko, Agritec Šumperk a Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové.

Kromě výzkumných a vzdělávacích organizací jsou dlouhodobě spolupracujícími firmami Seva - Flora s.r.o. Valtice, Semo Smržice, Planta Naturalis Markvartice, Sluneční brána Čejkovice a firma Pollau v Pavlově.

Ing. J. Neugebauerová, Ph.D.