Liečivé rastliny 5/2023PharmDr. V. Forman, PhD.:
Voňavá vlna z ďalekej Polynézie    
A fragrant wave from distant Polynesia    
Eine Duftwelle aus dem fernen Polynesien 

Prof. PharmDr. P. Mučaji, PhD.:
Blahoželáme k profesúre    
Congratulations on your professorship    
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Professur  

PharmDr. M. Bačkorová, PhD.:
Terapeutický potenciál pečiarky brazílskej (mandľovej), Agaricus subrufescens Peck (syn. Agaricus blazei Murill.)    
Therapeutic potential of the almond mushroom, Agaricus subrufescens Peck (syn. Agaricus blazei Murill.)    
Therapeutisches Potenzial des Brasilianischen Mandel-Egerling Agaricus subrufescens Peck (syn. Agaricus blazei Murill.) 

R. Kunovská, PharmDr. D. Jankovská, Ph.D.:
Schkuhria pinnata (Asteraceae) – škúria perovitá – kruženka zpeřená – vňať canchalagua    
Schkuhria pinnata (Asteraceae) – the canchalagua or dwarf Mexican marigold    
Schkuhria pinnata (Asteraceae) – canchalagua 

PharmDr. S. Jusková, PhD.:
Kórejská červená borovica    
Japanese (Korean) red pine    
Japanische Rotkiefer  

RNDr. V. Brindza Lachová, PhD:
Prírodná pomoc na úľavu pri úzkosti a psychickom nepokoji (1)    
Natural help to relieve anxiety and mental restlessness (1)    
Natürliche Hilfe zur Linderung von Angstzuständen und geistiger Unruhe (1) 

Doc. Ing. I. Šafránková, Ph.D.:
Choroby léčivých, aromatických a kořeninových rostlin v zahrádkách (46). Choroby a škůdci bobkovišne (Prunus laurocerasus L.)    
Medicinal, aromatic and seasoning plants’ diseases in back-gardens (46). Diseases and pests of the cherry laurel (Prunus laurocerasus L.)    
Heil-, Aroma- und Gewürzp? anzenkrankheiten in Schrebergärten (46). Krankheiten und Schädlinge der Lorbeerkirsche (Prunus laurocerasus L.) 

MUDr. K. Mika:
Od rastliny k človeku (CXVI) – Prútnatec metlovitý – janovec metlatý – † Cytisus scoparius (L.) Link (syn. Sarothamnus scoparius (L.) Wimmer ex Koch) (Fabaceae)    
From plant to man (CXVI). Common broom – † Cytisus scoparius (L.) Link (syn. Sarothamnus scoparius (L.) Wimmer ex Koch) (Fabaceae)    
Von der Pflanze zum Menschen (CXVI). Besenginster  – † Cytisus scoparius (L.) Link (syn. Sarothamnus scoparius (L.) Wimmer ex Koch) (Fabaceae)

Doc. PharmDr. R. Kubínová, Ph.D.
Okrasné rostliny jako možný zdroj biologicky aktivních látek – čistec vlnatý – Stachys byzantina    
Ornamental plants as possible sources of bio-active substances – Stachys byzantina    
Zierpflanzen als mögliche Quellen bio-aktiver Stoffe – Stachys byzantina 

Ing. K. Kaffková, Ph.D.:
Baptisia australis – americké indigo    
Baptisia australis – blue wild indigo    
Baptisia australis – Indigolupine 

Dr. h. c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.:
Významné osobnosti farmácie, botaniky a fytoterapie: Andrej Kmeť    
Eminent personages of pharmacy, botany and phytotherapy: Andrej Kmeť    
Hervorragende Persönlichkeiten der Pharmazie, Botanik und Phytotherapie: Andrej Kmeť 

Zo zahraničnej tlače: PharmDr. Ľ. Farkaš:
Berberín – liečebný potenciál, benefity    
Berberine – therapeutic potential, benefits    
Berberin – therapeutisches Potenzial, Vorteile 

Doc. M. Mikuš, CSc.: Mikrobióm rastlín (15). Mikrobióm rastlín a ich imunita    
Plant microbiome (15). Plant microbiome and plant immunity    
Pflanzenmikrobiom (15). Pflanzenmikrobiom und Pflanzenimmunität 

Ing. V. Štalmach:
Od cukru k náhradným rastlinným sladidlám (1)    
From sugar to substitute plant-based sweeteners (1)    
Vom Zucker zu pflanzlichen Ersatzsüßstoffen (1)  

Dr. M. Ačimovič, dr. V. Sýkora, Dipl. Ing. Ľ. Sýkorová:
Pestovanie liečivých rastlín v Srbsku (11). Ich získavanie, zber, spracovanie a využitie v Srbskej republike    
Cultivation of medicinal plants in Serbia (11). Acquisition, collection, processing and use in the Republic of Serbia    
Anbau von Heilpflanzen in Serbien (11). Erwerb, Sammlung, Verarbeitung und Nutzung in der Republik Serbien 

PhDr. T. Hamar, PhD., Mgr. I. Lábaj, PhD.:
Analýza latinských pomenovaní liečivých rastlín (44) Loranthus europaeus – Melaleuca alternifolia    
Medicinal plants’ Latin scientific botanical names analysis (44). Loranthus europaeus – Melaleuca alternifolia    
Analyse lateinischer Heilpflanzennamen (44). Loranthus europaeus – Melaleuca alternifolia 

Advertoriál:
Jamieson Glukozamín Chondroitín MSM    
Jamieson Glucosamine Chondroitin MSM  
 Jamieson Glucosamin Chondroitin MSM  


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby