V dňoch 14. – 16. 5. 2014 sa v priestoroch hotela Sorea v Ľubovnianskych kúpeľoch uskutočnila medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách, ktorej organizátorom bol, tak ako v minulosti, Ing. Viliam Oravec, CSc. (Vilora, Stará Ľubovňa). Ujal sa úvodného slova, otvoril konferenciu a privítal vyše 80 účastníkov prevažne zo Slovenskej a Českej republiky. Po ňom sa pridali ďalší organizátori a odborní garanti konferencie, ktorí v krátkosti predstavili svoje pracoviská. prof. RNDr. Daniel Grančai, CSc. (Katedra farmakognózie a botaniky, FaF UK v Bratislave) vo svojej krátkej prezentácii zaspomínal na doposiaľ uskutočnené konferencie v Ľubovnianskych kúpeľoch. V prvom bloku prednášok zo sekcie liečivých rastlín, prezentovali Ing. Karel Dušek a Ing. Elena Dušková z VÚRV Olomouc genetické zdroje liečivých, aromatických a koreninových rastlín (LAKR), ktoré momentálne uchovávajú na svojom pracovisku v Olomouci a ZF Mendelu v Lednici. V rámci prvej sekcie zaznela ešte jedna prednáška tohto pracovného tímu, venovaná netradičnému využitiu LAKR, pričom sa zamerali na obnovu a zakladanie druhovo bohatých lúčnych porastov. Spracovanie liečivých rastlín v spoločnosti Calendula, a.s., Nová Ľubovňa prezentoval Ing. Daniel Bucko. O možnosti ATC klasifikácie fytofarmák diskutoval PharmDr. František Tamer z Katedry lekárenstva a sociálnej farmácie, UVLF Košice. Sekciu liečivých rastlín zakončila prednáškou Zuzana Homolová zo spoločnosti Afra, Odorica, ktorá sa venovala pestovaniu a spracovaniu rastlinných adaptogénov v ekologickej výrobe. Po krátkej prestávke nasledoval druhy blok prednášok zo sekcie prírodných liečiv. Svet flavonoidov z hľadiska protizápalovej aktivity predstavil doc. PharmDr. Karel Šmejkal, PhD. z Ústavu prírodných liečiv, VFU Brno. Predstavil rôzne cesty, ktorými by mohla byť sprostredkovaná ich antiflogistická aktivita. Zameral sa aj na metabolizmus týchto látok v organizme. Novej odrode Carum carvi L. (rasca lúčna/kmín kořenný) s názvom Aprim sa venoval Ing. Prokop Šimrous, PhD. zo spoločnosti Agritec, s.r.o. Šumperk. Prednáška Dr. h. c. prof. RNDr. Václava Suchého, DrSc. (Ústav prírodných liečiv, VFU Brno) bola retrospektívou do vývoja farmakognózie v Čechách a na Slovensku, od samotného vzniku samostatných farmaceutických fakúlt (1952) až po súčasnosť. Zameral sa najmä na výskum, ale aj pedagogiku na katedrách farmakognózie. Spomenul osobnosti, ktoré sa významným spôsobom podieľali na rozvoji a modernizácii farmakognózie.

Vzhľadom na to, že pestrec mariánsky/ostropestřec mariánský (Silybum marianum L.) patrí v súčasnosti k najviac pestovaným liečivým rastlinám na Slovensku, bola prednáška doc. Ing. Miroslava Habána, PhD. (Katedra farmakognózie a botaniky, FaF UK Bratislava) venovaná práve pestovaniu tejto rastliny a stanoveniu hepatoprotektívne účinného silymarínového komplexu. Ginkgo biloba (ginko dvojlaločné/jinan dvoulaločný) patrí medzi najstaršie rastliny na Zemi. Prípravky z listov sa využívajú pri poruchách centrálneho a periférneho prekrvenia, pri liečbe demencie. Výsledky fytochemickej analýzy listovej drogy, štandardizovaného extraktu, liekov i výživových doplnkov z ginka, prezentovala vo svojej prednáške PharmDr. Szilvia Czigle, PhD. (Katedra farmakognózie a botaniky, FaF UK Bratislava).  Sekcia prírodných liečiv ako aj prvý deň konferencie bol zakončený prednáškou PharmDr. Silvii Fialovej, PhD. (Katedra farmakognózie a botaniky, FaF UK Bratislava) o antioxidačne účinných fenolových látkach nielen v nadzemných, ale najmä podzemných častiach rôznych druhov mäty.

Odborný program pokračoval 16. mája dopoludňajším blokom prednášok zo sekcie liečivých rastlín a prírodných liečiv. Prednáškou s názvom „Kvalita Melissae folium a Melissae herba pri rôznej dĺžke zbieranej vňate“ sa predstavili RNDr. Mária Mrlianová, CSc. a RNDr. Daniela Tekeľová, CSc. (Katedra farmakognózie a botaniky, FaF UK Bratislava). Vo svojej práci stanovili liekopisnými metódami vybrané fenolové látky v listovej a vňaťovej droge z vňate získanej rezom v rôznej výške nad zemou. Podmienky ekologického pestovania v podhorských oblastiach Slovenska priblížil v prezentácii Peter Vančo zo spoločnosti Agrokarpaty, s.r.o., Planvica.  Prenylovaným flavonoidom z hľadiska antibakteriálnej aktivity sa vo svojej prednáške venovala PharmDr. Alica Navrátilová (Ústav prírodných liečiv, VFU Brno). Študovala účinok látok izolovaných z plodov Paulownia tomentosa (paulovnia plstnatá/paulovnie plstnatá) u gramnegatívnych i grampozitívnych baktérií a testovala kombinovaný účinok vybraných látok s antibiotikami. Hodnoteniu vybraných odrôd pohánky Fagopyrum esculentumFagopyrum tataricum z hľadiska morfologického a chemického zloženia nažiek bola venovaná prednáška Ing. Ivety Čičovej, PhD. z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra VÚRV, Piešťany. Ako posledná z 3. bloku prednášok a zároveň celej konferencie, odznela prednáška Mgr. Jaroslava Tótha, PhD. (Katedra farmakognózie a botaniky, FaF UK Bratislava) na tému „Kvalita a bezpečnosť rastlinných výživových doplnkov – nedávny vývoj európskej legislatívy“. Venoval sa aktuálne platnej legislatíve, zdravotným tvrdeniam, ako aj hodnoteniu bezpečnosti niektorých liečivých rastlín a rastlinných prípravkov.

Viaceré výskumné práce boli prezentované formou panelových referátov. Všetky prezentované príspevky potvrdili vysokú úroveň prác výskumníkov a  ich pracovísk.

Organizátori konferencie sa postarali aj o veľmi zaujímavý a príjemný sprievodný program a aj napriek nepriazni počasia bolo na tvárach účastníkov vidieť veľkú spokojnosť. Za perfektne zvládnutú organizáciu konferencie treba poďakovať najmä Ing. Viliamovi Oravcovi, CSc. a jeho manželke Márii Oravcovej zo spoločnosti Vilora, Stará Ľubovňa, ako aj všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na spoluorganizovaní ďalšieho úspešného ročníka medzinárodnej konferencie o liečivých rastlinách.

PharmDr. S. Fialová, PhD.


AdSense