S profesorom Suchým som sa prvýkrát osobne stretla ako študentka na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pri skúške z predmetu Farmakognózia. Uvedená skúška mala okrem tzv. ústnej časti aj tzv. predskúšku, v ktorej sa overovali znalosti študentov z mikroskopického a makroskopického poznávania rastlinných drog. Túto predskúšku vtedy s nami absolvoval mladý odborný asistent – RNDr. Václav Suchý, CSc. Po predskúške mi s úsmevom prezradil, že bolo pre neho zaujímavé počas mojej prípravy pozorovať, ako sa mi na tvári pri pozeraní do mikroskopu presne odzrkadľovalo to, čo si myslím. Tieto slová som už vtedy vnímala ako jeho schopnosť presne posúdiť situáciu a daný stav a zároveň vtipnou poznámkou zmierniť môj stres pred očakávanou skúškou (predskúška mi vtedy dopadla výborne). Druhýkrát som mala možnosť sa s (vtedy) doktorom Suchým osobne stretnúť počas mojej diplomovej práce na Katedre farmakognózie a botaniky, keď sa vrátil z USA z dvojročného vedeckého  pobytu na  Farmaceutickej fakulte Ohio State Univerzity v meste Columbus. Diplomovku som robila u doktorky Nátherovej, ale občas prišiel do nášho laboratória doktor Suchý a prítomným rozprával o svojich čerstvých zážitkoch z Ameriky. Mne vtedy umožnil realizovať časť analýz diplomovej práce v jeho laboratóriu. A možno aj preto, že ma už poznal, „pribral ma“ neskôr do svojho riešiteľského kolektívu, umožnil mi vypracovať uňho rigoróznu prácu s problematikou nealkaloidných obsahových látok rastliny Veratrum album a následne sa stal mojím školiteľom špecialistom pri dizertačnej práci zaoberajúcej sa veľmi aktuálnou témou obsahových látok propolisu. Naučil ma, že vedu treba robiť „naplno“, že na to nestačí 8-hodinový pracovný čas, ale niekedy treba „potiahnuť“ do neskorého večera alebo aj cez víkend. Vždy si našiel čas, aby mi poradil alebo vysvetlil, čomu som nerozumela. Verím, že neoľutoval, že mi umožnil s ním spolupracovať, pretože mne spolupráca s ním priniesla veľké množstvo odborných skúseností a vedomostí, ale tiež poznatok, že s humorom (pri zachovaní vysokoodborného prístupu k práci) sa dajú problémy vyriešiť a zvládnuť omnoho ľahšie.

Člen redakčnej rady nášho časopisu – jubilant prof. Suchý sa narodil v roku 1936 v Tuchoměřiciach pri Prahe. Farmaceutickú fakultu absolvoval v Brne a po jej ukončení v roku 1959 krátko pôsobil v lekárni. V roku 1961 nastúpil ako asistent na vtedy celoštátnu (československú) Farmaceutickú fakultu v Bratislave, kde pracoval na Katedre farmakognózie. Tu sa začal venovať výskumu prírodných biologicky aktívnych látok, ich analytickému hodnoteniu, ich izolácii z rastlinných a iných prírodných zdrojov a ich identifikácii, zaoberal sa aj problematikou pletivových kultúr vyšších rastlín ako systémov produkujúcich farmaceuticky významné látky. To mu umožnilo kvalifikačný rast na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave – v roku 1966 sa stal doktorom prírodných vied, v roku 1969 kandidátom vied, v roku 1978 sa habilitoval a v roku 1993 obhájil doktorskú dizertačnú prácu a získal titul doktora vied. Počas svojho pobytu na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave pôsobil v období rokov 1980 až 1986 ako prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a od roku 1986 do roku 1993 ako vedúci Katedry farmakognózie a botaniky.

Keď sa v Brne opäť otvorila Farmaceutická fakulta, odišiel docent Suchý v roku 1993 do Brna a aktívne sa zapojil do budovania fakulty. Stal sa prednostom Ústavu prírodných liečiv a o rok neskôr dekanom Farmaceutickej fakulty Veterinárnej a farmaceutickej univerzity v Brne (FaF VFU). V roku 1995 bol menovaný za profesora farmakognózie na Karlovej univerzite v Prahe. Funkciu dekana v Brne vykonával dve funkčné obdobia a v roku 2000 bol profesor Suchý menovaný za rektora VFU v Brne. Aktívne túto funkciu vykonával do roku 2006.

V súčasnosti sa prof. Suchý naďalej zapája do pedagogickej a vedeckej činnosti na FaF VFU v Brne. Vo výskume sa zameriava na izoláciu a identifikáciu biogénnych látok s chemoprotektívnym účinkom. Jeho doterajšia odborná činnosť vyústila do viac ako 200 publikácií a okolo 200 prednášok. Bol riešiteľom tridsiatich obhájených záverečných správ vedeckých projektov a výskumných úloh. V rámci pedagogickej činnosti realizoval a dosiaľ realizuje všetky formy výučby Farmakognózie a Fytochémie. Vedie a oponuje diplomové a rigorózne práce. Vyškolil mnohých doktorandov a školí postgraduantov. Ako špičkový odborník v oblasti farmakognózie bol a je členom vedeckých rád fakúlt v Českej aj Slovenskej republike a oponuje kvalifikačné práce všetkých vedecko-pedagogických stupňov. Je autorom 14 vysokoškolských študijných textov. Pracuje v Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, Českej farmaceutickej spoločnosti ČLS JEP, je členom Českej chemickej spoločnosti, Českej biotechnologickej spoločnosti, členom redakčnej rady dvoch vedeckých časopisov. Je členom vedeckých rád a odborných komisií Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva zdravotníctva ČR, Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR, liekopisnej komisie a rady fakúlt a univerzít. Popritom si nájde čas aktívne pracovať v redakčnej rade nášho časopisu

V mene našej redakčnej rady a aj v mene jeho bývalých kolegov z Katedry farmakognózie a botaniky Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave želám pánovi profesorovi Suchému ešte mnoho úspechov, zdravie, chuť a silu naďalej odovzdávať svoje skúsenosti a vedomosti mladším kolegom a študentom. Verím, že sa k nášmu želaniu pripoja aj všetci tí, ktorí mali v živote možnosť sa s prof. Suchým stretnúť.

RNDr. Daniela Tekeľová, CSc.

Katedra farmakognózie a botaniky Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave