Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr. SVS sa narodil v roku 1954 v Bratislave. Zmaturoval s vyznamenaním na Carnotovom lýceu v Dijone (Francúzsko) v roku 1973. Medicínu vyštudoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského (LFUK) v Bratislave a v roku 1979 tu promoval. Pracoval na Internej klinike Nemocnice s poliklinikou (NsP), Bezručova u profesora Cagáňa, na internom oddelení a v Liečebni pre dlhodobo chorých v Prievoze na Klinike geriatrie v Bratislave (výučbovej základni LFUK v Bratislave) u profesora Černáka, na I. internej klinike NsP akad. L. Dérera v Bratislave (výučbovej základni Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave) u docenta Gočára a na ďalších pracoviskách ÚNZ hl. m. SSR Bratislavy ako sekundárny lekár. Potom pôsobil 7 rokov v Univerzitnom hospitalizačnom centre v Besançone (Francúzsko) ako sekundárny lekár a ako odborný asistent Fakulty medicíny a farmácie Univerzity Franche-Comté (UFC) v Besançone (1989 – 1996), absolvoval rad študijných pobytov na rozličných pracoviskách vo Francúzsku.

V rokoch 1993 – 1994 sa zúčastnil na výskume v Národnom inštitúte pre vedu a výskum v medicíne (INSERM 198). V roku 1996 sa vrátil na I. internú kliniku FNsP akad. L. Dérera v Bratislave. Získal špecializáciu I. a II. stupňa vo vnútornom lekárstve v hepatológii a gastroenterológii, v gastroenterológii a v hepatológii. Vysokoškolskú pedagogickú dráhu začal ako odborný asistent na Fakulte medicíny a farmácie Univerzity Franche-Comté v Besançone v roku 1990. Od roku 1996 pôsobil ako odborný asistent na Katedre vnútorného lekárstva Slovenskej postrgraduálnej akadémie medicíny (SPAM) v Bratislave. V roku 2000 sa stal docentom Trnavskej univerzity vo vednom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy a v roku 2002 docentom v odbore vnútorného lekárstva na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Po založení Subkatedry hepatológie SPAM v Bratislave v roku 1998 sa stal jej prvým vedúcim. Bol vedúcim Katedry vnútorného lekárstva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Od roku 2006 je mimoriadnym profesorom pre vnútorné lekárstvo na Slovenskej zdravotníckej univerzite (SZU) v Bratislave. Pracoval vo výskume v oblasti molekulovej biológie regenerácie pečeňového transplantátu. Zaviedol do praxe viaceré intervenčné diagnostické a terapeutické postupy v hepatológii, gastroenterológii a abdominálnej ultrasonografii. Z publikačnej činnosti možno uviesť autorstvo v rozličných monografiách, množstvo pôvodných prác a prehľadných článkov publikovaných v odborných časopisoch v zahraničí aj u nás. Je zostaviteľom monografie Internistická propedeutika a Gastroenterológia, učebníc Interná medicína i ďalších a skupinovým zostavovateľom kapitol z hepatológie v VI. vydaní Vademecum medici. Profesor Hrušovský sa podieľal aj na organizácii mnohých vedecko-odborných konferencií, je držiteľom Dérerovej ceny, striebornej medaily Slovenskej lekárskej spoločnosti, za svoju publikačnú činnosť získal tiež viaceré ocenenia.

Redakcia