Členitosť územia Prešovského kraja ovplyvňuje rôznorodosť klimaticko-pôdnych podmienok. Rozmanitosť týchto činiteľov priamo vplýva na rastlinnú pokryvnosť, ktorá je charakteristická svojou druhovou diverzitou a bohatým genofondom liečivých rastlín. Medzi významné priority rozvoja a napredovania tejto časti Slovenska patria spracovateľské spoločnosti (Calendula, a.s., Nová Ľubovňa, ImunaPharma, a.s., Šarišské Michaľany, Agrokarpaty, s.r.o., Plavnica, Biovex Michalovce a iné) s modernými veľkokapacitnými technológiami pozberovej úpravy, izolácie silíc, tekutých a suchých extraktov, tinktúr, čistých substancií a finálnych výrobkov z liečivých rastlín a ich produkciou. Zavedenie podmienok správnej výrobnej praxe a dodržiavanie medzinárodných noriem ISO sú základom pre vzájomne výhodnú spoluprácu predmetných firiem s výskumom a vývojom v ekologickej a biologickej oblasti Prešovskej univerzity v Prešove.

Hlavnými zámermi riešení viacerých schválených vedeckotechnických projektov sa preto stal prieskum, monitoring, zber a sústreďovanie vybraných druhov liečivých rastlín, ich ekofyziológia tvorby sekundárnych metabolitov s dôrazom na interakčné vzťahy s prirodzeným prostredím, ale aj v agroekosystéme. Tie sa následne stávajú základom pre rozvoj špeciálnej rastlinnej výroby v podmienkach marginálnych oblastí, ako hlavného zdroja vysoko kvalitných surovín pre farmaceutický, kozmetický, liehovarnícky a potravinársky priemysel, s dôrazom na ochranu životného prostredia a aplikáciu bezodpadových technológií a biotechnológií. Ak máme uviesť výsledky výskumu a vývoja, možno spomenúť viaceré prípravky (zahustené extrakty cibule, cesnaku kuchynského, vňatí prasličky roľnej a pŕhľavy dvojdomej), pre ktoré boli zaregistrované podnikové normy a pracovné postupy výroby (Calendula, a.s., Nová Ľubovňa) s možnosťou ich aplikácie v rastlinnej výrobe a v ekologickom poľnohospodárstve pri zvládnutí ochrany pestovaných plodín počas vegetácie. Pri veľkoplošnom pestovaní a následnom spracovaní suroviny liečivých rastlín vznikajú veľké množstvá odpadovej hmoty (biologického odpadu rastlinného pôvodu), ktorá nie je dostatočne využívaná. Z tohto aspektu bol vyvinutý produkt agroenvironmentálny výživový koncentrát – vermikompost, vyrábaný na báze biologického odpadu z liečivých, aromatických a koreninových rastlín (Biovex Michalovce). Možnosti jeho využitia sú pri pestovateľskej činnosti v lesných škôlkach, skleníkových hospodárstvách, pridomových záhradkách, či pri výžive okrasných drevín a kvetinových záhonov v parkoch a mestských kvetinových a trávnatých plôch...

doc. RNDr. Ivan Šalamon, CSc.