Liečivé rastliny 1/2024Mgr. M. Lehký:
Príhovor vydavateľa    
A word from the publisher    
Ein Wort des Herausgebers 

PharmDr. V. Forman, PhD.:
Enfleurage – dávno zabudnutá?    
Enfleurage – long forgotten?    
Die Enfleurage – längst vergessen?  

PharmDr. M. Dvorská, Ph.D.:
Okrasné rostliny jako možný zdroj biologicky aktivních látek – rod Campsis    
Ornamental plants as a possible source of bio-active substances – the genus Campsis    
Zierpfl anzen als mögliche Quellen bio-aktiver Stoffe – die Gattung Campsis 

Ing. E. Ivanišová, PhD.:
Po stopách exotických plodín (1). Euterpa brazílska (Euterpe oleracea C. Mart.), bobule açai, česky kapustoň brazilská    
In the footsteps of exotic crops (1).Açaí palm (Euterpe oleracea C. Mart.), açaí berries    
Auf den Spuren exotischer Feldfrüchte (1). Kohlpalme (Euterpe oleracea C. Mart.), Açaí-Beeren 

Mgr. M. Helcman:
Psychoaktívne rastliny z čeľadí Lamiaceae a Asteraceae    
Psychoactive plants of the Lamiaceae and Asteraceae families    
Psychoaktive Pfl anzen aus den Familien Lamiaceae (Lippenblütengewächse) und Asteraceae (Korbblütler)

Ing. K. Kaffková, Ph.D.:
Quillaja saponaria – čilský strom čistoty    
Quillaja saponaria – Chilean tree of purity    
Quillaja saponaria – Chilenischer Baum der Reinheit

Ing. V. Štalmach:
Od cukru k náhradným rastlinným sladidlám (3)    
From sugar to substitute plant-based sweeteners (3)    
Von Zucker zu pfl anzlichen Ersatzsüßstoffen (3)

MUDr. K. Mika:
Od rastliny k človeku (CXVIII) – prvosienka jarná – prvosenka jarní, Primula ver is L. (Primulaceae)    
From plant to man (CXVIII). Common cowslip – Primula veris L. (Primulaceae)    
Von der Pflanze zum Menschen (CXVIII). Echte Schlüsselblume – Primula veris L. (Primulaceae) 

Dr. h. c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.:
Významné osobnosti farmácie, botaniky a fytoterapie: Johann Adam Schmidt    
Eminent personages of pharmacy, botany and phytotherapy: Johann Adam Schmidt    
Hervorragende Persönlichkeiten der Pharmazie, Botanik und Phytotherapie: Johann Adam Schmidt

PhDr. T. Hamar, PhD., Mgr. I. Lábaj, PhD.:
Analýza latinských pomenovaní liečivých rastlín (46). Oenothera bie nnis – Piper methysticum    
Medicinal plants’ Latin scientifi c botanical names analysis (46). Oenothera biennis – Piper methysticum    
Analyse lateinischer Heilpfl anzennamen (46). Oenothera biennis – Piper methysticum 

Zo zahraničnej tlače:
PharmDr. Ľ. Farkaš:
Plamienka zimná (penízovka sametonohá) – zaujímavá liečivá huba    
Velvet foot (Flammulina velutipes) – an interesting medicinal mushroom    
Gemeiner Samtfußrübling (Flammulina velutipes) – ein interessanter Heilpilz

Jubileá:
Doc. RNDr. Miloš Mikuš, CSc., jubiluje    
Jubilee of Doc. RNDr. Miloš Mikuš, CSc.    
Zum Jubiläum von Doc. RNDr. Miloš Mikuš, CSc. 

Predstavujeme nového člena redakčnej rady – Prof. Ing. Milan Nagya, CSc.    
New member of the editorial board – Prof. Ing. Milan Nagy, CSc.    
Neues Redaktionsbeiratsmitglied – Prof. Ing. Milan Nagy, CSc.

Ing. A. Mena Campos:
Liečivé, aromatické a koreninové rastliny (13). Ich získavanie, zber, spracovanie a využitie v Kostarike    
Medicinal, aromatic and seasoning plants (13). Acquisition, collection, processing and use in Costa Rica    
Heil-, Aroma- und Gewürzpfl anzen (13). Erwerb, Sammlung, Verarbeitung und Nutzung in Costa Rica

Advertoriál:
Pre zdravie mužov    
For men’s health    
Für die Männergesundheit

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby