Liečivé rastliny 2/2024PharmDr. V. Forman, PhD.: 
Destilácia – metóda využívaná nielen vo svete destilátov    
Distillation – a method used not only in the world of spirits    
Destillation – eine Methode, die nicht nur in der Spirituosenwelt Anwendung findet 

Doc. PharmDr. R. Kubínová, Ph.D.: 
Rostliny tradiční čínské medicíny v Evropském lékopisu (2)    
Plants of the Traditional Chinese Medicine (TCM) in the European Pharmacopoeia (2)    
Pflanzen der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) im Europäischen Arzneibuch (2)  

Ing. E. Ivanišová, PhD.: 
Po stopách exotických plodín (2). Acerola (Malpighia emarginata DC.), barbadoská čerešňa – acerola    
In the footsteps of exotic crops (2). Acerola cherry (Malpighia emarginata DC.)    
Auf den Spuren exotischer Feldfrüchte (2). Acerola (Malpighia emarginata DC.) 

Mgr. E. Kostovčíková: 
Rastliny používané (nielen) pri reumatoidnej artritíde (1)    
Plants used (not only) in rheumatoid arthritis (1)    
Pflanzen, die (nicht nur) bei rheumatoider Arthritis eingesetzt werden (1) 

PharmDr. E. Kurin, PhD.: 
Liečivé živé ploty a kry našich záhrad (1)    
Healing hedges and shrubs of our gardens (1)    
Heilende Hecken und Sträucher unserer Gärten (1) 

PharmDr. M. Dvorská, Ph.D.: 
Okrasné rostliny jako možný zdroj biologicky aktivních látek – rod Fuchsia    
Ornamental plants as a possible source of bio-active substances – the genus Fuchsia    
Zierpflanzen als mögliche Quellen bio-aktiver Stoffe – die Gattung Fuchsia 

MUDr. K. Mika: 
Od rastliny k človeku (CXIX). Pupalka dvojročná – pupalka dvouletá, Oenothera biennis L. (Oenotheraceae)    
From plant to man (CXIX). Commonevening-primrose – Oenothera biennis L. (Oenotheraceae)    
Von der Pflanze zum Menschen (CXIX). Gemeine Nachtkerze – Oenothera biennis L. (Oenotheraceae) 

Ing. K. Kaffková, Ph.D.: 
Terminalia chebula – indický kráľ medicíny    
Black chebulic myrobalan – Terminalia chebula – Indian king of medicine    
Chebulische Myrobalane –Terminalia chebula – Indischer König der Medizin 

PhDr. T. Hamar, PhD., Mgr. I. Lábaj, PhD.: 
Analýza latinských pomenovaní liečivých rastlín (47). Piper nigrum – Primula elatior    
Medicinal plants’ Latin scientific botanical names analysis (47). Piper nigrum – Primula elatior    
Analyse lateinischer Heilpflanzennamen (47). Piper nigrum – Primula elatior 

PharmDr. Ľ. Farkaš: 
Kardamóm – vzácne korenie a jeho liečebný potenciál    
Cardamom – the rare spice and its healing potential    
Kardamom – die seltene Gewürze und sein Heilpotenzial 

Dr. h. c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.: 
Významné osobnosti farmácie, botaniky a fytoterapie: Kristián Augustini ab Hortis    
Eminent personages of pharmacy, botany and phytotherapy: Christian Augustini ab Hortis    
Hervorragende Persönlichkeiten der Pharmazie, Botanik und Phytotherapie: Christian Augustini ab Hortis 

Ing. A. Mena Campos: 
Liečivé, aromatické a koreninové rastliny (14). Súčasný stav v oblasti pestovania liečivých rastlín v Kostarike    
Medicinal, aromatic and seasoningplants (14). Current status of medicinal plant cultivation in Costa Rica    
Heil-, Aroma- und Gewürzpflanzen (14). Aktueller Stand des Heilpflanzenanbaus in Costa Rica 

Advertoriál: 
Človek má veľké schopnosti prežiť, využíva ich?    
Humans have great abilities to survive, do they use them?    
Der Mensch verfügt über große Überlebensfähigkeiten. Nutzt er sie?  

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby