Úvodom možno všeobecne konštatovať, že údaje v odbornej literatúre o vplyve potravín a ich jednotlivých zložiek na poznávacie procesy sa týkajú len špecifického, pomerne úzkeho sortimentu potravín. Tiež metódy používané na sledovanie poznávacích schopností a procesov myslenia sa spravidla obmedzujú na malý počet osvedčených testov a riešenie známych klasických úkonov. Existuje tu teda široké pole pre lepší a širší výskum za podmienok presne definovaných výživových manipulácii alebo riadeného prísunu jednotlivých živín a pri využívaní rozšíreného počtu citlivých a špecifických testov. Z metód ovplyvňovania (manipulácie) výživy sa pri testovaní spravidla sleduje: účinok vynechania jedla, aplikácia špeciálnej diéty a vplyv rýchleho občerstvenia (označovaného aj pojmom „zájedok“).

Vo všeobecnosti hlavné živiny, menovite sacharidy a tuky preukazovali v experimentoch aj povzbudivý aj tlmiaci účinok, a to v závislosti od výberu sledovaných znakov poznávacích procesov. Dobre je zdokumentovaný vplyv na poznávacie procesy pri kontrolovanom užití kofeínu a alkoholu, aj keď účinok týchto látok nebol taký výrazný ako pri užití psychotropných farmaceutických preparátov.

K dispozícii je dnes v podstate veľký počet mentálnych a poznávacích úloh a testov, ktoré umožňujú demonštrovať vplyv potravín na poznávacie procesy, v praxi sa však používa len obmedzený výber testov. Testy umožňujú preskúšať veľa znakov a zručností, ktoré majú súvis s funkciami: vnímanie, pamäť, pozornosť a čulosť (bystrosť vnímania), spracovanie informácie, presnosť a rýchlosť pohybu.  Jednotlivé úlohy a testy najčastejšie predstavujú jednoduché úkony, ktoré sú spravidla súčasťou komplexných úloh a schopností, ako je napríklad riadenie motorového vozidla alebo stroja. Výber použitých testov a úloh závisí aj od toho, či sa skúma bezprostredný (krátkodobý) vplyv potravy alebo chronická (dlhodobá) adaptácia na určitú diétu. Poznávacia schopnosť zahŕňa nielen meranie rýchlosti (reakčného času) ale aj hodnotenie presnosti (meranie presnosti a nepresnosti detekcie). Súčasné možnosti využívania vyspelej počítačovej technológie dovoľujú usporiadanie testov a úloh do štruktúrovaného, prísne kontrolovateľného modelu s extrémne presným meraním reakčného času a rýchlosti správnych a chybných odpovedí.

O vplyve manipulácie výživy na poznávacie schopnosti, menovite o účinku vynechania niektorého jedla z pravidelného stravovacieho režimu, sme hovorili v príspevku venovanému spôsobu stravovania (publikované v čísle 1/2014).

Teraz si budeme podrobnejšie všímať vplyv pomeru hlavných živín a jednotlivých zložiek výživy. Odborníkov zaujala myšlienka, že potraviny, v ktorých sú prítomné sacharidy a bielkoviny v rôznom pomere, by mohli  rozličným spôsobom ovplyvňovať poznávacie schopnosti, a to cestou zmien, súvisiacich s pôsobením serotonínu v mozgu. Serotonín je veľmi účinný nervový hormón. Vzniká metabolickou cestou z aminokyseliny tryptofánu. O tryptofáne je známe a dobre zdokumentované, že zosilňuje pocity ospalosti a únavy. Pri aplikácii stravy s rôznym obsahom sacharidov a bielkovín sa predpokladali viaceré psychologické zmeny.

Ing. B. Krkošková, CSc.

(ukážka)


AdSense